Co pan na to, inżynierze? Społeczna odpowiedzialność biznesu


08-09-2018 20:31:47

CSR (corporate social responsibility), to koncepcja, zgodnie z którą należy uwzględniać interesy społeczne i ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami.

Prace nad CSR rozpoczęły się w 2009 r., kiedy powołano Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organ pomocniczy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Weszli do niego przedstawiciele administracji rządowej, pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych, środowisk naukowych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych.

***

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu (19 czerwca br.) powołano 5 grup roboczych.

Konkretem może się pochwalić grupa ds. uczelni wyższych: 24 uczelnie podpisały 14.11.2017 r. Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). Kształcąc przyszłych pracowników, pracodawców i menadżerów, wpływają na postawy i wartości, którymi absolwenci będą się kierować.

***

Kolejna grupa robocza zajmuje się relacjami z pracownikami (zatrudnianie, praca tymczasowa oraz warunki pracy dla cudzoziemców). Grupa ds. odpowiedzialnej konsumpcji obejmuje świadomość zakupową konsumentów indywidualnych, zdrowie konsumentów oraz odpowiedzialną konsumpcję zbiorową. Grupa ds. CSR w administracji zajmuje się praktykami społecznej odpowiedzialności w działaniach urzędów i instytucji państwowych (m.in. uregulowania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, prawie zamówień publicznych, RODO, a także dyscyplina finansowa i zasoby ludzkie). Piąta grupa obejmuje ekorozwój, czyli środowiskowe aspekty CSR w firmie, gospodarkę obiegu zamkniętego w kontekście gospodarowania odpadami, a także oczekiwania wobec przedsiębiorców.

jk

16-17
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl