Parlament 500 milionów. Technicznie o posiedzeniach. Podział miejsc na sali


31-08-2019 19:15:33

Technicznie o posiedzeniach

W oczekiwaniu na sesję plenarną, która odbędzie 16.09.2019 r. w Strasburgu, przybliżymy, w jaki sposób przebiegają posiedzenia, jak funkcjonuje sala obrad i według jakiego klucza 751 eurodeputowanych zajmuje swoje miejsca.

Parlament zbiera się co miesiąc w Strasburgu na czterodniową sesję plenarną (od poniedziałku do czwartku). Dodatkowe posiedzenia odbywają się w Brukseli. Na każdą sesję miesięczną ustala się porządek dzienny. Najpierw odbywa się debata na temat sprawozdania. Sprawozdawcy mają 6 min, a sprawozdawcy komisji opiniodawczych 1 min na wypowiedź (czasu tego nie odlicza się od czasu przydzielonego grupom politycznym). Po odpowiedzi Komisji następuje debata trwająca nie dłużej niż 10 min, w której Przewodniczący może udzielić posłom głosu (nie dłużej niż 1 min) zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali. Debata może zostać zakończona uchwaleniem rezolucji. Sprawozdania przyjęte w komisji znaczną większością głosów mogą zostać bezpośrednio poddane pod głosowanie bez debaty.                                                                                 

Podczas każdej sesji odbywa się jedna lub dwie godzinne debaty na aktualne tematy o szczególnym znaczeniu dla polityki UE. Każda grupa ma prawo w ciągu roku złożyć wniosek o przeprowadzenie co najmniej jednej takiej debaty.

Raz w miesiącu, w czwartek w Strasburgu, toczą się debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Za każdym razem wybiera się trzy tematy. Całkowity czas trwania debaty nie powinien przekraczać godziny.

Uroczyste posiedzenia zwołuje się z okazji oficjalnej wizyty głowy państwa lub przywódcy religijnego na zaproszenie Przewodniczącego. Gość zasiada po prawej stronie Przewodniczącego przy stole prezydialnym. Wystąpienie gościa na uroczystym posiedzeniu Parlamentu jest zwykle zaplanowane na 30 min i odbywa się przed głosowaniem.

Podział miejsc na sali

Zasady rządzące przydziałem miejsc w sali posiedzeń plenarnych ustala Konferencja Przewodniczących. Numery zajmowanych miejsc różnią się w Strasburgu i Brukseli, wykazy miejsc są aktualizowane przed każdą sesją plenarną:

  • Posłowie do PE zasiadają, łącząc się w grupy na podstawie swoich poglądów politycznych, a nie wg narodowości (poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej).
  • Przewodniczący grup politycznych zasiadają w pierwszym rzędzie w półokręgu naprzeciw przewodniczącego PE.
  • Trzeci rząd jest przeznaczony m.in. dla członków Prezydium (wiceprzewodniczących i kwestorów).
  • Przydział pozostałych miejsc w obrębie grup politycznych odbywa się zwykle w porządku alfabetycznym.

Po prawej stronie przewodniczącego PE znajdują się ławy dla komisarzy europejskich, po drugiej stronie dla członków Rady Unii Europejskiej. Z tyłu są kabiny dla tłumaczy oraz galeria dla publiczności – debaty parlamentarne są otwarte, chyba że Parlament postanowi inaczej. Wstęp na galerię mają osoby, które uzyskały zezwolenie Przewodniczącego Parlamentu lub odpowiednich wydziałów. Indywidualni odwiedzający mogą przysłuchiwać się obradom maksymalnie przez godzinę, nie wolno im wyrażać oznak aprobaty lub dezaprobaty (art. 166 Regulaminu), a także fotografować (chyba że uprzednio uzyskają zgodę, obowiązuje zakaz używania dodatkowego sprzętu oświetleniowego lub fleszy). Na galerii obowiązuje również zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia, jedzenia i picia. Debaty plenarne można śledzić na żywo na stronie internetowej.

Pracownicy grup politycznych mogą wejść do sali obrad tylko wtedy, gdy posłowie koniecznie potrzebują ich pomocy w wykonywaniu pracy.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl