Od Centralnego Okręgu Przemysłowego i portu w Gdyni do Przemysłu 4.0


20-11-2018 19:10:55

Geneza projektów modernizacyjnych realizowanych przez rząd pod sztandarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyka idei i praktyk polityki gospodarczej realizowanej na przestrzeni ostatnich 100 lat przez pokolenia Polaków nieustających w pragnieniu stworzenia suwerennej, silnej i zamożnej Rzeczypospolitej. Ta międzypokoleniowa ciągłość idei doczekała się najpełniejszej szansy na realizację. Dziś, kiedy naszym wyzwaniem jest przekształcenie struktury polskiej gospodarki z imitacyjnej na innowacyjną, warto uzmysłowić sobie tę ciągłość wizji i marzeń  o Polsce jako źródle inspiracji i siły  do przekształcania rzeczywistości.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, w jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc, stoi popiersie Eugeniusza Kwiatkowskiego. W moim gabinecie wisi plakat przedstawiający plany byłego ministra skarbu. Możemy na nim przeczytać: „Niezależnie od tego planu, we wszystkich wyżej wymienionych i innych dziedzinach, pójdziemy z roku na rok wielkimi krokami naprzód, bo chcemy i musimy prześcignąć inne narody i państwa”. Inspirujemy się tym. Dziś, reformując Polskę, myślimy w perspektywie kontynuacji planu 15-letniego Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego realizację brutalnie przerwała II wojna światowa.

Wielkie przedsięwzięcia modernizacyjne z okresu II Rzeczpospolitej – budowa Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego – udowodniły, że państwo może pełnić wiodącą rolę w modernizacji gospodarki. Współczesne państwo polskie także wróciło do gry jako aktywny gracz. Nadszedł czas, aby Polska stała się przedsiębiorczym państwem wcielającym w życie długofalowe strategie rozwoju, wyrównującym szanse rozwojowe, pomagającym przedsiębiorcom zwiększać konkurencyjność i innowacyjność. Nasz rząd stawia na zrównoważony rozwój w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

Realizujemy tę ideę, polegającą na wspieraniu Polaków w ich kreatywności i przedsiębiorczości tam, gdzie sukces wymaga podjęcia ambitnych wyzwań, forsowania barier i reagowania z wyprzedzeniem na zmieniającą się rzeczywistość. Służy temu m.in. program Start in Poland – największy w regionie Europy Środkowej program wsparcia dla innowacyjnych firm, dostępny na każdym etapie ich zaawansowania i rozwoju. Tam natomiast, gdzie przedsiębiorczość i potencjał innowacyjny Polaków doskonale się rozwija, rola państwa w naszej wizji sprowadza się do ułatwiania im funkcjonowania poprzez redukcję zbędnych barier biurokratycznych. Stosunki partnerskie na linii państwo – przedsiębiorcy to fundament Konstytucji Biznesu, nowego katalogu zasad kształtujących realia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wiemy, że zadanie tworzenia proinnowacyjnej kultury przedsiębiorczości na miarę nowoczesnego państwa wymaga stałej pracy i zaangażowania ze strony instytucji publicznych, a waga liderów społeczno-gospodarczych w tym zakresie jest nie do przecenienia.

Budowa portów Gdyni i plan COP polegały na połączeniu ze sobą, pod auspicjami państwa, szeregu strategicznych inwestycji o szerokim zróżnicowaniu funkcjonalnym i różnej skali oddziaływania. Integralnym celem tych przedsięwzięć, obok wzmocnienia potencjału obronnego i gospodarczego Polski, była redukcja ubóstwa i wyrównanie rozwarstwionego zaborami poziomu życia obywateli w odbudowującym się państwie. Były to więc przedsięwzięcia wcielające w sposób prekursorski ideę zrównoważonego rozwoju.

Ten wymiar wspierania w rozwoju ku nowym technologiom z intencją budowy silnego państwa, w którym wszystkie grupy społeczne zyskują udział w sukcesie gospodarczym, charakteryzuje działania prowadzone przez rząd. Do nich należy m.in. powołana do życia Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – bardzo ważny punkt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zadaniem Platformy jest dostosowanie polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej, której koncepcja odnosi się do dynamicznych przemian w procesach produkcji oraz jej organizacji. Stanowi konsekwencję wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, takich jak analizy Big Data, Internet Rzeczy, Machine Learning czy daleko idąca cyfrowa integracja baz danych firm. Dlatego ważne jest, aby polscy przedsiębiorcy przyjmowali nowy, elastyczny i innowacyjny model biznesowy dla swoich firm. Głównym celem Fundacji jest szybkie włączenie się polskiej gospodarki w nurt Przemysłu 4.0.

Czwarta rewolucja przemysłowa na poziomie kierowania firmą oznacza nie tylko zastosowanie nowych technologii, ale także przyjęcie bardziej elastycznej kultury zarządzania. Tak zarządzane przedsiębiorstwa, dzięki usieciowieniu i sprawnej wymianie danych, są w stanie produkować bardziej ekonomicznie i szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów.

Razem z  przedsiębiorcami stajemy w obliczu nowoczesnej fali industrializacji. Postrzegamy ją jako szansę, ale droga do wygranej na odcinku czwartej rewolucji przemysłowej wymaga od przedsiębiorców odwagi i umiejętności podejmowania strategicznych decyzji, a ze strony państwa inteligentnej polityki wsparcia i kształtowania przyjaznego innowacjom otoczenia prawnego. Platformą Przemysłu Przyszłości wspieramy przedsiębiorców i środowiska naukowe w procesie doskonalenia kompetencji związanych z zastosowaniem nowych technologii i proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Robimy to wszystko z nadzieją, że udana transformacja polskiej gospodarki w przystosowaną do trybów Przemysłu 4.0. stanie się dziedzictwem, które przekażemy przyszłym pokoleniom i kolejnym ogniwem w ciągłości idei rozwoju Polski.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl