Parlament 500 milionów. Mało składowania, dużo recyklingu


01-06-2018 17:19:48

W Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 mld t odpadów rocznie. Tylko w Polsce na jednego mieszkańca wytworzyliśmy w 2016 r. 307 kg śmieci. Jeżeli europejska gospodarka ma być gospodarką o obiegu zamkniętym, w której większość produktów i materiałów jest ponownie wykorzystywanych, musimy zająć się odpadami w bardziej efektywny sposób.

Posłowie przyjęli pakiet czterech propozycji ustawodawczych, dotyczący utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, który ustanawia nowe, prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Do 2025 r. recyklingowi ma zostać poddanych co najmniej 55% odpadów komunalnych (w 2030 r. 60 %, a w 2035 roku do 65 %). Jeśli chodzi o materiały opakowaniowe, do 2025 r. 65 % będzie musiało zostać poddanych recyklingowi (w 2030 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 70 %).

 Recyklingujemy!

2025 r.

2030 r.

Wszystkie opakowania

65%

70%

Plastik

50%

55%

Drewno

25%

30%

Metale żelazne 

70%

80%

Aluminium

50%

60%

Szkło

70%

75%

Papier i karton

75%

85%

Przepisy mają umożliwić przejście od gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce.

Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, którego podstawą jest schemat: „weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć". Model linearny potrzebuje dużych ilości tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Elementem tego modelu jest także tzw. „planowana zużywalność", czyli projektowanie produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać.

Zgodnie z unijną „hierarchią gospodarki odpadami” najważniejsze jest zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ponowne wykorzystywanie, następnie – recykling (w tym kompostowanie), pozostałe odzyskiwanie (np. spalanie odpadów i wytwarzanie w ten sposób energii) oraz składowanie (rozwiązanie najtańsze, lecz najbardziej szkodliwe dla środowiska i  zdrowia). W 2035 r. na wysypiskach będzie można składować maksymalnie 10% odpadów komunalnych (w Polsce w 2016 r. było to 37%, natomiast w takich krajach, jak Belgia, Holandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Austria czy Finlandia, które preferują spalanie wraz z recyklingiem, składowisk praktycznie już nie ma). Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku, w Polsce, w 2016 r. było to 37%. Do 2025 r. tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą musiały być zbierane osobno; zbierane osobno lub poddawane kompostowaniu na miejscu będą też śmieci ulegające biodegradacji. 

W 2030 r. ilość wyrzucanego jedzenia powinna zmniejszyć się o połowę – w tym celu należy zachęcać do  zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji, zaś konsumenci powinni być świadomi, co oznaczają zamieszczane na etykietach informacje: „spożyć do” oraz „najlepsze przed”.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl