Jak skutecznie wykorzystać wiedzę i doświadczenie polonijnych inżynierów i naukowców?


14-06-2019 17:52:45

Andrzej S. Nowak, prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej; Professor and Chair of the Department of Civil Engineering, Auburn University. Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego. Moderator sesji "Inżynierowie Przyszłości w 100-lecie odzyskania Niepodległości".

Inżynierowie i naukowcy z Polski lub pochodzenia polskiego pracują na amerykańskich uczelniach, w przemyśle czy też w agencjach rządowych. Ich wiedza, doświadczenie i energia stanowią wielki potencjał, który może i powinien być wykorzystany dla obopólnego dobra zaprzyjaźnionych teraz krajów po obu stronach Atlantyku.

Skuteczne działanie wymaga wzajemnego poznania się, żeby uniknąć nieporozumień. W szczególności trzeba zdać sobie sprawę z realnych możliwości, jak również realistycznych oczekiwań, czyli odpowiedzieć na pytania: Co stanowi potencjał reprezentowany przez polonijnych inżynierów i naukowców? Chodzi tu zarówno o potencjał intelektualny, jak też znajomość nowoczesnych, innowacyjnych procedur i technologii. Co więcej, ważna jest również pozycja naszych rodaków w amerykańskim środowisku technicznym i naukowym. Jakie są potrzeby kraju dotyczące gospodarki i nauki? Jakie są strategiczne potrzeby w zakresie rozwoju technologii, jakie trendy rozwijać intensywnie, jakie są przeszkody? Jak wykorzystać krajowy potencjał techniczny i naukowy, stosując wypróbowane wzory zagraniczne, zwłaszcza przodujących gospodarek krajów takich jak USA?

Jednym z głównych celów Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich jest ułatwienie wzajemnego poznania się i przełamanie barier, które utrudniają optymalne wykorzystanie potencjału polonijnych inżynierów i naukowców. Innymi słowy jest to sformułowanie realnych możliwości oraz realnych oczekiwań. Ten Zjazd jest już czwartym z kolei, a każdy z nich przybliża środowiska naukowo-techniczne w USA i Kanadzie do instytucji krajowych, uczelni technicznych, stowarzyszeń inżynierskich, przemysłu czy też agencji rządowych zajmujących się sprawami związanymi z technologią i gospodarką.

Ważną rolę w procesach przełamywania wymienionych barier odgrywa Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada nie ma członków indywidualnych, ale zrzesza polonijne organizacje techniczne działające w USA i Kanadzie, w tym Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica” w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów (Chicago), Klub Polsko-Amerykańskich Inżynierów (Silicon Valley, Kalifornia), Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (Toronto), US-Polish Trade Council w Kalifornii oraz Wirtualne Stowarzyszenie Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, które skupia polskich inżynierów i naukowców rozsianych po całym kontynencie.

Głównym zadaniem Rady jest działanie w kierunku podnoszenia rangi polskich inżynierów i naukowców na kontynencie północnoamerykańskim, ułatwianie współpracy i kontaktów ze środowiskiem naukowo-technicznym w Polsce, jak również z organizacjami polonijnymi o profilu technicznym w Europie i innych krajach, oraz ułatwianie polskim inżynierom i naukowcom rozwijanie kariery zawodowej w USA i Kanadzie.

Pracą Rady kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą prezesi i dodatkowi reprezentanci organizacji członkowskich. Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu w formie telekonferencji. Raz w roku organizowany jest Zjazd Rady, zwykle połączony z sympozjum dotyczącym ekonomicznych, politycznych oraz społecznych spraw polsko-amerykańskich. Co drugi rok na Zjeździe Rady delegaci wybierają członków Zarządu na dwuletnią kadencję. Ostatni Zjazd Rady miał miejsce w Waszyngtonie w listopadzie 2018 r.

Rada była też współorganizatorem trzech Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich (SZIP) w Warszawie i Wrocławiu. Celem SZIP jest ustalenie skutecznych form współpracy polonijnych organizacji naukowo-technicznych z instytucjami krajowymi, w tym rządowymi, przemysłem i uczelniami technicznymi.

Oczekuje się, że taka współpraca będzie pomocna w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego Polski, stwarzając możliwość wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki. Równie ważna jest implementacja nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata, a także szeroko rozumiana współpraca gospodarcza inicjowana lub realizowana za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych. Kolejne korzyści to upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług, nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp., transferu technologii i opracowań naukowo-badawczych. To również tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki.

Jedna z sesji na IV SZIP jest poświęcona dyskusji na temat inżynierów przyszłości. Czego oczekujemy od przyszłych pokoleń naukowców i techników? Trudno przewidywać z dużą dokładnością, jakie będą problemy, z którymi będą się borykać przyszłe pokolenia. Wiadomo, że inżynierowie będą pracować w środowisku globalnym, będą konkurować z kolegami z różnych części świata. Będziemy więc rozpatrywać różne scenariusze i opcje oraz role inżynierów w przyszłych latach.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl