W Sejmie o Big Data


15-07-2017 13:59:51

Ponad 250 osób uczestniczyło w dorocznej, XVIII Konferencji Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”, będącej najważniejszym wydarzeniem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI), która tradycyjnie odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP (22 maja). Tradycyjnie już organizatorem KOS-u był SEP.

W wystąpieniach uczestników sesji uszczegółowiono ustalone przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), hasło tegorocznych obchodów: Big Data for Big Impact.

Prowadzący Konferencję dr inż. Andrzej M. Wilk, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, podziękował Marszałkowi Sejmu RP, Markowi Kuchcińskiemu, za patronat i udostępnienie Sali Kolumnowej, a Minister Cyfryzacji, Annie Streżyńskiej, za wsparcie i zgodę na organizację transmisji Internetowej przez Instytut Łączności. Odczytał też list wicepremiera Jarosława Gowina do Prezesa SEP.

Uradzili Ministerstwo Cyfryzacji

Dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP, przypomniał ideę KOS, której tradycją jest poruszanie kluczowych w danym momencie zagadnień formułowanie praktycznych wniosków i postulatów. – Już na pierwszej KOS w 2000 r. zostały sformułowane zasadnicze tezy, które w kolejnych latach zostały w różnym stopniu zrealizowane. Taką były m.in. postulaty powołania ministerstwa odpowiedzialnego za całokształt polityki w zakresie powstawania w Polsce społeczeństwa informacyjnego, powołania specjalistycznej Komisji Sejmowej czy podjęcia działań stymulujących wykorzystanie ICT do zdynamizowania gospodarki i przemian społecznych. A także założenie, z inicjatywy posła Kosmy Złotowskiego, Zespołu Parlamentarnego na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego – kluczowego partnera i w pewnym sensie współtwórcy pierwszej KOS w 2000 r. W jej trakcie przedstawiono inicjatywę Zespołu: podjęcia specjalnej uchwały sejmowej w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przyjętej przez Sejm RP 14 lipca 2000 r., rekapitulując m.in. ustalenia KOS. Stanowiła ona ważny impuls, który wprowadził problematykę społeczeństwa informacyjnego na forum działań Parlamentarnych i Rządowych oraz zainicjowała pierwsze, zakrojone na szerszą skalę działania Rządu RP w tym obszarze.

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawił dylemat, przed którym stoi Ministerstwo Cyfryzacji (MC): - Pytanie brzmi: co zrobić, aby faktycznie „Big Impact” we właściwy i skuteczny sposób był przełożony na gospodarkę. Działania MC w tym kierunku są intensywne, na co wskazuje zatwierdzony już program otwierania danych publicznych. W oparciu o nie będzie możliwe nie tylko uzyskiwanie wielu ważnych gospodarczo informacji, ale i rozwijanie bazujących na nich  nowych usług.

Przedstawiciel ministerstwa zwrócił również uwagę na dynamiczny ostatnio rozwój profilu zaufanego, oparty o banki i działania w obszarze e-dokumentu. Zasygnalizował działania MC w ramach realizacji „Strategii jednolitego rynku cyfrowego UE” i zadeklarował zainteresowanie wnioskami i postulatami jakie będą wypracowane na XVIII KOS.

Strategiczne wyzwania Big Data

Po krótkim wprowadzeniu prezentującym poszczególne obszary tematyczne: Technika i technologia, Człowiek w świecie Big Data i Zaplecze B+R na rzecz badań stosowanych w obszarze ICT, prowadzący zwrócił uwagę na krytyczne znaczenie Big Data dla przyszłości. Nie tylko dla gospodarki, ale również dla polityki, a nawet dla funkcjonowania demokracji.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz, reprezentujący środowisko inżynierskie, w wykładzie Nowy wymiar Społeczeństwa Informacyjnego – Internet Rzeczy wskazał, że będzie on niewielką częścią całego Internetu. Poza zmianami związanymi z powstającym nowym modelem przemysłu, tzw. „przemysł 4.0”, omówił wpływ podłączenia wielu urządzeń do internetu na funkcjonowanie człowieka.

Wszelkie decyzje i działania będą monitorowane, rejestrowane i wykorzystywane do wielu celów. Trzeba je więc tak ustawić, aby na tych zmianach jak najwięcej skorzystać i wyeliminować kluczowe ryzyka. Ok. 2020 r. liczba urządzeń będzie już o rząd  wielkości większa od liczby podłączonych do internetu ludzi, których liczba będzie dalej lawinowo rosnąca, a rynek IoT już w 2019 r. osiągnie wartość 600–1000 mld USD. Wymaga to nowych modeli funkcjonowania i nowych, nieznanych jeszcze usług, a stare modele działania, wynikające ze starszych technologii, muszą ustąpić nowym rozwiązaniom.

Wielkie Bazy dla Wielkiego Brata?

Ks. prof. Józef Kloch w wystąpieniu Człowiek i społeczeństwo wobec Big Data zauważył, że Big Data miało od początku „wszyty” problem etyczny: od kilku – kilkunastu lat wykorzystywanie ogromnych danych w polityce. Dzisiaj to podstawowe narzędzie uprawianie polityki, a zwłaszcza prowadzenia kampanii wyborczych. Dyskusje nad ostatnimi wyborami w USA, ale nie tylko tam, pokazują ponadto, że problem wiarygodności informacji w internecie zaczyna być sprawą krytyczną. A pojawiające się i rozprowadzane w internecie fałszywe informacje stanowią wyzwanie dla demokracji. Zwrócił też uwagę na problem prywatności, która – ze względu na naszą aktywność – praktycznie nie istnieje.

Geolokalizacja, spersonalizowane systemy sprzedaży i inne obszary gromadzenia danych, faktycznie eliminują naszą prywatność. Nasza aktywność w świecie rzeczywistym i cyfrowym sprawia, że jesteśmy w pełni identyfikowalni i kontrolowalni w obu przestrzeniach. Kolejnym, bogatym źródłem informacji są firmy telekomunikacyjne i banki. Wszystko to tworzy nasz „cień” – cyfrowy ślad, a problemem jest jak te dane są i mogą być przetwarzane

Śladem Groszkowskiego

Dr inż. Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności, w wystąpieniu Zaplecze B+R w obszarze ICT wobec wyzwań Big Data nawiązał do prof. Janusza Groszkowskiego, twórcy przedwojennego Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego, z którego wywodzi się IŁ. Obecnie jest jedynym, faktycznie Państwowym Instytutem Badawczym w obszarze teleinformatyki, prowadzącym bardzo praktyczne badania w obszarze Big Data. Instytut dostarcza podstawy do realizacji wielu zadań, o których mówili jego poprzednicy. Prowadzi prace w ramach preferowanego obszaru UE „open access” i Integracji infrastruktur – przetwarzania i przechowywania danych, a także – w ramach unijnej współpracy – prace badawcze w zakresie sieci 5G, mogącej stać się rewolucją w łączności, stanowiąc warstwę fizyczną związaną z rozwojem internetu przyszłości. Pokazując obszary rozwoju Big Data, podał liczne przykłady konkretnych obszarów aplikacji, którymi zajmuje się IŁ. Zaprezentował również skalę prac w obszarze Big Data prowadzonych w UE i różne przykłady integracji działań, zasygnalizował obszary prac prowadzonych w IŁ na rzecz administracji państwowej oraz przestawił narzędzia i opracowania, w tym – mającą charakter rozwojowy – Platformę informatyczną systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK).

Big Data w nauce, gospodarce i społeczeństwie

W sesji o tym tytule, przygotowanej przez środowisko młodych członków SEP, omówiono próby całościowego spojrzenia na Big Data oraz zaprezentowano konkretne aplikacje. Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) przedstawił wystąpienie „Big Data big problem? – O ambiwalentnych skutkach Big Data”, dr Dominik Batorski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) zaprezentował ciekawe spojrzenie w prezentacji Jak wykorzystanie danych zmienia gospodarkę i społeczeństwo? Trendy i wyzwania ery Big Data, Joanna Konopko (Prognosis Sp. z o.o.) sugestywnie zaprezentowała obiecującą aplikację: Big Data źródłem oszczędności energetycznych na szeroką skalę, Adrian Byszuk (Politechnika Warszawska) omówił ważne ze względu na skalę i znaczenie poznawcze aplikacje Big Data w eksperymentach fizyki wysokich energii, a Łukasz Dziekan (FinAi.pl) zaprezentował sektor bankowo-finansowy, jako najbardziej obiecującego pracodawcę: Big Data w finansach. Finanse i dane wykorzystywane przez banki. Perspektywy zmian w najbliższych latach.

Budują „Środowisko KOS”

Podczas Konferencji prezes Piotr Szymczak – decyzją Zarządu Głównego SEP – uhonorował Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego: dr Edytę Bielak Jomaa – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony danych osobowych, prof. dr. hab. Zbigniewa Kierzkowskiego – za zasługi w organizacji w ramach ŚDTiSI cyklu konferencji z udziałem młodzieży i ks. dr. Janusza Dorsza – za zasługi w zakresie badań nad dobrem wspólnym w Społeczeństwie Informacyjnym, a dr. inż. Andrzeja M. Wilka medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego za zasługi i trud w przygotowaniu osiemnastu KOS.

Podsumowując jej tegoroczną edycję Andrzej M. Wilk zwrócił uwagę na potwierdzone w jej trakcie wielkie możliwości i ryzyka związane z upowszechnieniem Big Data, które powinny zwrócić uwagę decydentów i parlamentarzystów. W imieniu „Środowiska KOS” zadeklarował współdziałanie i współpracę ze wszystkimi, którzy będą zainteresowani uwzględnieniem tej tematyki w swojej działalności publicznej dla wykorzystania przez Polskę pojawiających się w tym zakresie szans i przeciwdziałania narastającemu ryzyku.

Na podstawie informacji A. Wilka

oprac. boj

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy z lewej sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Witold Kołodziejski

 

 

 

 

 

 

 

Animator KOS dr Janusz Wilk

 

 

 

 

 

 

Prezes SEP, dr Piotr Szymczak

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl