Wydarzenia


21-09-2018 15:56:34

Izotopowe akumulatory energii?

Problem magazynowania energii dotyczy wielu dziedzin– od globalnej energetyki, poprzez transport, eksplorację kosmosu, aż do nanorobotyki. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych rozpoczęto prace badawcze nad metastabilnym izotopem renu finansowane przez Laboratorium Badawcze Armii USA (ARL). Czas życia tego izomeru wynosi ok. 200 tys. lat, ale można wymusić jego przejście do stanu jądrowego, który szybko się rozpada, uwalniając znacznie większą porcję energii, niż potrzeba do zainicjowania procesu. Chcemy zbadać - informuje dr Rafał Prokopowicz z Zakładu Badań i Technik Reaktorowych NCBJ - i zoptymalizować efektywność produkcji tego izomeru w reaktorze "Maria". Polscy naukowcy badają możliwości uzyskiwania renu 186m w wyniku napromieniania neutronami specjalnie do tego eksperymentu przygotowanych tarcz. ab

Laureaci INGA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (całkowity przewidziany budżet programu to 400 mln zł) we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Wsparcie otrzymają nowatorskie projekty, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa.

Ze zgłoszonych 64 projektów w konkursie rekomendowano projekty o łącznej wysokości grantu blisko 80 mln zł, które będą realizowane przez konsorcja naukowe oraz naukowo-przemysłowe. Dotyczą m.in. poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, wykorzystania metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy technologii otrzymywania eteru dimetylowego z małych złóż węglowodorów oraz technologii tłumienia hałasu z obiektów gazowniczych i monitorowania gazociągów. boj

Energetyczna zagadka

Dalszy wzrost cen energii elektrycznej może być katastrofalny dla gospodarki. Na Towarowej Giełdzie Energii w III kw. 2018 r. cena przekroczyła 300 zł/MWh. W identycznych kontraktach na III kw. 2017 r. wynosiła ok. 180 zł/MWh. Niektóre analizy przewidują w 2019 r. 50% wzrost cen energii dla odbiorców detalicznych. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki twierdzą, że za taki wzrost na TGE nie mogą odpowiadać jedynie wzrosty cen węgla i kosztów uprawnień do emisji CO2. Co jest dodatkową przyczyną – nie  ujawnili. jaz.  

Czyste miasta

Bezemisyjny Transport Publiczny (BTP), flagowy program NCBR, wszedł w kolejny etap realizacji. Centrum zawarło porozumienia z 26 miastami oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, które zobowiązały się kupić ok. 1000 pojazdów. Formuła partnerstwa innowacyjnego zakłada współpracę zamawiających i wykonawców przy doprecyzowaniu parametrów zamawianych pojazdów. Równolegle trwa program badawczy dotyczący magazynowania wodoru. if

Wirtualnie dla nauki

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu Funduszu Nauki Polskiej, który zostanie zasilony kwotą 500 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. Powstanie wirtualny instytut badawczy, którego zadaniem będzie finansowanie badań zorientowanych na komercjalizację i wykorzystanie rozproszonego potencjału najlepszych polskich naukowców.  Środki z Funduszu Nauki Polskiej będą przeznaczone na konkursy dla zespołów naukowych tworzonych przez uczonych z różnych ośrodków badawczych: uczelni, instytutów, laboratoriów przemysłowych. Obszary, w których działać będą wirtualne instytuty, będą ogłaszane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako pierwszy ma zostać uruchomiony instytut w zakresie inżynierii biomedycznej, a jego organizacją zajmie się Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl