Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Kazimierz Banasik, Zbigniew Chachulski, Janusz Zalarski


19-12-2018 18:40:11

Kazimierz Banasik

Prof. dr hab. inż. melioracji wodnych po SGGW, menedżer nauki związany z macierzystą uczelnią. Prorektor SGGW ds. rozwoju, prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, członek prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, do niedawna członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Wiejskiego PAN. Ponadto prof. Kazimierz Banasik reprezentuje polskich naukowców w wielu organizacjach międzynarodowych m.in. jako: vice Prezydent ICCE-IAHS (Międzynarodowa Komisja Erozji Kontynentalnej- Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydrologicznych), reprezentant Polski w Akcjach COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo- Technicznych.        

Prof. Kazimierz Banasik od ukończenia studiów jest pracownikiem SGGW. W latach 1998- 2005 kierował pracownią procesów erozji i sedymentacji, a w 2001 r. został kierownikiem Zakładu Inżynierii Rzecznej i był nim do 2012 r.. Już w 1999 r. został prodziekanem Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, by w 2002 r. być wybranym na stanowisko dziekana tego Wydziału i piastować tę funkcję do 2008 r. W tym właśnie roku został Pełnomocnikiem Rektora SGGW ds. współpracy międzynarodowej, by w 2012 r. zostać Pełnomocnikiem Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych. W 2016 r. został wybrany prorektorem SGGW ds. rozwoju i pełni nadal tę funkcję.

Kariera naukowa K. Banasika rozpoczęła się w 1983 r., gdy uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Praca habilitacyjna z 1995 r. dotycząca modelowania procesów hydrologicznych pozwoliła na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, a od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym.

Jako dydaktyk szczyci się współautorstwem trzech podręczników, a obszary badań naukowych prof. Banasika koncentrują się wokół: hydrologii, inżynierii wodnej oraz ochrony hydrosfery. Zorganizował dziesiątki międzynarodowych sympozjów, konferencji i kongresów naukowych.W ostatnich latach wiele czasu pochłaniała mu koordynacja międzynarodowych projektów badawczych, w tym wiele z nich dotyczy zapobiegania powodziom.          hp

Zbigniew Chachulski

Inżynier ogrodnik po SGGW (1972 r.), wykonawca i propagator ochrony starych drzewostanów. Ekolog, działacz FSNT-NOT, główny twórca Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, przedstawiciel tego Stowarzyszenia w Radzie FSNT-NOT. Twórca wydanego w 1992 r. pierwszego w Polsce podręcznika „Chirurgia drzew”, autor wielu artykułów z tego zakresu oraz książki „Leczenie i pielęgnowanie drzew starych”. Biegły sądowy i twórca Komisji Ochrony Środowiska przy FSNT-NOT.

Mgr inż. Zbigniew Chachulski  swoją działalność na rzecz ochrony starych drzew rozpoczął od ukończenia Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym w Warszawie. Jeszcze w ramach studenckiej spółdzielni pracy Uniwersitas zorganizował grupę zajmującą się pracami pielęgnacyjnymi drzew. To ta ekipa – na początku lat 70. – wykonała wiele prac przy drzewostanach na terenie zabytkowych parków stolicy (Królikarnia, otoczenie SARP). W latach 1973-74 grupa inż. Chachulskiego wykonała kompleksowe prace na terenie parku w Radziejowicach.

Po odbyciu praktyki z zakresu chirurgii drzew w Danii i Holandii, Zbigniew Chachulski organizował w 1975 r. pierwszy w kraju Zakład Robót Specjalistycznych zajmujący się pielęgnacją i leczeniem drzew, działający w ramach stołecznego MPRO. Pod jego kierownictwem wykonano wiele prac przy drzewostanach parków Warszawy (Park Praski, Skaryszewski i Ogród Saski) oraz w parku w Otwocku Wielkim.

W 1983 r. podjął działania zmierzające do powołania Stowarzyszenia Chirurgów Drzew w ramach NOT. Pierwszy sukces odniósł w 1986 r., powołując Ogólnopolską Sekcję Chirurgów Drzew przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, a po wejściu w życie ustawy o stowarzyszeniach (1991 r.) powołał Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew i objął w nim funkcję wiceprezesa ZG. hp

Janusz Zalarski     

Technik przetwórstwa żywności, mistrz masarski, rolnik- właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” Sp. j. mającego siedzibę w podkrakowskiej Nowej Wsi Szlacheckiej. Firmy oferującej tradycyjne wędliny i wędzonki, wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wymogami GMP i GHP. Wyroby te są wytwarzane bez żadnych dodatków chemicznych i wędzone w wędzarniach naturalnych, opalanych drewnem specjalnego gatunku i odpowiedniej jakości.

Flagowymi produktami firmy Janusza Zalarskiego są m.in. Kiełbasa Lisiecka z chronionym oznaczeniem geograficznym oraz wyroby wpisane na ministerialną listę tradycyjnych. Są to: kiełbasa wiejska z galaretką z Nowej wsi Szlacheckiej, kiełbasa wiejska z Czernichowa, boczek tradycyjny z Czernichowa, polędwica tradycyjna z Czernichowa i szynka tradycyjna z Czernichowa. Są także należące do Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski – wytwarzane wyłącznie z mięsa pochodzącego z Małopolski.

Wyroby wytwarzane w firmie Płatek uzyskały wiele certyfikatów i dyplomów, w tym dyplom za udział w eliminacjach do XXI edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności 2017”, Dziedzictwo Kulinarne Małopolska, Certyfikat Systemu Produkt Lokalny z Małopolski. J. Zalarski wprowadził na rynek linię produktów bezglutenowych, a także mięsa wieprzowe, wołowe i cielęce z własnego rozbioru. Dzięki temu i poszerzeniu palety asortymentowej, mimo ogólnego spadku spożycia produktów mięsnych, wyroby z logo Płatek zdobywają nowych konsumentów.

Janusz Zalarski uważa, że te i inne sukcesy to m.in. efekt prowadzenia tuczu zwierząt przy wykorzystaniu pasz z własnego gospodarstwa rolnego. To skuteczne połączenie rolnictwa z przetwórstwem docenili jurorzy wielu konkursów, w tym prestiżowego AGROLIGA, którego jurorami są eksperci z ośrodków doradztwa rolniczego. Firma „Płatek” zdobyła tytuł „Mistrza Małopolski” i Wicemistrza Krajowego w kategorii Firmy- AGROLIGA 2015. Cenna jest też Perła 2017 oraz nagroda na najlepszy produkt regionalny w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl