Dwanaście lat dla świata


01-08-2018 22:39:31

Czy Agenda 2030, podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ, stanie się globalnym kompasem, który pozwoli zostawić świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy? Ambitne cele Agendy 2030 kreślą wizje rozwoju idealnego, ale to nie oznacza, że nie mamy go realizować – przekonuje minister przedsiębiorczości i rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zanim minister Emilewicz zaprezentowała 17 lipca na forum ONZ dotychczasowe osiągnięcia Polski, przedstawiciele rządu: wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska oraz Anna Siejda, przedstawicielka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podjęli dyskusję na ten temat.

- To, co u nas przynosi dobre efekty, może być atrakcyjną propozycją dla innych – minister Emilewicz przygotowała na sesję ministerialną Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ nie tylko nasze zamiary, ale przede wszystkim nasz dotychczasowy dorobek. Pochwalić możemy się np. Konstytucją dla Biznesu, nowym modelem prawa o zamówieniach publicznych czy nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska sposobami produkcji żywności.

Sam Rząd nie da rady

Priorytety rządu w kontekście Agendy 2030 są kompatybilne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prowadząc – jak dopowiada minister Emilewicz –  w kierunku państwa nowoczesnego, inkluzywnego, który wszystkie grupy i podmioty społeczne włącza we wszystkie dobrodziejstwa rozwoju. Skupiają się na ograniczeniu wykluczenia społecznego, nierówności, ubóstwa; w wymiarze gospodarczym oznaczają wsparcie przedsiębiorczości, budowę silnego, innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu, postawienie na technologie informacyjne i rewolucję cyfrową; w wymiarze środowiskowym to efektywna gospodarka odpadami, właściwe gospodarowanie zasobami wody i poprawa jakości powietrza, szczególnie istotna, zważywszy że na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie są aż 33 polskie miasta.

Takich celów nie da się jednak zrealizować bez partnerstwa z interesariuszami społecznymi, dlatego dla rządu ważny jest model współdzielenia odpowiedzialności z podmiotami gospodarczymi i partnerami społecznymi, którzy muszą uznać cele Agendy 2030 za swoje cele rozwojowe. Do partnerstwa na rzecz realizacji celów SDG przystąpiło już sto przedsiębiorstw, jednostek naukowych, organizacji społecznych i pozarządowych.

Więcej dla małych

Jednym z celów nakreślonych w Agendzie 2030 jest włączenie małych i średnich przedsiębiorstw w procesy transformacyjne.

Na forum ONZ będę chciała pokazać, że potrzebne jest  przemodelowanie prawa zamówień publicznych, które pozwoli w inkluzywnym stopniu uczestniczyć w rozwoju PKB wszystkim podmiotom aktywnym gospodarczo na naszym rynku. Nie tylko tym dużym, ale także tym małym – zadeklarowała minister Jadwiga Emilewicz, pokazując, że chociaż w 2017 r. w zamówieniach publicznych wypracowano 8% PKB, to średnia konkurencyjność postępowań wynosiła zaledwie 2,38, co świadczy o dużej liczbie postępowań, do których przystępuje tylko jeden duży podmiot. 

Zamówienia publiczne to dzisiaj największy zasób kapitału, jaki może być do dyspozycji sektora prywatnego. Naszym zadaniem jest otwarcie tej puli dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

Nauka firmowa

O otwieranie się nauki na potrzeby społeczne mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Będzie to możliwe m.in. dzięki elastycznemu i oddolnemu podejściu do programów strategicznych NCBR, szybkiemu ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursów, które są dopasowane do konkretnych problemów. W ciągu ostatnich trzech lat ulgi na badania i rozwój wzrosły z 30% do 100%, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych ulga ta może wynosić nawet 150%. W celu wzmocnienia kadr, które będą prowadzić badania naukowe właśnie w przemyśle (bo – jak zaznacza minister – rząd chciałby, aby po 4 latach jego aktywności nauka kojarzyła się nie tylko z instytucjami naukowymi, ale również z przedsiębiorstwami), wprowadzono doktoraty wdrożeniowe. Jest to oferta dla pracownika realizującego agendę badawczą, która jest interesująca dla zatrudniającego go przedsiębiorcy. Początki były dość nieśmiałe. Uruchamiając program na 500 takich doktoratów, zakładano optymistycznie, że w pierwszej edycji uda się zrekrutować co najwyżej 60 osób. Szybko otwarto 400 przewodów doktorskich, 153 z nich powstaną w małych i średnich firmach. Do drugiej edycji zgłosiło się już 700 kandydatów. I tak w zderzeniu z rzeczywistością upadł mit, że nie jesteśmy z stanie w krótkim czasie dokonać przełomu technologicznego, a małe i średnie firmy są zorientowane tylko na bezpieczne i niskie przychody.

Irena Fober

17 razy TAK

17 celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – ang. Sustainable Development Goals), przyjętych przez ONZ w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wskazuje zadania, którym powinny być podporządkowane najważniejsze działania i projekty strategiczne w poszczególnych krajach. Cele zdefiniowane w Rezolucji ONZ  „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to m.in.: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, dostęp do wody, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet, zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

Podpisując Agendę, również Polska zadeklarowała ich realizację. Za Agendę 2030 odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Raport pokazujący, na jakim etapie realizacji jesteśmy.

 

 

 

 

 

 

 

Pod wspólną deklaracją Partnerstwa na rzecz realizacji SDG w Polsce podpis złożyło 70 przedstawicieli biznesu, instytucji, organizacji społeczno-gospodarczych i młodzieżowych. 27 czerwca do tego grona dołączyło 30 kolejnych podmiotów. 

Zdjęcie: Irena Fober

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl