Parlament 500 milionów. Droga zwierząt. Wyborcze przewidywania


12-03-2019 21:10:55

Droga zwierząt

Państwa członkowskie muszą lepiej egzekwować przepisy dotyczące ochrony przewożonych zwierząt i karać wszystkich sprawców wykroczeń. Będzie więcej niezapowiedzianych kontroli, a kary – np. zawieszenie lub cofnięcie licencji, konfiskata pojazdów i obowiązkowe przekwalifikowanie personelu – mają być surowsze.

W rezolucji przyjętej 411 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 110 wstrzymujących się, posłowie ponowili swój apel sprzed 7 lat o zdecydowane i jednolite we wszystkich krajach egzekwowanie unijnych przepisów z 2005 r. dotyczących ochrony przewożonych zwierząt. Ich stosowanie w niektórych państwach UE nadal pozostawia wiele do życzenia.

Do poprawy egzekwowania obowiązujących przepisów powinny zostać wykorzystane najnowsze technologie. Są to np. systemy geolokalizacji, które pozwalają monitorować aktualne miejsce przebywania zwierząt i czas podróży, a także system przesyłania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym między punktami wyjazdu i przyjazdu. Urzędnicy, którzy poświadczą wypełnione w sposób niezgodny z prawdą dzienniki przewozu, powinni być surowo karani. Wszystkie podmioty zaangażowane w łańcuch transportowy muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań, niezależnie od tego, czy są rolnikami, handlowcami zwierząt, weterynarzami czy firmami transportowymi.

Unijne przepisy dotyczące pojazdów transportowych muszą zostać zaktualizowane na podstawie wyników najnowszych badań naukowych. Chodzi tu m.in. o sprawy związane z wentylacją, kontrolą temperatury, systemami pojenia i podawania pasz płynnych, zmniejszeniem zagęszczenia hodowli, jak również dostosowaniem pojazdów do specyficznych potrzeb różnych gatunków zwierząt.

Parlament ponadto domaga się opracowania nowej strategii dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024 i jasnego zdefiniowania kryteriów uzasadniających potrzebę transportu.

Czas podróży zwierząt powinien być jak najkrótszy, w związku z tym posłowie popierają lokalne ubojnie (znajdujące się w pobliżu gospodarstw rolnych lub mobilne) oraz zakłady przetwórstwa mięsnego położone w pobliżu miejsca chowu, krótkie kanały dystrybucji i sprzedaż bezpośrednią. Chcą również, aby Komisja określiła odpowiedni czas podróży dla różnych gatunków zwierząt i opracowała strategię przejścia, w miarę możliwości, z transportu żywych zwierząt na transport mięsa i tusz oraz materiału biologicznego.

Posłowie uważają też, że jeżeli normy dotyczące transportu zwierząt w państwach spoza UE nie są dostosowane do norm unijnych lub ich wdrożenie jest niewystarczające, to eksport żywych zwierząt do tych państw powinien podlegać umowom dwustronnym, które zniwelują różnice w traktowaniu zwierząt w UE i poza nią. Gdyby nie udało się tego celu osiągnąć, należy zakazać eksportu, bowiem UE jest odpowiedzialna za zwierzęta nawet po opuszczeniu przez nie unijnego terytorium. Posłowie oczekują, że na początku następnej kadencji PE zostanie powołana komisja śledcza do spraw dobrostanu zwierząt przewożonych w UE i eksportowanych za granicę.

Wyborcze przewidywania

Parlament Europejski rozpoczął publikowanie prognoz swojego składu w następnej kadencji. Informację są przygotowywane na podstawie sondaży przeprowadzonych przez krajowe instytuty badawcze w państwach członkowskich i zebranych na zamówienie Parlamentu przez agencję Kantar Public. Parlament będzie publikował uaktualnione prognozy co dwa tygodnie do końca kwietnia, a następnie w maju co tydzień aż do nocy wyborczej. Pierwsze sondaże przeprowadzane przy wyjściu z lokali wyborczych będą publikowane 26 maja od godz. 18.00.
Bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy odbyły się 40 lat temu, 12 czerwca 1979 r. Tegoroczne wybory będą najważniejsze w historii Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę kontekst polityczny, przewidywane wystąpienie Wielkiej Brytanii oraz główne wyzwania polityczne i transgraniczne, którymi należy się zająć. Następny Parlament będzie liczył mniej posłów (705) niż ustępujący (751).

Prognozy można znaleźć na stronie: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/5/projections-of-seats-of-next-parliament

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl