Młodzi w czasach wielkiej zmiany


14-06-2019 18:02:43

Dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska. Moderator sesji „Inżynier – propozycja młodych”.

W drugim dniu Kongresu odbędzie się sesja „Inżynier – propozycja młodych”. Celem tego panelu, organizowanego pod auspicjami Komisji Młodzieży NOT, jest przedstawienie perspektywy młodych inżynierów w świecie nieustannie postępujących zmian technologicznych, w świecie, w którym coraz częściej indywidualne kontakty zastępuje komunikacja zdalna, w świecie, gdzie tradycyjne formy wymiany wiedzy, doświadczeń, zdobywania rozwoju zawodowego zdają się odchodzić w przeszłość.

Członkowie Komisji Młodzieży Naczelnej Organizacji Technicznej dostrzegają, że młodzi technicy i inżynierowie, mimo pewnych wyjątków, coraz rzadziej interesują się wstępowaniem do stowarzyszeń naukowo-technicznych, nie traktując ich jako gremiów mogących stanowić dla nich źródło wiedzy, umiejętności czy platformę zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Z drugiej strony wiele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych czy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT nie dysponuje bogatą ofertą, która mogłaby przyciągnąć młodych działaczy.

Jak powinien wyglądać profil współczesnego młodego inżyniera, opuszczającego właśnie mury uczelni, która go wypromowała? Czego młody inżynier oczekuje od swojego środowiska zawodowego, od stowarzyszeń branżowych, a z drugiej strony – jakich cech, umiejętności, kompetencji oczekuje środowisko od młodych adeptów kierunków technicznych?

To właśnie te kwestie staną się tematem przewodnim sesji poświęconej młodym inżynierom. Paneliści podzielą się doświadczeniem dotyczącym przydatności ich akademickiego wykształcenia w wykonywanej przez nich pracy zawodowej, wskażą, na ile wiedza, którą wynieśli z techników czy ze studiów była przydatna w początkach ich kariery, a w jakim stopniu musieli sami uzupełniać niedostatki w edukacji. Przedstawią również trendy zmian w dziedzinach, w których prowadzą swoją działalność zawodową, a także obserwacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla rozwoju danego sektora gospodarki. Odniosą się również do najbardziej medialnych obecnie tematów związanych z nowymi technologiami, także w kontekście tzw. Czwartej Rewolucji Przemysłowej (Industry 4.0).

W sprawach kształcenia, zarówno na poziomie techników, jak i technicznych wyższych uczelni, spróbują określić, jak młodzi ludzie, kończący obecnie studia, mają odnaleźć się w zawodzie, który zamierzają podjąć, także odpowiedzieć na pytanie, czy działalność tradycyjnych zrzeszeń i organizacji inżynierskich może stanowić platformę dla zawodowego rozwoju młodych inżynierów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl