1000 twarzy chemii


07-11-2017 20:02:38

Dr hab. inż. Jolanta Iłowska, prof. ICSO „Blachownia”, kierownik Zakładu Środków Specjalistycznych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.

Parę zdań z CV

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1989 r.). W 1996 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, gdzie od 2005 r. kieruje Zakładem Środków Specjalistycznych. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej otrzymała w 2002 r., przedkładając przygotowaną w Instytucie Chemii Przemysłowej pracę poświęconą badaniom nad reakcjami kwasów hydroksykarboksylowych z diestrami kwasów alifatycznych w celu otrzymania ekologicznego środka do bezformaldehydowej impregnacji tkanin. W 2009 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie komercjalizacji nauki i technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W zakresie komercjalizacji uzyskała również certyfikat The University of Texas at Austin.

15 marca 2017 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Jolancie Iłowskiej stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy Nauk Technicznych, w dyscyplinie technicznej Technologia chemiczna. Również w tym roku, w czerwcu, otrzymała nominację profesora nadzwyczajnego Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Specjalistka w zakresie technologii chemicznej. Jest współautorką opracowanych w ICSO „Blachownia” wielu technologii chemicznych, ma bogate doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

W Instytucie kieruje dziesięcioosobowym zespołem badawczym, w którego skład oprócz doświadczonych pracowników wchodzą również doktoranci oraz kilku młodych magistrów. Zasoby kadrowe Zakładu Środków Specjalistycznych wzbogacane są także przez studentów, którzy tutaj odbywają swoje staże i praktyki.

Razem z zespołem opracowuje innowacyjne technologie dla najróżniejszych gałęzi przemysłu. Z wynalazków dr hab. inż. Jolanty Iłowskiej korzystają firmy chemiczne, włókiennicze, maszynowe, meblarskie, papiernicze, paliwowe, energetyczne, spożywcze. Wynalazki dotyczą m.in. środków sieciujących do żywic aminowych i epoksydowych oraz dodatków do elastomerów, np. antydegradanty i promotory adhezji. Są to także środki antykorozyjne i antyosadowe do obiegów wodno-parowych wody grzewczej i chłodzącej. Jej zespół podejmuje prace związane z możliwościami wykorzystania surowych i modyfikowanych olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków smarowych. Prowadzi także badania procesów utleniania, procesów w nadkrytycznym dwutlenku węgla oraz technologii wytwarzania wodnych emulsji parafinowych i polietylenowych.

W Zakładzie Środków Specjalistycznych badany jest dobór inhibitorów korozji w płynach technologicznych, opracowuje się też sposoby otrzymywania i stosowania cieczy smarująco-chłodzących, trudnopalnych cieczy hydraulicznych oraz dodatków do nich. Wyniki tych prac znajdują zastosowanie w przemyśle maszynowym i metalowym.

Uczestniczyła w 18 wdrożeniach przemysłowych. W dorobku wynalazczym ma 39 udzielonych patentów i blisko 20 zgłoszeń patentowych.

Nagrody

Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, przyznanych na krajowych i zagranicznych targach wynalazków. Medale zdobyły m.in. utwardzacze do żywic aminowych (złoty medal na Seul International Invention Fair, brązowy na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008), katalizatory do żywic epoksydowych (srebrny medal IWIS 2012, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2012 w Norymberdze, wyróżnienie i dyplom na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2013), emulsje parafinowe (złoty medal z wyróżnieniem IWIS 2016, Nagroda Specjalna Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego).

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Jest autorką 39 publikacji naukowych, 34 referatów oraz licznych wystąpień i sesji posterowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Była kierownikiem i wykonawcą ponad 20 projektów badawczych i celowych, członkiem konsorcjów realizujących projekty 6. i 7. Programu Ramowego UE, kierownikiem projektów NCBR w programach Biostrateg i InnoTech.

Dr hab. inż. Jolanta Iłowska jest ekspertem NCBR oceniającym wnioski na projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Jako ekspert bierze czynny udział w pracach Komisji Konkursowych ds. oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOCHEM w NCBR.

Prywatnie

Największą satysfakcję odczuwam w momencie wdrożenia, czyli wówczas, gdy ogromna praca, jaką wykonał mój zespół, zaczyna przekładać się na coś praktycznego, użytecznego. Taką samą satysfakcję odczuwam, gdy pracując z młodymi ludźmi, obserwuję, jak się rozwijają, widzę ten sam błysk w oku, jaki i ja miałam w ich wieku. Wtedy wiem, że moja praca nie idzie na marne, mam pewność, że będzie przez nich kontynuowana z takim samym, a może i większym zaangażowaniem.

Wszystkie wolne chwile spędza aktywnie, podróżując i zwiedzając różne zakątki Polski, Europy i świata. Każda taka podróż pozwala jej przeżywać i doświadczać nowych doznań, poszerza horyzonty i sprawia, że jest coraz bardziej otwarta na innych ludzi, co niezwykle pomaga jej w pracy.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl