Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Anna Koziorowska, Ewa Łada-Tondyra


04-10-2019 23:31:56

Anna Koziorowska

Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1995). W latach 1995-2006 pracowała w Katedrze Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych PRz. W 2006 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie obroniła pracę doktorską „Układy napędowe pomp wodociągowych z regulowaną prędkością obrotową", uzyskując tytuł doktora nauk technicznych.
W 2006 r. rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Zakładzie Elektrotechniki i Informatyki. Od 2017 r. jest kierownikiem Laboratorium Bioelektromagnetyzmu, jednostki łączącej pracowników Wydziału Biotechnologii i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uczestniczyła w badaniach nt. wpływu światła widzialnego na behawioralną funkcję mózgu. Jej badania skupiają się na oddziaływaniu PEM ekstremalnie niskiej częstotliwości na struktury biologiczne, w hodowlach komórkowych i tkankowych, m. in. dotyczy to wpływu PEM na przeżywalność, aktywność metaboliczną, cykl komórkowy, morfologię, proliferację i zdolność do migracji czy ekspresję genów. Jest wykonawczynią w grancie NCN: „Konsekwencje oddziaływania PEM na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym”, prowadzonym na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wyniki badań referowała na konferencjach naukowych, m. in. The Society for Light Treatment and Biological Rhythms Congress w Berlinie i Nowym Jorku, The International Conference “Recent Problems of Nature Use, Game Biology and Fur Farming" w Kirovie (Rosja), IEEE International Conference on Smart Technologies w Ochrid (Macedonia).

Jej dorobek obejmuje 55 prac, z czego 16 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Odbyła 10 staży naukowych, w tym 7 zagranicznych, m. in. na Uniwersytecie Yale w New Haven, The Hebrew University of Jerusalem, The University of Manchester. Brała udział w programie Leonardo da Vinci: Innovation Laboratories for the quality assurance of vocational education and training. Jego efektem było stworzenie innowacyjnego laboratorium rozwijającego kreatywność studentów.

Dr inż. Anna Koziorowska pełni funkcję sekretarza zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

mb

Ewa Łada-Tondyra

Doktor inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (PCz). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Instytutu Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych macierzystej uczelni. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Tematem jej rozprawy doktorskiej była „Analiza zjawisk bioelektromagnetycznych u osób z implantami metalowymi”.

Działalność naukowa dr inż. Ewy Łady-Tondyry obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, a w szczególności dotyczące jego skutków biomedycznych. Zajmuje się też wykorzystaniem nowoczesnych materiałów tekstylnych i tekstroniką.

Na konferencjach i sympozjach wygłosiła ponad 20 referatów. Jest współautorką ponad 40 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz współautorką 1 wzoru użytkowego.

Jest laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) za najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu w 2016 r. Została również laureatką Konkursu im. prof. M. Pożarskiego na najlepsze artykuły opublikowane w 2015 r. w czasopismach SEP z dziedziny elektryki.

Uhonorowana w 2017 r. złotym medalem Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition, w uznaniu twórczych wysiłków na rzecz opracowania systemu BabyTex Tekstronic do monitorowania funkcji życiowych małych dzieci.

Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne z elektrotechniki (w tym także w języku angielskim dla studentów z programu Erasmus). Wielokrotna laureatka nagród Rektora PCz.

Jest koordynatorem Wydziału Elektrycznego PCz ds. POL-on, członkinią Komitetu Naukowego projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałość". Była koordynatorem akcji „Dziewczyny na Politechniki”. Zajmowała się współorganizacją Sympozjów Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz Symposium on Applied Electromagnetics SAEM.

Aktywna członkini Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie oraz PTZE i PTETiS.

mb

Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl