Poza szkolną ławką


31-08-2019 18:09:39

Nie ulega dziś żadnej wątpliwości, że dla niemałej grupy osób najbardziej przydatne okazują się umiejętności i kompetencje nabyte poza formalnym systemem kształcenia. Właśnie to, „czego nie nauczyli się w szkole”, pozwala im funkcjonować na rynku pracy z sukcesem, także w wymiernym, materialnym aspekcie.
Dla jeszcze większej liczby uczestników rynku pracy kompetencje nabyte formalnie i pozaformalnie są porównywalne. Nikt też nie neguje, że pozaformalny sposób ich uzyskania jest wart doceniania w procesie rekrutacji nie tylko zwykłych pracowników, ale także kadr menedżerskich. Kandydaci aspirujący do bardziej kreatywnych i ambitnych stanowisk, w swoich CV, poza świadectwami ze szkół i uczelni, wymieniają umiejętności i certyfikaty zdobyte w innych instytucjach, a także wykazują działalność społeczną w organizacjach i stowarzyszeniach – od harcerstwa poczynając – w różnych obszarach aktywności społecznej.

Umiejętności potwierdzone

Pojęciem, które zrobiło dziś ogromną karierę, jest walidacja. Wyniesiono ją z nauk technicznych i informatyki, gdzie oznacza działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników. Walidacja została spopularyzowana przez systemy zarządzania jakością, bo to w nich walidowane są procesy, środki kontroli, metody badawcze, projektowanie i rozwój. Ważne jest to, że do prawidłowego przebiegu walidacji jest konieczne opracowanie procedury postępowania, zapewniającej żądany poziom niepewności wszystkich znanych i możliwych do skorygowania czynników, które mają wpływ na ostateczny wynik badania. Podstawą walidacji są wyniki badań, środków kontroli, jak również wszystkie fakty i działania zachodzące w organizacji.

Są już pierwsze doświadczenia ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do systemu mogą być wpisywane kwalifikacje uzyskane w ramach działalności w organizacjach społecznych. 2019 r. jest czasem przeglądu doświadczeń i poszukiwań nowych rozwiązań. Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu, w jaki państwa członkowskie wdrożyły zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz poszukuje dobrych praktyk i nowych możliwości do bardziej efektywnych działań wspierających obywateli Unii Europejskiej.

Międzynarodowe spotkanie

Uznając że trzeba zdecydowanie wzmocnić rozpoznawanie i uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas działalności w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz w trakcie różnego rodzaju szkoleń i kursów organizowanych przez te organizacje, Centrum Monitorowania Rynku Pracy w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli (EKES), we współpracy z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego w Polsce, postanowiły włączyć się w ten proces i zorganizowały w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów międzynarodową konferencję pt. „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy.” (10.07.2019 r.)

Celem konferencji była próba identyfikacji umiejętności i kompetencji zdobywanych przez osoby działające w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach pozarządowych, związkach zawodowych, organizacjach pracodawców itp. Szukano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby te, zwłaszcza młode, mogą wykazać się nabytymi umiejętnościami i doświadczeniem oraz łatwiej i lepiej włączyć się w rynek pracy.

Społeczna droga do rynku pracy

Skoncentrowano się także na aktywnej roli organizacji społecznych jako instytucji szkoleniowych, ponieważ oferują one różnego rodzaju szkolenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób z zewnątrz, zainteresowanych zdobyciem bardzo konkretnych, a niekiedy unikatowych kwalifikacji.

Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat funkcjonowania Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kwalifikacji zdobywanych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, w tym roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rozbudowie rejestru kwalifikacji. Ważną rolę ma tu odgrywać zrealizowany w Polsce system walidacji kwalifikacji zdobywanych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli wielu organizacji i stowarzyszeń społecznych, które w swych działaniach statutowych i programowych umożliwiają zdobywanie różnorodnych umiejętności i kompetencji. W trzech sesjach tematycznych zabrali głos eksperci i przedstawiciele polskich instytucji publicznych Komisji Europejskiej, unijnej agencji CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), polskich uczelni, organizacji działających na szczeblu UE, a także polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i członków EKES.

Bardzo ciekawe było wystąpienie Anny Wolskiej, z-cy dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. ZSK, która przedstawiła dane dotyczące kwalifikacji potwierdzonych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) oraz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Obecnie jest to łącznie 9 693 kwalifikacji. Są to m.in. kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego cząstkowe i pełne, uregulowane, rzemieślnicze, ze szkolnictwa wyższego i po studiach podyplomowych. Dotychczas złożono 259 wniosków (bez rzemiosła) o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK. Na łączną liczbę 246 złożonych wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, 157 to wnioski złożone przez organizacje pozarządowe (NGO).

Z 32 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, 14 to kwalifikacje zgłoszone przez NGO. Natomiast na łączną liczbę 86 podmiotów, które złożyły wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych, 48 to podmioty z grupy NGO. Wśród 19 pozytywnych decyzji o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, 11 decyzji uzyskały organizacje i stowarzyszenia z grupy NGO. Zdefiniowania, czy dany podmiot jest z grupy NGO, dokonano na podstawie wpisu podmiotu do bazy NGO na stronie www.ngo.pl.

Janusz M.  Kowalski

 

W grudniu 2012 r. Rada Unii Europejskiej wydała państwom członkowskim zalecenie „w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego”. Głównym zadaniem państw członkowskich było stworzenie do końca 2018 r. odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. W Polsce nie tylko zostały stworzone rozwiązania prawne, ale na podstawie ustawy z 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) jest realizowany proces wpisywania kwalifikacji do tego systemu. Odpowiada za to Instytut Badań Edukacyjnych nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Wśród podmiotów zgłaszających kwalifikacje do systemu zdecydowanie dominują pracodawcy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, prowadzące od lat szkolenia i egzaminy potwierdzające posiadanie szczególnych kompetencji.  

 

Tematyka Sesji:

Sesja 1: Europejska i Krajowa Rama Kwalifikacji – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy na przyszłość - Moderator: Denis Meynent - Członek EKES, Powszechna Konfederacja Pracy, Francja

Sesja 2: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego – ważne miejsce nabywania umiejętności i kompetencji - Moderator: Kinga Joo  – Członkini EKES, Krajowe Stowarzyszenie Dużych Rodzin, Węgry

Sesja 3: Kwalifikacje zdobyte w procesie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się– czy są potrzebne na rynku pracy - Moderator: Karin Ekenger – Członkini EKES, Szwedzka Konfederacja Przedsiębiorczości. Konferencję podsumowali Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Krzysztof Pater – Przewodniczący Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl