Początki informatyki w Polsce (15). Pierwszy INFOSYSTEM


21-09-2018 15:42:16

W 1986 r. „Przegląd Techniczny” obchodził jubileusz 120-lecia swego istnienia. Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy, w sposób pozostawiający trwały dorobek dla kraju, redakcja wystąpiła z inicjatywą zorganizowania po raz pierwszy w Polsce międzynarodowej wystawy zasto­sowań systemów komputerowych, pod hasłem INFOSYS­TEM. Ze względu na skalę przedsięwzięcia udało się je zorganizować w kwietniu 1987 r.

W całej 120-letniej tradycji czasopismo i kolejne zespo­ły redakcyjne zawsze stawiały sobie za cel pobudzenie środowisk inżynieryjnych i technicznych do twórczych postaw wobec wszystkiego co dzieje się w kraju. W okre­sie powojennym ,,Przegląd Techniczny" czynnie wspierał te środowiska w przebudowie gospodarki polskiej, w uprzemysłowieniu kraju. Także dziś, gdy cywilizacyjne oblicze świata wyznaczają elektronika i mikroinformatyka, redakcja chce przyczynić się do głębszego i bardziej ukierunkowanego zainteresowania tą dziedziną wszyst­kich twórców i użytkowników techniki.

Inicjatywę zorganizowania specjalistycznej wystawy podjęły Zakłady Elektroniczne ELWRO we Wrocławiu, poparły władze polityczne i administracyjne tego miasta, a następnie do jej sprawnego urzeczywistnienia przyczy­niły się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Celem tej wystawy była:

 • szeroka prezentacja różnorodnych możliwości zastosowań systemów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikrokomputerowej,
 • upowszechnianie w społeczeństwie pożytków płyną­cych z wprowadzenia systemów informatycznych do wszystkich dziedzin gospodarki narodowej i życia człowieka,
 • wymiana doświadczeń między producentami sprzętu i oprogramowania,
 • konfrontacja potrzeb i oczekiwań użytkowników z ofertą producentów,
 • pokazanie przedsięwzięć integracyjnych w dziedzinie informatyki w ramach RWPG i z innymi krajami, a zarazem stwarzających perspektywy szybkiego roz­woju cywilizacyjnego.

Precyzując tematykę wystawy Komitet Organizacyjny zdecydował, że powinna być jak najszersza i obejmować oprogramowanie oraz sprzęt do systemów:

 • komputerowych uniwersalnych ogólnego przezna­czenia,
 • komputerowego wspomagania prac konstrukcyj­nych i projektowych,
 • problemowo zorientowanych na transport, handel, banki, budownictwo, służbę zdrowia, rolnictwo, tu­rystykę itp.,
 • komputerowego wspomagania zarządzaniem i wy­twarzaniem
 • automatyzacji prac biurowych, a także do:
 • komputerów personalnych, edukacyjnych i domo­wych.

Ponadto, na wystawie znajdą miejsce kalkulatory elektroniczne, kasy i wagi elektroniczne oraz akcesoria i materiały eksploatacyjne służące do zapewnienia spraw­ności techniki komputerowej. Nie zabraknie również ksią­żek, czasopism i podręczników z dziedziny informatyki, a także najnowszych informacji o kursach, konferencjach naukowo-technicznych i studiach podyplomowych zwią­zanych z tą dziedziną.

Władze naszego kraju przykładają coraz większą wagę do rozwoju elektroniki i informatyki. Opracowano szcze­gółowe programy prac badawczo-rozwojowych, najważ­niejsze tematy włączono do zamówień rządowych, mają­cych w krótkim czasie zapewnić przyśpieszenie produkcji sprzętu komputerowego, a zwłaszcza komputerów edu­kacyjnych. Nasz rynek jest bardzo chłonny i otwarty dla tej nowoczesnej techniki, stanowiącej nie tylko wyraz nowo­czesności wielu społeczeństw lecz zarazem ich poziomu cywilizacyjnego i technologicznego. Dlatego też można stwierdzić, że import urządzeń i systemów komputero­wych - wynoszący ok 1,5% ogólnego importu w obro­tach naszego handlu zagranicznego - ma bardzo duże perspektywy dynamicznego rozwoju.

Powinien do tego wydatnie przyczynić się Komplekso­wy Program Współpracy Naukowo-Technicznej Krajów RWPG, a także właśnie ta wystawa i jej podobne.

Na powierzchni ekspozycyjnej ok. 3,5 tys. m2, pod jednym dachem ciekawego obiektu architektonicznego - Hali Ludowej we Wrocławiu, prezentować będą swe oferty przedsiębiorstwa tworzące krajowy przemysł kom­puterowy, z największym a zarazem najstarszym polskim producentem komputerów - ZE ELWRO, którego ekspo­zycja zajmie - 340 m2. Obok nich będą zakłady, instytuty i pracownie zajmujące się świadczeniem usług z dziedziny wykorzystania techniki komputerowej i opracowywaniem oprogramowania.

Wiele stoisk wypełniają prywatne firmy komputerowe i mocno wrośnięte w polską rzeczywistość przedsiębiorst­wa polonijno-zagraniczne. W wystawie uczestniczyć bę­dą czołowi producenci systemów komputerowych z kra­jów socjalistycznych oraz wiele dobrze znanych firm z krajów zachodnich, a m.in. z: Wielkiej Brytanii, RFN, Austrii, Włoch, Luksemburga, Holandii.

Inicjując zorganizowanie Międzynarodowej Wystawy Komputerowej INFOSYSTEM '87 żywiliśmy nadzieję, że będzie ona nie tylko okazją do prezentacji bardzo sze­rokich i najróżnorodniejszych zastosowań oraz możliwoś­ci techniki komputerowej lecz również doskonałą okazją do nawiązania owocnych kontaktów wszystkich prezen­tujących swe oferty z ich potencjalnymi odbiorcami i użyt­kownikami.

Udział 65 firm krajowych i polonijno-zagranicznych oraz 18 firm zagranicznych wymownie świadczy o skali tego przedsięwzięcia - największego dotychczas w krajach RWPG…

Wybor i oprac. Bronisław Hynowski

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl