Parlament 500 milionów. Finanse po 2020


30-04-2018 14:34:48

Jakie cele, taki budżet: posłowie uznali, że nowy, wieloletni budżet Unii Europejskiej powinien sfinansować nowe priorytety, wspierać programy badawcze, młodych Europejczyków i małe przedsiębiorstwa, nie zapominając o nowoczesnym, zrównoważonym rolnictwie i rozwoju regionalnym. Zaproponowano, aby finansujące budżet składki państw członkowskich zostały częściowo zastąpione nowymi źródłami zasilania.

Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje, w których przedstawił stanowisko w sprawie wydatków i dochodów wieloletnich ram finansowych (WRF) obowiązujących od 2021 r. Kolejny wieloletni budżet Unii powinien zapewnić finansowanie nowych priorytetów, takich jak kwestie związane z migracjami, obronnością, bezpieczeństwem czy zmianami klimatu, oraz uzupełnić niedobór środków, który będzie konsekwencją Brexitu. Jest to zresztą zgodne z naszymi oczekiwaniami – z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że większość Europejczyków chce, aby Unia bardziej aktywnie rozwiązywała wspólne problemy: bezpieczeństwo, migracje i bezrobocie.

Aby jednak wszystko to nie odbyło się kosztem polityki regionalnej lub rolnej, poziom wydatków musi zostać podniesiony z 1% do 1,3% dochodu narodowego brutto Unii.

Dużą wagę przykłada się do wspierania programów badawczych, programu Erasmus+, inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystania instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) do prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych na poziomie unijnym.

Europosłowie ostrzegli, że nie będzie możliwe zawarcie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych bez jednoczesnego postępu w kwestii zasobów własnych. Oznacza to, iż wydatki i dochody do unijnego budżetu należy traktować jako jeden pakiet.

Rezolucje zostały przygotowane na podstawie raportu „Grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych”. Stopniowy dopływ nowych dochodów będzie możliwy np. dzięki reformie podatku VAT, podatkom od osób prawnych, podatkowi od transakcji finansowych, w sektorze cyfrowym lub podatkom na ochronę środowiska.

Nowy system zasobów własnych może nawet o 40% zmniejszyć oparte na dochodzie narodowym brutto składki państw członkowskich. Przyniesie to nie tylko oszczędność w krajowym budżecie, ale również wyeliminuje zasadę „sprawiedliwego zwrotu" prowadzącą do „gry o sumie zerowej" między płatnikami netto a beneficjentami. Zniesione zostaną też wszelkie rabaty i korekty, z których dzisiaj korzystają tylko niektóre państwa członkowskie. Jest szansa, aby deficyt wynikający z Brexitu nie zwiększył ogólnego obciążenia fiskalnego podatników w UE.

Warto dodać, że ponad 94% budżetu Unii trafia do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw, zaś wydatki administracyjne stanowią niespełna 6%.

Obie rezolucje, przy których projekcie pracowali polscy posłowie Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski (Europejska Partia Ludowa) stanowią wkład Parlamentu Europejskiego do propozycji ustawodawczych w sprawie wieloletnich ram finansowych, które Komisja Europejska ma przedstawić w maju. Porozumienie budżetowe powinno zostać osiągnięte przed przyszłorocznymi wyborami do PE.

Co szósty mieszkaniec UE mieszka w regionie słabiej rozwiniętym, z czego 32 mln w regionach o niskich dochodach, ale z zachęcającymi tendencjami wzrostowymi (m.in. w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i w Polsce), a 51 mln w regionach o niskiej stopie wzrostu mimo PKB zbliżonego do średniej unijnej (we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji i Portugalii). Posłowie opowiedzieli się za tym, aby polityka regionalna pozostała priorytetem Unii po 2020 r. Najsłabiej rozwinięte regiony w UE potrzebują stałego wsparcia strategii dostosowanych do swojej specyfiki, aby nadrobić zaległości. Mimo presji na budżet projekty budujące spójność między regionami UE muszą pozostać centralnym elementem unijnej polityki inwestycyjnej, tym bardziej że skutki kryzysu gospodarczego i finansowego zawęziły pole manewru polityki budżetowej, prowadząc do cięć w inwestycjach publicznych zwłaszcza w regionach o niskim wzroście gospodarczym.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl