Wzmacniamy pozycję rolnika


02-02-2018 19:23:31

O minionym roku na wsi i perspektywach dla polskiego  rolnictwa w 2018 r., z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, rozmawia Henryk Piekut.

- Panie ministrze, rozpoczął się nowy rok. Rolnicy w tym momencie lubią podsumowywać swoje dokonania i osiągnięcia minionego roku. Jaki ten miniony  rok – był dla resortu, a jaki dla rolnictwa?

- To był kolejny pracowity rok. Jak w każdej działalności najważniejsze jest dobre planowanie i konsekwentna realizacja założonych działań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu. My mieliśmy dobry plan, który został uaktualniony i jest wykonalny. W rolnictwie planuje się na lata i tak też zapisaliśmy to, co chcemy osiągnąć. W minionym roku poprawiła się opłacalność produkcji rolnej. Dokonaliśmy również wypłat zaliczek płatności bezpośrednich w maksymalnej wysokości 70%. Opracowany też został „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020” oraz uruchomiona Platforma Żywnościowa. W 2017 r. wszedł w życie pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym.

- Czego dotyczyły ustawy z tego pakietu?

- Mówią o tym same ich nazwy: – o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi, o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (tzw. rolniczy handel detaliczny),o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych („Produkt Polski”) – dobrowolne znakowanie oznaczeniem „Produkt Polski”, o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – działania promocyjne finansowane ze środków funduszy będą dotyczyły produktów wytworzonych w Polsce. Kontynuowane jest procedowanie projektu ustawy o spółdzielniach rolników. Na te regulacje rolnicy czekali od dawna. To samo dotyczy przyjętej w 2016 roku ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi rolnej.

- Zapowiadane są jednak zmiany w tych przepisach…

- To prawda. Zwracam jednak uwagę, że zahamowany został nieuzasadniony wzrost cen ziemi rolnej. Miniony rok był okresem obserwacji wprowadzonych regulacji prawnych. Rozpoczęliśmy spotkania konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przez półtora roku przyjmowaliśmy wnioski, postulaty i uwagi dotyczące obrotu ziemią. Wybraliśmy z nich ok. 30 rozwiązań, które dotyczą zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, a także w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  Czyniąc zmiany macie zapewne sygnały ze wsi dotyczące oczekiwań?  Mówiąc o konsekwencji w działaniu mam też na myśli jego podstawę. Jest nią stałe prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków, samorządu i organizacji rolniczych. Dlatego też została powołana Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie. To tam przedstawiamy propozycje i słuchamy uwag na temat proponowanych zmian. Na bazie dotychczasowych dwóch agencji: Nieruchomości Rolnych i Rynku Rolnego, powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została jedyną agencją płatniczą.

- Jakie zmiany czekają rolników w tym roku?

- Przede wszystkim wchodzi w życie obowiązek składania e-wniosków. Oczywiście dotyczy to tych rolników, którzy chcą otrzymywać dopłaty.

- A w szerszym kontekście, co będzie dla Pana priorytetem w rozpoczynającym się roku?

- Priorytetem jest z pewnością aktywny udział w dyskusjach nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. Dyskusja wchodzi w decydującą fazę. Komisja Europejska pod koniec ubiegłego roku przedstawiła propozycje w tym zakresie, ale pełna ich ocena będzie możliwa dopiero po zaprezentowaniu wieloletnich ram finansowych, a to ma nastąpić dopiero w maju. Będziemy zabiegać o wysokość budżetu niezbędną dla zapewnienia realizacji celów traktatowych tej polityki, w tym dla zapewnienia jednolitych warunków konkurowania na rynku UE (m.in. poprzez zakończenie wyrównania dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi).

-  Życzę skutecznych negocjacji. A  co nas czeka na krajowym „podwórku”?

- Jedno z najważniejszych zadań to wdrażanie i realizacja „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Paktu dla obszarów wiejskich”. W efekcie zostanie  skonkretyzowane realne wsparcie  rozwoju  obszarów wiejskich w oparciu o ich wewnętrzne źródła i zasoby. Pozwoli to na poprawę skuteczności i koordynacji stosowanych instrumentów polityki regionalnej na rzecz ograniczenia marginalizacji obszarów wiejskich i małych miast. Skupimy się także na kwestiach związanych z transferem wiedzy i innowacji w rolnictwie. Powinno to przynieść poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolno -spożywczego dzięki szybszemu wdrażaniu nowych rozwiązań i innowacji. Liczę na zwiększone zaangażowanie polskich instytucji naukowych i doradztwa w tym zakresie. Na tych łamach, jednego z najstarszych w Europie wydawnictw poświęconych tematyce technicznej, nie muszę się rozwodzić na temat roli i znaczenia postępu technicznego, innowacji oraz szybkości wdrożeń osiągnięć naukowych do praktyki.

- To prawda, zajmujemy się tym od ponad 150 lat. Dziękuję za uznanie. Wracając do naszej rozmowy proszę powiedzieć w jakich głównych obszarach będą prowadzone w tym roku prace w resorcie rolnictwa?

- Zamierzamy opracować projekt ustawy o gospodarstwie rolnym. Byłby to akt zakrojony na dużą skalę, zbliżający się swym zasięgiem do próby stworzenia pierwszego polskiego kodeksu rolnego. Ze względu na zakres regulowanych zagadnień, akt taki z natury rzeczy musiałby włączyć część szczególnych rozwiązań kodeksu cywilnego oraz szereg istniejących już i obowiązujących ustaw rolnych. Byłaby to doskonała okazja do harmonizacji na wielką skalę pozycji prawnej gospodarstwa rolnego w Polsce z odpowiednimi rozwiązaniami ustawodawstwa Unii Europejskiej. To projekt na dłuższy okres prac przygotowawczo -legislacyjnych. Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja zaplanowanych działań przybliży nas do osiągnięcia zawartego w programie Rządu celu, którym jest ekonomicznie, społecznie i ekologicznie stabilne rolnictwo oraz dobrze zagospodarowane obszary wiejskie, jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji.

- Dziękuję za rozmowę

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl