Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Stefan Kamiński, Janusz Bańkowski


24-02-2018 19:40:43

Stefan Kamiński 

Inżynier, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (specjalizacja aparatura elektroniczna systemy cyfrowe, 1987) i Toruńskiej Szkoły Biznesu (marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem, 1992) od 1995 r. prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Karierę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Zakładach Elektronowych Unitra - Toral (obecnie Fabryka Obwodów Drukowanych „Toral”) na stanowisku elektronika maszyn liczących. W latach 1987-93 był przewodniczącym Samorządu Pracowniczego, a następnie prezesem Zarządu FOD „Toral”. 

Wieloletni członek Rad Konsultacyjnych przy Ministrze Finansów i Prezesie PARP. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego, strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego), „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” oraz wielu raportów i ekspertyz z zakresu klasyfikacji sprzętu elektronicznego. Kierował zespołami roboczymi przygotowującymi dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Rady Programowej klastra „IUSER”, Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego oraz zespołów roboczych ds. klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD).

Pod jego kierownictwem KIGEiT została członkiem DIGITALEUROPE i ECTA. Stawia na umacnianie pozycji Izby w kontaktach z administracją rządową i parlamentem. Zajmuje się tworzeniem, z wykorzystaniem funduszy UE, różnych usług dla jej członków (organizował jedną z podsieci KIGEiT w ramach KIG).

Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Forum Gospodarczego TIME (10 edycja) oraz inicjatorów projektu „Kino za Rogiem” – wspiera rekonstrukcje cyfrowe filmów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznaką KIG, Medal prof. Janusza Groszkowskiego oraz wiele wyróżnień, m.in. „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i tytuł „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości. boj.

Janusz Bańkowski

Mgr inż., absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (1994). Pracę zawodową rozpoczął pracę w Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. W 1999 r. uzyskał uprawnienia biegłego w zakresie ochrony przyrody. W tym samym roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny): analizy finansowe (2002) i zarządzanie firmą (2013). W BULiGL przeszedł kolejne szczeble kariery urządzeniowca, aby w 2000 r. zostać zastępcą dyrektora Oddziału. Funkcję dyrektora Oddziału sprawuje od 2009 r. do dzisiaj.

W ramach swoich obowiązków realizował, a później nadzorował liczne opracowania, ekspertyzy, projekty dotyczące szeroko rozumianego leśnictwa i ochrony przyrody. Wdrażał technologię leśnej mapy numerycznej przy tworzeniu planu urządzenia lasu.

Jest autorem rozdziału dotyczącego lasów w „Opracowaniu ekofizjograficznym dla województwa dolnośląskiego” (WBU we Wrocławiu 2005).

Pod jego kierownictwem Oddział BULiGL w Brzegu stworzył wiele innowacyjnych opracowań, które weszły do praktyki w Lasach Państwowych: „Multimedialny Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa”, „Ekspertyzy Optymalizacji Sieci Drogowej w Nadleśnictwach”, „Wademekum Ochrony Przyrody Leśniczego”, „Strategia rozwoju turystyki w Nadleśnictwie”, za co otrzymał wiele nagród: dwa razy Sowę z Rogowa, dwa razy Złoty Medal i Laur Konsumenta na Targach Poznańskich.

Brał udział w licznych zespołach powoływanych przez dyrektora generalnego LP, dyrektora RDLP we Wrocławiu i dyrektora BULiGL, m.in. w zespołach redakcyjnych: „Instrukcji urządzania lasu” (CILP 2012), „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” (ORWLP 2015), „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa” (ORWLP 2015).

Pod jego kierownictwem Oddział realizuje liczne tematy badawcze we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Aktywnie działa w Lidze Ochrony Przyrody i Polskim Towarzystwie Leśnym, pełniąc różne funkcje (przewodniczący koła, członek Zarządu Oddziału czy Zarządu Głównego). hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl