Słowo przed Konferencją Okrągłego Stołu


14-05-2017 15:12:18

„Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego” (ŚDTiSI) od lat obchodzony jest 17 maja. Termin ten nawiązuje do kolejnej rocznicy powstania w Paryżu w 1865 r. niezwykłej międzynarodowej organizacji technicznej, znanej dziś pod nazwą International Telecommunication Union (ITU). ITU stanowi od lat agendę ONZ, specjalizującą się w zagadnieniach szeroko rozumianej telekomunikacji i jej rozlicznych aplikacjach w obszarze ICT oraz w problematyce powstawania za ich sprawą nowej formacji społecznej zwanej „społeczeństwem Informacyjnym”.

W Polsce ITU znana jest od lat jako Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, a resortem reprezentującym Polskę ze strony Rządu RP jest resort właściwy dla działu telekomunikacja – obecnie Ministerstwo Cyfryzacji. Niezwykłość ITU wynika zarówno z jej powszechnego, globalnego charakteru, jak i z tego, że reprezentowana przez tę organizację dziedzina techniki i technologii nie tylko stale się rozwija, ale też jest głównym czynnikiem oddziałującym na kształt współczesnej cywilizacji. To bowiem ICT jest tą dziedziną techniki i technologii, która tworzy niezbędną cyfrową infrastrukturę dla późniejszych zmian gospodarczych i społecznych. Stanowi dziś podstawę technicznej przebudowy współczesnego świata i jest czynnikiem zmian w funkcjonowaniu praktycznie wszystkich społeczeństw.

Impulsy Sejmowych spotkań

Od prawie trzydziestu lat krajowe Obchody, początkowo Światowego Dnia Telekomunikacji, a od 2006 r. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, organizowane są w Polsce przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), a do współpracy zapraszane są różne środowiska związane z prezentowaną tematyką. Niektóre z tych środowisk i organizacji zaczęły z czasem organizować samodzielne obchody, uwzględniające ich specyfikę branżową, ale wywodzą się one w jakimś stopniu z doświadczeń i tradycji obchodów organizowanych przez SEP.

Główną imprezą obchodów ŚDTiSI organizowanych przez SEP, stała się od kilku lat coroczna Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. KOS, organizowana od 2000 r., chlubi się tradycyjnie Patronatem Marszałka Sejmu RP, który zwyczajowo udostępnia na potrzeby jej obrad Salę Kolumnową. Corocznie, w nawiązaniu do hasła ŚDTiSI ogłaszanego przez ITU, ustalane jest hasło szczegółowe KOS. Zgodnie z tradycją, tegoroczna XVIII KOS, będzie zorganizowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP 22 maja 2017r., pod trudnym do przetłumaczenia w zwartej formie hasłem: „Big Data for Big Impact”.

Tradycją KOS jest, że Konferencje te poruszają kluczowe w danym momencie zagadnienia oraz formułują praktyczne wnioski i postulaty. Już na pierwszej KOS w 2000 r. zostały sformułowane zasadnicze tezy, które zrealizowano w różnym stopniu w kolejnych latach. Do takich też należał m.in. postulat powołania ministra i resortu odpowiedzialnego za całokształt polityki w zakresie powstawania w Polsce społeczeństwa informacyjnego, postulat powołania specjalistycznej Komisji Sejmowej czy postulat podjęcia działań stymulujących wykorzystanie ICT do zdynamizowania gospodarki i przemian społecznych.

Pierwszy KOS współorganizował, powstały z inicjatywy posła Kosmy Złotowskiego, Zespół Parlamentarny na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W trakcie Konferencji została przedstawiona inicjatywa Zespołu zwracająca uwagę na znaczenie omawianej problematyki dla rozwoju Kraju, postulowano podjęcie w tym zakresie specjalnej Uchwały Sejmowej „w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, która w rezultacie została przyjęta przez Sejm RP w dniu 14 lipca 2000 r. Stanowiła ona ważny impuls, który wprowadził problematykę społeczeństwa informacyjnego na forum działań Parlamentarnych i Rządowych oraz zainicjował pierwsze, zakrojone na szerszą skale działania Rządu RP w tym obszarze.

KOS w nurcie naszego Kongresu

Od dwóch lat, odkąd podejmowane są różne działania i inicjatywy, zmierzające do jak najlepszego przygotowania się do 100-lecia SEP, szczególne znaczenie przypisujemy tym inicjatywom, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski lub mogą wpłynąć na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa. Oczywiście, prace SEP koncentrujemy na obszarach naszej kompetencji, a więc na szeroko rozumianej elektryce, od techniki najwyższych napięć, przez elektrotechnikę i elektroenergetykę, trakcję elektryczną, przez automatykę, elektronikę, technikę cyfrową, telekomunikację i informatykę po nano- i optoelektronikę czy bioinżynierię.

Przegląd działań i propozycji z wielu z tych dziedzin zawierał II Kongres Elektryki Polskiej, zakończony Uchwałą prezentującą poglądy środowiska SEP na wiele zagadnień związanych zarówno z bezpieczeństwem systemów elektroenergetycznych, jak i cyberbezpieczeństwem, a w tym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów teleinformatycznych państwa. Szczególne znaczenie może mieć również specjalny, opublikowany na zakończenie rocznych prac Kongresowych, raport zatytułowany „Energia Elektryczna dla Pokoleń”, przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. Marka Bartosika. W tym kierunku pragniemy również wyprofilować prace XVIII KOS.

Big Data szansą dla Polski

Tegoroczne hasło XVIII KOS, dotyczące wielkich kolekcji gromadzonych masowo danych i ich wzrastającego wpływu na możliwość uzyskania informacji dotyczących różnorodnych zagadnień, to stosunkowo nowy obszar problemów społeczeństwa informacyjnego, związanych z masową cyfryzacją różnorodnych obszarów działalności ludzkiej. Problemami tymi, w ślad za raportem opublikowanym w 2011r. przez McKinsey Global Institute „Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity” oraz dokumentem opublikowanym w 2012 r. przez administrację prezydenta Obamy, ITU zajmuje się od 2013 r., kiedy to opublikowała własny ważny raport w tym obszarze: „Big Data: Big today, normal tomorrow ITU-T Technology Watch Report” i rozpoczęto prace nad wieloma aspektami tego problemu. Ważnym etapem w budzeniu powszechnej świadomości nowych wyzwań, jakie za sobą przynosi „Big Data”, jest przyjęcie hasła „Big Data for Big Impact” za wiodący temat obchodów ŚDTiSI 2017.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, świadome swej misji i tradycji, przystępując do organizacji KOS 2017, postawiło sobie za cel dotarcie do środowisk politycznych i opiniotwórczych z informacją o znaczeniu problematyki Big Data dla rozwoju społeczno– gospodarczego kraju. Tradycyjnie działania te podejmowane są przez Sekcję Technik Informacyjnych SEP, przy Zarządzie Głównym SEP, kierowaną od lat przez dr inż. Andrzeja M. Wilka. Chcielibyśmy, aby trwałym rezultatem XVIII KOS było powstanie środowiska, które będzie podejmowało wielostronne działania wspierające uwzględnienie problematyki Big Data w pracach parlamentarnych i rządowych. W tych działaniach SEP deklaruje swoje środowiskowe wsparcie i merytoryczną pomoc oraz monitorowanie i kontynuację działań w ramach kolejnych KOS i innych konferencji tematycznych. SEP podejmie również wszelkie niezbędne działania dla zbudowania silnych grup wsparcia tych inicjatyw ze strony przedstawicieli młodego pokolenia.

(tytuły i śródtytuły pochodzą od redakcji)

 Przegląd Techniczny jest patronem medialnym obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl