Poznańskie święto wsi


02-02-2019 17:35:05

Międzynarodowe Targi Poznańskie były miejscem specjalnego wydarzenia z okazji 100-lecia Niepodległości. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Rolnictwa. Narodową Wystawę Rolniczą otworzył Prezydent RP-Andrzej Duda.

Na tle historycznym przedstawiono wieś wraz z jej różnorodnością i perspektywami rozwoju. Swój dorobek zaprezentowało ponad 200 wystawców (producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe i gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, muzea, instytuty badawcze, a także uniwersytety przyrodnicze).

Wieś dla wszystkich

Przygotowano również pokazy rzemiosła i rękodzielnictwa, warsztaty i pokazy kulinarne, degustacje wiejskich przysmaków. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pokazy koni i zwierząt hodowlanych, w tym tych najbardziej egzotycznych – takich jak alpaki. Przygotowano także kilka stoisk prowadzących atrakcyjne zajęcia dla dzieci, które wraz z rodzicami wspaniale się bawiły. Interesujące i różnorodnie tematyczne wystawy przygotowały również muzea. Na wystawie prezentowały swoją działalność związaną z rolnictwem muzea z Ciechanowca, Kolbuszowej, Lublina, Łowicza i Szreniawy. W ramach wystawy maszyn i sprzętu rolniczego można było obejrzeć historyczne i współczesne maszyny rolnicze.

Dron i satelita w domu i w zagrodzie

Szczególnie interesujące były prezentacje zagadnień związanych z tzw. rolnictwem precyzyjnym. Firma AGROCOM Polska zaprezentowała system wspomagania szacowania szkód łowieckich i szkód w uprawach roślin. Pokazano sposoby wspierania prac związanych z oceną fizycznych i fizjologicznych cech roślin podczas wegetacji wykorzystując rejestracje obrazów z powietrza przy pomocy dronów oraz stosując metody teledetekcji i przetwarzania informacji przestrzennych 3D. Firma SatAgro zaprezentowała dostęp do obserwacji satelitarnych i aplikacje do precyzyjnego prowadzenia zabiegów agronomicznych oraz monitorowania rozwoju upraw i obserwacji skutków działania pogody i tych zabiegów. Przebieg geodezyjnych prac urządzeniowo-rolnych w ujęciu historycznym (od uzyskania niepodległości do chwili obecnej) prezentowany był przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Oba Biura są znane z wieloletniego aktywnego działania w zakresie wykonywania różnorodnych prac geodezyjnych, urządzeniowo-rolnych, scaleniowych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Długoletnią działalność Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, które reprezentowali Tadeusz Handor i Rafał Burdzań, obrazowała tradycyjnie i bardzo starannie prowadzona KRONIKA udostępniona dla zwiedzających. Bardzo interesujące były również dokumenty z pierwszych lat realizacji reformy rolnej po 1945 r. Pokazano także historyczne instrumenty pomiarowe i zbiór przedwojennych przepisów i wydawnictw dotyczących scaleń i klasyfikacji gruntów.

Grunt to pomiar

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu reprezentowali: Dyrektor Lesław Wołcz i Z-ca Dyrektora Krzysztof Goleniowski. Działalność Biura obejmuje szeroki zakres prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności programowanie, projektowanie, koordynację i wykonywanie prac urządzeniowo rolnych. Prace te zaprezentowano między innymi na planszy obrazującą tematykę scaleń na przykładzie wsi Siedliska, gmina Miłkowice, w powiecie legnickim. Reklamowano również Geoportal Dolny Śląsk.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej CAPAP popularyzowało swoje prace nad możliwie najszerszym udostępnianiem danych przestrzennych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Na stoisku przedstawicielki Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK Anna Zapaśnik i Małgorzata Rafałko udostępniały zwiedzającym dane przestrzenne dotyczące działek geodezyjnych z terenu całego kraju.

O reformatorze Poniatowskim

Z okazji Narodowej Wystawą Rolnictwa ukazało się wydawnictwo specjalne w formie Biuletynu Informacyjnego nr 10-11/2018, wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Biuletynie tym, omawiającym przemiany w polskim rolnictwie w okresie 100 lat, wśród wielu interesujących tematów na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Bohater Niepodległej”. Jest to artykuł o działalności Juliusza Poniatowskiego, ministra rolnictwa w sześciu gabinetach II Rzeczypospolitej. Był orędownikiem reformy rolnej oraz tworzenia na wsiach dla rolników tzw. „poniatówek” powstałych w ramach parcelacji ziemi w latach 30. ubiegłego wieku.

Tradycje i nowe technologie na polskiej wsi przyciągnęły do MTP wielu zwiedzających, także najmłodszych, mimo, że grudniowy czas nie sprzyjał wycieczkom.

Waldemar Sztukiewicz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl