ZUT w Szczecinie 4.0 – kierunek: przyszłość


04-10-2019 22:25:01

Czy czwarta rewolucja przemysłowa, wokół której obecnie są budowane strategie marketingowe przedsiębiorstw, i którą niesłusznie straszy się, wróżąc masowe zwolnienia związane z automatyzacją procesów, to coś, z czym możemy się zmierzyć w gronie średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw?

Czy możemy znaleźć pomoc w cyfrowej transformacji?

Zacznijmy od wsparcia na najwyższym poziomie – ogólnokrajowym.

Platforma Przemysłu Przyszłości

Po blisko 2 latach pracy w grupach roboczych związanych z Przemysłem 4.0, w styczniu 2019 r. powołano Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Jest to instytucja, która w systemowy sposób będzie „wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku Przemysłu 4.0”. W ramach grup roboczych ds. kształcenia, technologii, standaryzacji, cyfryzacji wypracowano wiele modeli wsparcia, które Fundacja stopniowo wdraża za pośrednictwem platformowego modelu współpracy ośrodków typu DIH (ang. Digital Innovation HUB), przedsiębiorców poszukujących wsparcia oraz tych podmiotów, które mogą wsparcie zaoferować, w tym uczelni technicznych.

Cyfrowa rewolucja nie może mieć miejsca bez udziału nowego pokolenia kadr inżynierskich. Uczelnie w Polsce, takie jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie, nastawiają się na kształcenie najwyższej jakości specjalistów. Przykładem efektywnych programów mających zapewnić wysokiej jakości kadry dla innowacyjnego przemysłu są tzw. studia dualne. To nowoczesny model kształcenia, w którym duży nacisk jest położony na praktyki zawodowe. Ta forma nauczania akademickiego jest obecnie najlepszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Studia dualne są prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Projekt Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój).

W latach 2009-2019 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wielokrotnie wpisywał się w nurt pozyskiwania znacznych środków krajowych i europejskich. Były one wykorzystywane na tzw. stypendia zamawiane, programy praktyk i staży oraz wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. Łącznie na ten cel w ponad 20 projektach pozyskano blisko 60 mln zł. Ostatnie lata są wyjątkowo efektywne, co zbiega się w czasie z powołaniem nowej ogólnouczelnianej jednostki – Centrum Zarządzania Projektami. Działa ono zgodnie z koncepcją typu „one-stop-shop”. Pracownicy uczelni w jednym miejscu mogą nabyć wiedzę na temat aktualnych działań, uzyskać wsparcie merytoryczne i formalne w procedurach aplikacyjnych, by w rezultacie sięgać po szeroki wachlarz środków. Centrum zostało utworzone w ramach struktury Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Studia dualne „Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0”

Realizacja projektu „Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0” umożliwia studia równoległe, naprzemienne w formie zajęć dydaktycznych na wydziale i zajęć praktycznych u pracodawcy. Projekt będzie trwał 48 miesięcy (1.03.2019-28.02.2023). Dotyczy opracowania programu kształcenia w celu utworzenia kierunku łączącego wiedzę inżynierską z zakresu technologii produkcji z zarządzaniem nią – organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean management oraz prawidłowego kierowania zespołami ludzkimi. Najważniejszym efektem będzie uzyskanie dyplomu ukończenia studiów dualnych o profilu praktycznym.

Pierwszym zadaniem projektu jest stworzenie programu kształcenia; drugim – realizacja studiów dualnych na kierunku Inżynierii produkcji w Przemyśle 4.0, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników; trzecim staże studentów w określonych przedsiębiorstwach. Tego typu inicjatywy nie mogłyby się powieść bez współpracy z firmami, działającymi aktywnie w ramach Rad Przemysłowo-Programowych wydziałów ZUT w Szczecinie. To właśnie na ich spotkaniach inicjuje się pomysły tak ważne, jak projekt innowacyjnych studiów dualnych.

Wysoka jakość kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, nowe wyzwania i zmiany w regulacjach prawnych spowodowały, iż konieczne jest wsparcie cyfrowe procesów zachodzących w uczelni. Dotyczą one zarówno edukacji studentów, jak i zarządzania potencjałem badawczym wydziałów i katedr oraz administracji centralnej.

Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0

To projekt finansowany ze środków Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw – przykład jednej z większych inwestycji aparaturowych, jakie uczelnia otrzymała w swojej 10-letniej historii. W regionie zachodniopomorskim jest silna reprezentacja takich branż, jak przemysł stoczniowy, offshorowy, przeładunkowy, energetyka wiatrowa, konstrukcja maszyn wielkogabarytowych, przemysł drzewny oraz wytwarzanie inteligentnych maszyn i urządzeń technologicznych dla tych gałęzi przemysłu.

Głównym celem projektu jest rozwój bazy badawczej Wydziałów Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Elektrycznego ZUT. Obejmuje doposażenie Hali Technologicznej będącej w strukturach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Laboratorium „e-Produkcji”. Program badawczy ukierunkowany jest m.in. na specyficzne potrzeby przemysłu lokalnego. Szacuje się, że zwiększenie spektrum możliwości badawczych laboratorium spowoduje wzrost zainteresowania ofertą badawczą wydziałów i tym samym zwiększenie współpracy między uczelnią i partnerami z przemysłu oraz wspólnie prowadzonych badań i publikacji naukowych.

Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie świadomości przedsiębiorstw na temat możliwości współpracy z uczelnią, która ma odpowiednie laboratoria i możliwości naukowo-badawcze. Rozwój bazy badawczo-rozwojowej i jej ścisłych związków z gospodarką regionu, wraz z systemem monitoringu i transferu technologii, a także powiązań przedsiębiorstw i instytucji z partnerami gospodarczymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi o potencjale innowacyjnym, sprawia, że projekt wpisuje się w cele strategiczne UE zawarte w Strategii „Europa 2020” w zakresie zwiększania potencjału badawczo-rozwojowego. Są one również zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r. w zakresie wzrostu innowacyjności gospodarki.

Projekty restrukturyzacyjne

Zespół ZUT uzyskał ponad 21 mln zł dofinansowania na projekty związane z restrukturyzacją działania Uczelni w obszarach zarządzania infrastrukturą oraz projektowania kształcenia w ramach tzw. Zintegrowanych Programów Uczelni.

„ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet” i „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość” to projekty, których zadaniem jest informatyzacja procesów zarządzania Uczelnią oraz powiązanie projektowania kształcenia technicznego na ZUT z monitorowaniem potrzeb rynku pracy. Realizujące projekty zespoły zaprzęgną algorytmy sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji w zakresie tego, czego powinniśmy uczyć naszych przyszłych absolwentów, optymalizacji zaangażowania kadry w proces dydaktyczny z uwzględnieniem potencjału uczelni oraz aktualnego obciążenia pracowników i zasobów aktywnością naukowo-badawczą.

W trakcie ich realizacji, w ramach serii pilotażowych miniprojektów, zostaną wdrożone i przetestowane narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu i monitorowaniu wymagań rynku pracy, szeroko rozumianą cyfryzacją kształcenia, optymalizacją użycia zasobów. Projekt wpisuje się w kluczowe obszary programu operacyjnego. Pierwszy z nich to WIEDZA: wysoko specjalizowane szkolenia zawodowe oraz zwiększenie świadomości studentów na temat możliwości własnego rozwoju (doradztwo zawodowe). Kolejnym jest EDUKACJA: niespotykane na polskich uczelniach dopasowanie oferty dydaktycznej do potrzeb gospodarki, w tym opracowanie unikatowych sposobów projektowania siatek studiów. To jednocześnie zapewnienie dostępu do treści cyfrowych oraz – wspierane algorytmami sztucznej inteligencji – monitorowanie wykorzystania zasobów uczelni do realizacji procesu dydaktycznego. Ostatni obszar w tym programie to ROZWÓJ: zwiększenie dostępności do oferty usług, technologii oraz zasobów uczelni dla firm, chcących nawiązać współpracę badawczo-rozwojową.

Wartością dodaną projektu będzie integracja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z Biurem Karier. To typowy dla zachodnich uczelni model działania wspierającego przedsiębiorczość absolwentów. W toku projektu zostaną wypracowane procesy analizy ich kompetencji, ciągłego sprzężenia prac komisji programowych na wszystkich Wydziałach ZUT z otoczeniem biznesowym oraz procesy optymalizacyjne wykorzystania potencjału uczelni do projektowania atrakcyjnych studiów.

Środki projektów zostaną przeznaczone m.in. na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje studentów ZUT oraz pracowników: zarówno w dydaktyce, jak i zarządzaniu informacją, cyfryzacją wybranych procesów dostępu

i zarządzania zasobami uczelni, a także ich informatyzację, m.in. z użyciem autorskich modułów funkcjonalnych wdrażanego systemu ERP/EAM. Powstaną modele tzw. Szkół Tematycznych – unikatowego sposobu projektowania i wyboru toku kształcenia. Planowane jest pilotażowe uruchomienie Akademickiego Biura

Karier 4.0, łączącego potencjał Biura Karier ZUT w Szczecinie i Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zapewnienie sprzężenia zwrotnego z rynku pracy w procedurach projektowania kształcenia na ZUT w Szczecinie.

Równolegle do projektów restrukturyzujących organizację uczelni bardzo ważne jest pozyskiwanie przez zespoły badawcze finansowania inwestycji. Dzięki temu firmy sięgające po rozwiązania Przemysłu 4.0 będą mogły

weryfikować swoje innowacyjne koncepcje w warunkach laboratoryjnych lub w ramach pilotażowych instalacji zgodnych z założeniami tzw. learning factories.

Trzeci Wiek Technologicznie

Największym wyzwaniem Przemysłu 4.0 jest zapobieganie tzw. cyfrowemu wykluczeniu. Na czym to polega? Proszę sobie wyobrazić, wyobrazić, że wszystkie maszyny i urządzenia nas otaczające komunikują się z użyciem sieci internetowej.

„Trzeci Wiek Technologicznie” jest wielotematycznym, nowatorskim projektem skierowanym do seniorów z województwa zachodniopomorskiego. Bogaty program kształcenia, opracowany we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, oferuje ok. 50-godzinny cykl zajęć głównie związanych z najnowszymi technologiami, prowadzonych przez kadrę akademicką z 12 jednostek ZUT. Łącznie w projekcie przewiduje się udział od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. minimum 900 seniorów. Precyzyjnie dopasowana forma zajęć, uwzględniająca potrzeby i oczekiwania grupy docelowej, podniesie poziom ich wiedzy z zakresu reprezentowanych przez ZUT dziedzin naukowych oraz przyczyni się do znacznej aktywizacji społecznej.

Zajęcia są prowadzone w formie interakcyjnych warsztatów i laboratoriów. Poszerzają wiedzę praktyczną szczególnie z zakresu: prawidłowego korzystania z nowoczesnych środków komunikacji oraz urządzeń elektronicznych, zastosowania innowacyjnych technologii w produkcji, przemyśle, rolnictwie, bardzo często spotykanych w życiu codziennym i w gospodarstwach domowych. A także w profilaktyce i sposobie żywienia oraz aktywności psychofizycznej. Uczestnicy projektu rozwijają swoje zainteresowania, gdyż mogą uczestniczyć w niecodziennych i trudno dostępnych zajęciach edukacyjnych oraz realizować się artystycznie. Program wpływa stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzając ich chęć do dalszego zgłębiania wiedzy oraz wprowadza w świat wszechobecnej technologii.

Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

O

 

 

 

 

 

 

 

Obrabiarki w Hali Technologicznej

Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl