Nawóz znaleziony w oczyszczalni


15-07-2017 14:11:27

Dr inż. Beata Kończak, adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Parę zdań z CV

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiskowej w zakresie biotechnologii środowiskowej uzyskała w 2006 r. za pracę „Usuwanie wysokich stężeń azotu amonowego z wód nadosadowych na przykładzie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”. Równolegle studiowała na kierunku Ochrona Środowiska, który ukończyła rok później, otrzymując tytuł inżyniera w specjalności ekotoksykologia i biomonitoring. Doświadczalną część drugiej pracy inżynierskiej „Removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) by submerged membrane bioreactor“ przygotowała podczas stażu na Uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie studiowała w ramach programu Erasmus. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej w 2012 r. uzyskała stopień doktora inżyniera z zakresu inżynierii środowiska. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową jako starszy technik w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. Od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ochrony Wód w Głównym Instytucie Górnictwa. Ciągle poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Na Politechnice Śląskiej ukończyła szkolenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi, natomiast w Uniwersytecie Technicznym w Libercu – z praktycznego zastosowania innowacyjnych narzędzi biologii molekularnej (ion torent, next generation sequencing) do oceny próbek biologicznych wód podziemnych.

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania w ramach dwóch grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszy dotyczył możliwości wykorzystania nadtlenku wapnia do oczyszczania osadów dennych z Wisły. W drugim projekcie zbadała, w jaki sposób przekształcanie kłaczkowanego osadu czynnego w formę granulowaną może zintensyfikować procesy biologicznego oczyszczania ścieków.

Na podstawie wyników tego projektu opracowała trzy zgłoszenia patentowe dotyczące sposobu formowania tlenowych granul osadu czynnego w obecności kationów dwu- i trójwartościowych oraz ich mieszaniny. Przygotowując pracę doktorską, opracowała koncepcję formowania granul z osadu czynnego w warunkach tlenowych. Jest to jedna z dziewięciu głównych koncepcji mechanizmów formowania tlenowych granul, znana pod nazwą „Granulacja tlenowa jako proces 6-fazowy”. W pracy naukowo-badawczej skupia się na projektach, których rezultaty mogą zostać wykorzystane w gospodarce. Wdraża innowacyjne metody intensyfikacji oczyszczania ścieków i odzysku z nich biogenów (technologia MOIST, czyli mobilna instalacja do wytrącania struwitu) oraz zagospodarowania osadów ściekowych. Opracowanym przez dr inż. Beatę Kończak wynalazkiem dotyczącym sposobu wytwarzania granulatów nawozowych o właściwościach odżywczo-nawadniających z osadów ściekowych  zainteresowały się firmy z branży wodno-ściekowej oraz producenci polimerów i biopolimerów. Dzięki kapsulacji osadów w nośniku biopolimerowym, uzyskały one cechy charakterystyczne dla hydrożelu. Wynalazek, którego jest współautorką, jest  chroniony zgłoszeniem patentowym. Interesuje ją także zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów kuchennych (technologia KOOK – kofermentacja osadów ściekowych i organiki kuchennej). Obecnie prowadzi prace nad pilotażowym drożeniem technologii KOOK w oczyszczalni ścieków w Żorach. Ponadto uczestniczy w międzynarodowym projekcie AMIIGA (w ramach programu Interreg Central Europe), w którym prowadzone są prace wdrożeniowe zastosowania bariery aktywnej w  celu ochrony i oczyszczania wód podziemnych w Jaworznie.

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Jest autorką i współautorką dziewięciu artykułów naukowych (najnowsza publikacja dotyczy optymalizacji procesu kapsułkowania osadów ściekowych) oraz ośmiu komunikatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Utrwala na fotografiach piękno odkryć naukowych. W 6. Biennale Fotograficznym Uniwersytetu Śląskiego „Nauka – niemożliwe – możliwym” otrzymała nagrodę Rektora, zajmując pierwsze miejsce w kategorii Przyroda za zdjęcie „Jedna kropla zmienia  wszystko – kapsulacja osadów ściekowych”. Fotografia obrazuje wyniki niedawno zakończonego prowadzonego przez nią projektu badawczego „Unieruchamianie osadów ściekowych w nośniku hydrożelowym”. W trzeciej edycji Biennale, którego  hasłem było „Nauka – świat bez granic”, zdobyła nagrodę główną za zdjęcie do projektu badawczego „Rola polimerów zewnątrzkomórkowych w mechanizmach formowania i aktywności granulowanego osadu czynnego w warunkach tlenowych”.

Prywatnie

Jest mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ceni sobie podróże w miejsca rzadko odwiedzane przez turystów oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Uwielbia jeździć na rowerze i rolkach oraz pływać kajakami. A gdy wolnego czasu jest niewiele, do odpoczynku wystarcza jej hamak, kawa i dobra książka.

Praca naukowa pozwala mi realizować pomysły, a przede wszystkim stwarza możliwości poznawania wielu ciekawych i otwartych na świat ludzi. Swoją pasją do nauki staram się zarażać najmłodszych. Kilkakrotnie prowadziłam warsztaty naukowe dla przedszkolaków.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl