Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Jan Bogusławski. Jarosław Wróbel. Grażyna Żak


27-12-2017 16:09:06

Jan Bogusławski

 Dr inż. budownictwa, działacz FSNT NOT. Obecnie wiceprezes Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Studia ukończył w 1957 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego w Katedrze Budowy Kolei Żelaznych na Politechnice Gdańskiej. W 1957-73: asystent projektanta, projektant, st. projektant, dyrektor – Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Następnie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Gdańsku, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Gdańsku, Biuro Studiów i Programowania Inżynierii Miejskiej w Gdańsku. W 1973-93 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku – generalny projektant komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Odbył staże zawodowe: w USA (1975 i 1979) i w Holandii (1975). W 1993-2004 niezależny konsultant i właściciel firmy projektowej w Gdańsku. Od 1993 r. jest głównym specjalistą ds. inżynierii komunikacyjnej  w  Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W 1976 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury PG. Uczestniczył w pracach zespołu, który opracował w 1974 r. „Warunki lokalizacji rafinerii Wybrzeże w rejonie Gdańska za co uzyskał nagrodę specjalną od Ministra Przemysłu Chemicznego. Jako generalny projektant komunikacji miejskiej wpłynął na kształtowanie systemu transportu aglomeracji gdańskiej w tym zaprojektowanego w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zespołu miast Gdańsk-Gdynia. W latach 1996–97 współpracował przy tworzeniu strategii rozwoju Gdyni. W latach 1984-91 prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Inżynierii Komunikacyjnej PG. hp

Jarosław Wróbel

Absolwent studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

W energetyce od 1992 r. W latach 1993-99 związany z Elektrociepłownią „Będzin” S.A., odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, wykorzystującego mechanizm GPW (Nagroda Debiut Roku 2008).

Od 2002 r. związany z PGNiG S.A. W latach 2003-2013 Wiceprezes ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Pomysłodawca i Sponsor Programu wdrożenia w GSG Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla GK PGNiG. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz IT. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

8 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko członka Zarządu, a 2 marca – na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. hp

Grażyna Żak

Dr Grażyna Żak swoje życie zawodowe koncentruje głównie wokół opracowywania technologii wytwarzania innowacyjnych dodatków uszlachetniających i pakietów dodatków do paliw węglowodorowych i biopaliw stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz energetycznym, a także dodatków do biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne.

Grażyna Żak jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego współorganizowanych przez Lloyd Register Quality Assurance. Od 2004 r. pracowała w Instytucie Technologii Nafty, a obecnie w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Jest współtwórcą 13 patentów RP oraz 24 krajowych zgłoszeń patentowych i 1 zgłoszenia w trybie PCT. Na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków uzyskały w sumie 120 nagród i wyróżnień. 10 z opracowanych z jej udziałem technologii zostało wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Jest współautorką 21 publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports oraz 15 w czasopismach branżowych, 52 dokumentacji prac badawczych oraz ponad 50 wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Uczestniczyła w realizacji 8 projektów w ramach programów europejskich i krajowych (była kierownikiem 3 z nich i kierownikiem zadań badawczych w 2 kolejnych).

Od 2011 r. jest członkiem Rady Naukowej INiG-PIB oraz  członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Zastępcą Przewodniczącego Oddziału Rejonowego SPWiR w INiG-PIB, a od 2012 r. członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.  W 2016 r. została powołana na eksperta do „Zespołu ewaluacji do spraw nauk ścisłych i technicznych SI-3SZ”, a w 2017 r. do „Zespołu ewaluacji do spraw górnictwa, geologii technicznej, geodezji, energetyki oraz transportu i bezpieczeństwa SI–5” w celu kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. W uznaniu zasług dla rozwoju energetyki w 2014 r. została odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi dla Energetyki” nadaną przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Za osiągnięcia wynalazcze dotyczące opracowywania technologii wytwarzania dodatków do paliw stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz energetycznym w 2017 r., uchwałą Krajowej Rady Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, otrzymała Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl