Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Tomasz Chady, Tomasz Chmielewski, Adam Gabryś


21-11-2018 22:34:49

Tomasz Chady

Inżynier elektryk, dr hab., absolwent Politechniki Szczecińskiej. Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT SIMP). Od 1987 r. pracuje w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT) w Szczecinie. Przez 4 lata pracował naukowo w Japonii na Oita University i Oita Research Institute. Został wyróżniony w 1998 r. prestiżową nagrodą Best Technical Contribution Award przez Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics. W 2003 r. obronił rozprawę habilitacyjną pt. „Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej”. Za cykl artykułów na ten temat i monografię habilitacyjną otrzymał Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. W 2005 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego ZUT w Szczecinie. Wypromował 3 doktorów i sprawuje opiekę naukową nad kolejnymi 4 doktorantami.

Zajmuje się radiografią cyfrową, badaniem kompozytów metodą terahercową, badaniem metodami magnetycznymi, metodą wiroprądową, zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji w badaniach nieniszczących, a także algorytmami automatycznej identyfikacji defektów (ADR). Kierował pracami zespołów realizujących 4 europejskie projekty badawcze i 3 krajowe. W 2010 r. przewodniczył międzynarodowej konferencji International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE, a w 2007 i 2015 r. pełnił odpowiednio funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego konferencji International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET. Należał do komitetu naukowego największej konferencji o tematyce badań nieniszczących: 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT) w 2016 r. Jest członkiem komitetów naukowych trzech innych ważnych międzynarodowych konferencji naukowych. Należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń technicznych. hp

Tomasz Chmielewski

Dr hab. inż. prof. Politechniki Warszawskiej, absolwent tej uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji). Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności inżynieria spajania ukończył w 1999 r. Jest laureatem konkursu o stypendium FIAT za najlepszą pracę magisterską złożoną na Politechnice Warszawskiej w 1999 r.

Pracę naukową na macierzystej uczelni rozpoczął w 2000 r., a już trzy lata później obronił doktorat dotyczący plazmowego naprawiania powłok kompozytowych metalowo- ceramicznych. Wyniki tych badań wykorzystano w procesie produkcyjnym firmy Thompson Polkolor w Piasecznie.

W 2005 r. był stypendystą naukowym w Wojskowej Akademii Technicznej w Pekinie. Rozwijał tam swoje zainteresowania z dziedziny spajania materiałów zaawansowanych, w tym również modyfikacji powierzchni. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 20010 r. został ekspertem w Narodowym Programie Forsight Polska 2020. Otrzymał honorowany na całym świecie dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnictwa (International Welding Engineer) wydany pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.

W 2013 r. został doktorem habilitowanym, przygotowując rozprawę dotyczącą nowoczesnych metod metalizacji ceramiki. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest autorem 5 książek i 30 prac wykorzystanych w przemyśle.

Kierował lub uczestniczył w wielu projektach finansowanych w drodze grantów. Obecnie kieruje międzynarodowym projektem badawczym MERA-net „Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhancad corrpsion and erosion resistance for high temperaturę applications in power generation industry”.

Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. hp

Adam Gabryś      

Młody mgr inżynier mechanik po Wydziale Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale MEiL o kierunku „Nowoczesne techniki projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAM/CAE”.

Adam Gabryś jest zastępcą dyrektora technicznego w podwarszawskiej spółce ASMET w Regułach. Związał się z nią jeszcze w czasie studiów na PW. W 2006 r. pracował w dziale kontroli jakości i już wówczas wdrożył nowoczesne narzędzia nadzoru nad jakością. Narzędzia te umożliwiły w pełni kontrolować produkcję wyrobów specjalnych dla branż: budowlanej, motoryzacyjnej i energetycznej.

Po siedmiu latach postawiono przed inż. Gabrysiem nowe wyzwanie, jakim było zarządzanie zakładem nanoszenia powłok antykorozyjnych. Był kierownikiem tego zakładu, a jednocześnie podwyższał kwalifikacje, uczestnicząc w wielu szkoleniach, konferencjach naukowych i odwiedzając inne zakłady nanoszenia powłok antykorozyjnych.

W 2017 r. powierzono mu stanowisko kierownika ds. utrzymania ruchu. W ramach swoich obowiązków zarządzał infrastrukturą firmy ASMET, w tym parkiem maszynowym. Z powodzeniem wdrożył podstawowe zasady Total Productive  Maintenance, które cały czas doskonali.

Za swój sukces uważa m.in. uruchomienie w tym roku Centrum Logistycznego Firmy ASMET o powierzchni 1,2 ha . Na tej ogromnej powierzchni w regałach wysokiego składowania jest 20 tys. palet. Obszar ten jest obsługiwany przez systemowe wózki widłowe typu VNA – operator podnoszony jest wraz z ładunkiem. Dodatkowym elementem tego systemu jest nawigacja w systemie RFID magazynowa.

Obecnie jest zaangażowany w pracę zespołu nad projektem automatu magazynowego. hp  

   

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl