TIME na przemysł 4.0 i sieć 5G


07-04-2018 19:00:18

„Zintegrowany Europejski Przemysł 4.0” to hasło X Forum Gospodarczego TIME (5 - 6 marca), które otworzyli prezesi: KIGEiT – Stefan Kamiński, PIIT - Borys Stokalski i ZVEI – Klaus Mittelbach. Przemówienie inauguracyjne wygłosiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, wskazując na kluczowe znaczenie integracji rynku UE dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Konferencję prezentującą przemysł elektroniczny i teleinformatyczny wymyśliła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), ale od 2 lat organizuje ją z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a w tym roku dołączyła do nich, założona w marcu 1918 r. w Berlinie, niemiecka organizacja przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Dziś należy do niej ponad 1600 firm, zatrudniających ok. 90% pracowników niemieckiego przemysłu elektronicznego, o obrotach bliskich 200 mld euro.

Pierwszy dzień, któremu patronowało europejskie zrzeszenia krajowych i branżowych organizacji przedsiębiorstw ORGALIME, poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0, a drugi, pod patronatem europejskiej organizacji przemysłu cyfrowego DigitalEurope, warunkom, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji w sieci 5G. Ich dyrektorzy generalni wygłosili przemówienia programowe, a Yves Paindaveine przedstawiciel UE (Head of Sector, Digitising European Industry Governance) zapoznał uczestników Forum z działaniami Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju przemysłu 4.0.

Konieczna nowa polityka

Wiele miejsca poświęcono infrastrukturze i regulacjom dla autonomicznych maszyn i samochodów elektrycznych oraz towarzyszącym im barierom społecznym i edukacyjnym, a także sieciom 5G oraz bezpieczeństwu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Niemal wszyscy prelegenci sesji i uczestnicy dyskusji wskazywali na wpływ sztucznej inteligencji na dalszy rozwój przemysłu i infrastruktury. Apelowano też o radykalne skrócenie czasu poświęcanego na targi polityczne i szybsze przechodzenie do praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych.

KIGEiT zasygnalizowała konieczność uruchomienia polityki obejmującej sfery: społeczną, przemysłową i infrastrukturalną. Pozwoli to na ograniczenie napięć społecznych będących skutkiem szybkich zmian na rynku pracy oraz zwiększenie korzyści wynikających ze wzrostu produktywności. Czwarta rewolucja przemysłowa przyspieszy proces globalizacji, co wymaga wzmocnienia i przyspieszenia harmonizacji w ramach UE, ponieważ tylko w pełni jednolity rynek UE pozwoli gospodarkom krajów członkowskich na dotrzymanie kroku konkurencji na innych rynkach globalnych.

Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienie Marcina Cichego, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (przedstawił dylematy i szanse polskiego rynku teleinformatycznego, w tym potencjał wzrostu, jaki da rozwój sieci transmisji danych 5G oraz podkreślił potrzebę regulacji w zakresie promieniowania elektromagnetycznego - PEM) i Cheasuba Lee, dyrektora Biura ds. Standaryzacji ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector), organizacji zajmującej się tworzeniem standardów obejmujących wszystkie dziedziny telekomunikacji.

Apele do władz Polski i UE

Podczas dyskusji tematycznych przedsiębiorcy apelowali o budowę naprawdę jednolitego rynku i niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami UE oraz o ściślejszą współpracę. Oczekują opracowania koncepcji zmian dostosowujących warunki prowadzenia działalności gospodarczej do potrzeb i możliwości wynikających z rozwoju wiedzy, techniki i technologii. Omawiano też zmiany zachodzące się w konkretnych sektorach, odnosząc się do robotyzacji przedsiębiorstw, wdrażania maszyn autonomicznych, produkcji oprogramowania adaptacyjnego, budowy infrastruktury komunikacji elektronicznej, usług świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury i systemów bezpieczeństwa cyfrowego oraz zagospodarowania danych. Kluczem do sukcesu jest szybkie włączenie sektora mśp w rozwój gospodarki 4.0, gdyż rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „technologii myślenia”. Zwracano zatem uwagę na radykalne skrócenie czasu poświęcanego na targi polityczne i szybsze przechodzenie do praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych.

Podczas Forum obchodzono 25-rocznice działalności KIGEiT i PTTI. Podczas wieczornej gali specjalnymi wyróżnieniami zostały uhonorowane osoby, które w znaczący sposób pomagały zarówno w powstaniu obu Izb, jak i poprzez swoją aktywność przyczyniły się do zbudowania ich pozycji na rynku, a także zaangażowały się w rozwój przemysłu elektronicznego i informatycznego w Polsce, rynku medialnego i telekomunikacyjnego oraz szeroko pojętą cyfryzację. Stefan Kamiński i Borys Stokalski wyróżnionym osobom wręczyli statuetki, które otrzymali m.in. prof. Michał Kleiber, Roman Kluska, Henryk Majchrzak, Zbigniew Niemczycki, Waldemar Pawlak, Zygmunt Solorz, Grażyna Staniszewska i prof. Jan Szmidt.

Organizatorzy zadeklarowali, że wszystkie wnioski i postulaty uczestników sesji oraz dostarczone przez nich informacje i przemyślenia wykorzystane zostaną w dialogu, jaki przemysł otwiera z rządami krajów członkowskich i instytucjami UE. Szczegółowe wnioski z dyskusji znajdą się w oddzielnym raporcie z obrad, który zostanie przekazany obecnym na forum przedstawicielom rządów, organizacji i Komisji Europejskiej. boj.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl