Uczelnia silna współpracą z partnerami w kraju i za granicą


14-06-2019 17:55:46

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy AGH. Moderator sesji „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”.

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Mocną stroną AGH jest znakomita kadra – ponad 2000 naukowców, w tym 600 samodzielnych pracowników nauki. Oferta kształcenia obejmuje ponad 60 kierunków studiów, w tym ponad 200 specjalności.

Wysoką pozycję badawczą AGH w kraju potwierdzają wyniki parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach której aż cztery wydziały AGH uzyskały najwyższą kategorię A+, przyznawaną jednostkom szczególnie wyróżniającym się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Rozwój kierunków badawczych zapewniają m.in. takie inwestycje, jak: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii czy unikatowe w skali europejskiej Centrum Energetyki.

Od początku istnienia podstawową cechą uczelni była szeroko rozumiana współpraca wpisana we wszystkie aspekty aktywności zarówno w kształceniu, jak i działalności badawczej. Zasadą obowiązującą w AGH i jej jednostkach jest ścisłe współdziałanie z partnerami z sektora gospodarczego, innymi uczelniami oraz instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Cechą AGH jest także działanie praktyczne i nastawienie na potrzeby otoczenia zgodne z naszym mottem „z pracy powstała, pracy i nauce służy”.

Jako uczelnia o charakterze aplikacyjnym Akademia ma umowy z partnerami przemysłowymi, w tym z dużymi, międzynarodowymi korporacjami. Przedmiotem umów jest współpraca naukowa, badawcza i edukacyjna, a ich celem jest różnorodne, wszechstronne i wzajemnie satysfakcjonujące korzystanie z możliwości zawiązanego partnerstwa. Jesteśmy skuteczni zwłaszcza w nawiązywaniu współpracy bezpośrednio z partnerami przemysłowymi w branżach, w których się specjalizujemy.

W obszarze współpracy międzynarodowej AGH ma ponad 250 umów generalnych z zagranicznymi uniwersytetami, politechnikami i instytutami badawczymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, które dotyczą wielokierunkowych działań w zakresie kształcenia i badań naukowych, a także ponad 450 umów z uczelniami w ramach programu Erasmus i Erasmus+. Ponadto AGH jest stroną blisko 30 umów o podwójnym dyplomowaniu z prestiżowymi uczelniami świata, w ramach których studenci zdobywają wiedzę równolegle na dwóch uczelniach wyższych. Chcemy

nadal mocno istnieć na rynku międzynarodowym jako uczelnia o charakterze globalnym, zarówno w działalności naukowej, jak i edukacyjnej. Cały czas myślimy o tym, jaki powinien być inżynier przyszłości. Staramy się kierunkować ofertę kształcenia, mając na uwadze potrzeby rynku w kraju i za granicą, dzisiaj i w najbliższej przyszłości. Bardzo pomaga w tym polityka współpracy i otwarcie na zewnątrz, w tym zwłaszcza możliwość poznawania potrzeb partnerów na rynku i wymiana doświadczeń z innymi uczelniami.

Jako partner AGH ma dodatkowe atuty, gdyż jest wyjątkową uczelnią nie tylko w skali Polski, ale także Europy i świata. Ma charakter uniwersytetu technologicznego, w którym rozwijane są zarówno nauki techniczne, jak i podstawowe, ekonomiczne czy humanistyczne. Uczelnie na świecie coraz rzadziej kształcą w specjalistycznych kierunkach, które oferuje AGH – mamy coraz bardziej unikatowe kierunki nauki i związanego z nimi kształcenia w obszarze górnictwa, geologii, wiertnictwa, ceramiki, odlewnictwa i innych. Z drugiej strony otwieramy nowoczesne i potrzebne programy studiów skoncentrowane wokół branży IT, kształcenia dla Przemysłu 4.0, nowych materiałów i ich technologii, nowoczesnej energetyki czy ochrony środowiska.

Wszystko to sprawia, że oferta badawcza i dyplom AGH są coraz bardziej poszukiwane oraz cenione na światowym rynku naukowym i edukacyjnym.

Należy podkreślić, że w naszej współpracy zagranicznej mocno wspierają nas inżynierowie polscy za granicą. Są to oczywiście przede wszystkim nasi absolwenci skupieni w Stowarzyszeniu Absolwentów AGH, ale nie tylko oni. Szukając partnerów do współpracy naukowej, edukacyjnej czy przemysłowej, często korzystamy z pomocy Polaków posiadających wpływowe pozycje i kontakty na zagranicznych uczelniach i w firmach. AGH ma oddanych przyjaciół i partnerów wśród Polonii na całym świecie. Są to kontakty indywidualne, a także formalne więzi współpracy instytucjonalnej z inżynierskimi organizacjami polonijnymi w Europie i Ameryce Północnej.

Cieszymy się, że IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongres Techników Polskich zawitały do nas w roku Jubileuszu 100-lecia AGH. Jesteśmy pewni, że wydarzenia te pozostaną na długo w pamięci i będą kolejnym etapem naszej współpracy.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl