Świet(l)ne wynalazki


05-12-2017 17:02:06

Dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. PG, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Parę zdań z CV

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, specjalność optoelektronika (1998). Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing (2002 r.). W 2008 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki. W 2016 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika. Od 2017 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki PG.

wynalazki, patenty, wdrożenia

Specjalistka w dziedzinie projektowanie i konstrukcji czujników optoelektronicznych, zwłaszcza światłowodowych, do badania obiektów biologicznych.

Opracowała nową klasę czujników światłowodowych mierzących temperaturę, współczynnik załamania światła i jego dyspersję oraz poziom hematokrytu. Czujniki, dzięki którym można obserwować dynamikę zmian ukrwienia lub wydzielania potu na skórze, pozwoliły stworzyć unikatowy na światową skalę system do określania stanów emocjonalnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kiedy zbierane przez detektory informacje świadczą o tym, że pacjent jest wzburzony, zapala się „broszka” z niebieską lampką. Otoczenie otrzymuje wyraźny sygnał, że stan emocjonalny dziecka zaczyna zmieniać się na negatywny, a mały pacjent, widząc, że coś się z nim dzieje, może łatwiej zapanować nad emocjami. Ponieważ takim dzieciom trudność sprawia również interpretowanie uczuć innych osób, system zakładać może także opiekun.

Czujniki sygnału pochodzącego z próbki pełnej krwi ludzkiej, reagującej z promieniowaniem świetlnym, można np. wykorzystać do obiektywnej oceny poziomu leków anestezjologicznych we krwi podczas operacji.

Skonstruowane przez prof. Małgorzatę Jędrzejewską-Szczerską optyczne fantomy tkanek biologicznych charakteryzują się znakomitymi parametrami optycznymi i mechanicznymi. Fantom, który bardzo dobrze udaje skórę pod względem optycznym w określonym zakresie długości fal światła, można wykorzystać do kalibracji sprzętu optycznego do terapii i nieinwazyjnych badań diagnostycznych – zastosowano go np. do kalibracji lasera w przedklinicznej terapii neurowłókniaka. Buduje również fantom skóry, czaszki i mózgu do testowania nieinwazyjnego czujnika do diagnostyki wodogłowia.

Na badania naukowe otrzymała m.in. grant w konkursie SONATA (NCN). Wsparcie pozwoliło sfinansować Laboratorium Optycznych Pomiarów Medycznych. Została laureatką pierwszego konkursu INTER, organizowanego przez FNP na realizację badań interdyscyplinarnych (2013-2014) oraz pierwszego konkursu eNgage FNP na realizację prac upowszechniających wyniki badań naukowych (2014- 2015). Współpracuje z m.in. z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW i Wydziałem Nauk o Zdrowiu GUMed oraz z ośrodkami w USA (Johns Hopkins University) i we Francji (Université de Montpellier).

Dzięki udziałowi w programie ENTERPRISERS (Cambridge University) zaangażowała się w problematykę transferu technologii z uczelni do przemysłu. Jest autorką i współautorką 4 zgłoszeń patentowych oraz 3 rozwiązań innowacyjnych. System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych wdrożono najpierw na niekomercyjnych zasadach w Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Działdowie. Rozwiązanie otrzymało bardzo pozytywne rekomendacje od użytkowników i teraz trwają prace nad jego komercjalizacją.

Nagrody

Rozwiązania techniczne opracowane przez dr hab. inż. Małgorzatę Jędrzejewską-Szczerską przyniosły jej sukcesy na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków.

System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych nagrodzono złotymi medalami na targach i salonach w Gdańsku, Moskwie, Belgradzie. System zdobył również specjalną nagrodę w Norymberdze oraz pierwszą nagrodę w 5. konkursie „Innowacja jest Kobietą” (2015). Transparentne diamentowe warstwy zabezpieczające elementy czujników biofotonicznych otrzymały medale na wystawach w Trzyńcu (Czechy), Norymberdze i Moskwie.

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Jest autorką i współautorką ponad 60 artykułów (29 opublikowano w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej), jej indeks Hirscha wynosi 11. Jest przedstawicielką Polski w komitecie zarządzającym europejskiej sieci współpracy uczelni i przemysłu COST Action: Play for Children with Disabilities oraz sieci naukowej European Network of Excellence for Biophotonics Photonics4life. Wchodzi w skład zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.

Jest doskonałą popularyzatorką nauki. Współorganizuje wydarzenia naukowe odbywające się na Politechnice Gdańskiej oraz w szkołach i przedszkolach województwa pomorskiego (Bałtycki Festiwal Nauki, Akademia ETI, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki). Za działalność popularyzatorską została laureatką konkursu eNgage FNP. Jest opiekunką Optical Society of American Student Chapter oraz koła naukowego Studentów Politechniki Gdańskiej BioFoton. Jest opiekunem naukowym i promotorką 6 doktorantów.

Prywatnie

Praca naukowa jest dla mnie największą pasją, którą staram się zarażać wszystkich wokół. Z drugiej strony jest to również pewnego rodzaju misja, ponieważ ciągle staram się, aby moje wynalazki miały realny wpływ na lepszą jakość życia osób np. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jest mężatką i mamą dwóch córek. Ulubione hobby to podróżowanie razem z rodziną, czytanie reportaży oraz spacery z psem.

if

Komentuje Waldemar Rukść

21-22
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl