Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Janusz Kotowicz, Wojciech Żurowski


14-05-2017 17:31:31

Janusz Kotowicz

Prof. dr hab. inż. mechanik-energetyk, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej, od września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. Od 2008 r., przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W lipcu 2012 r. odebrał z rąk Premiera i Ministra NiSW dyplom dla „Najlepszego Wydziału w Polsce kształcącego na kierunku Inżynieria środowiska”, a w 2015 roku „Perspektywy” uznały ten kierunek za najlepszy w kraju.

Wykłada m.in. czyste technologie energetyczne, ekonomiczne zagadnienia energetyki, hierarchiczne układy produkcji skojarzonej, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, ogniwa paliwowe. Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich, w tych 5 wyróżnionych. Promotor 70 prac magisterskich, w tym 2 wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach.

Był kierownikiem 4 grantów i 2 tematów w Projekcie Badawczym zamawianym, a w latach 2010-2015 koordynatorem części 6 zadania badawczego w Projekcie Strategicznym „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Koordynował tu prace pięciu wyższych uczelni i dwóch instytutów branżowych. Był także kierownikiem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Od wielu lat ściśle współpracuje z wieloma firmami przemysłowymi.

Jest sekretarzem Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN oraz członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN i Regionalnej Śląskiej Rady ds. Energii. Był lub jest członkiem rad programowych i naukowych 5 czasopism praz przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym konferencji: Energetyka Gazowa, Rynek Gazu, Rynek Ciepła, Napędy-Sterowanie-Automatyka Przemysłowa w Elektroenergetyce.

Autor i współautor ponad 240 publikacji, w tym 9 książek i monografii, 130 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 3 patentów. Obecnie kieruje Zakładem Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych. boj.

 

Wojciech Żurowski

Dr hab.inż. Wojciech Żurowski studiował na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej oraz Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej, a doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (UTH) w Radomiu.

Od 2012 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budowy Maszyn UTH, gdzie pełnił funkcję najpierw kierownika Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, a następnie dyrektora Instytutu Budowy Maszyn. Od września 2016 r. jest prorektorem ds. badań naukowych w UTH. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, gdzie prowadził wykłady z technik wytwarzania oraz technicznego bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka.

Aktywność naukowa dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego koncentruje się wokół problemów fizycznych podstaw trwałości maszyn oraz zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym eksploatacji urządzeń. (W1989 r. odbył staż przemysłowy w Zakładach Metalowych „Łucznik” na oddziałach produkcji specjalnej).

Prof. nadzw. Wojciech Żurowski jest autorem lub współautorem 14 książek i podręczników na temat konstrukcji i badań amunicji i uzbrojenia, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, przetwórstwa tworzy sztucznych i tribologii. Opublikował ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym najbardziej renomowanych, jak np. „Wear”. Przewodniczył lub był członkiem rad naukowych i komitetów organizacyjnych wielu konferencji naukowych. Należy do zespołu redakcyjnego czasopisma „Urządzenia dla Energetyki”. Wykonał ponad 500 ekspertyz dla potrzeb przemysłu. Ponadto jako biegły sądowy sporządzał opinie dla wielu instytucji w Polsce, w tym m.in. dla Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Sądów Okręgowych i Prokuratur z całego kraju.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Towarzystwa Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych SIMP, South African Institute of Tribology (RPA) i Society of Tribologists and Lubrication Engineers (USA).

Jego zainteresowania pozanaukowe dotyczą historii techniki wojskowej. Szczególnie morskiej – jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl