Ku doskonałym zawodowcom


26-10-2019 18:55:02

Kto przedstawi dobrą ofertę i formułę edukacyjną dla nauki zawodu? Można tego oczekiwać od Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, mającego wieloletnie doświadczenia. Lecz zmieniają się potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Co na to Związek?

Na to pytanie odpowiada prezes Zarządu Głównego ZZDZ, wiceprezes KIG, Andrzej Piłat:

Edukacja będąca istotą działalności Związku ZDZ jest skierowana do wszystkich grup wiekowych Prowadzimy ją  w formach szkolnych i pozaszkolnych z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetowych oraz funduszy europejskich.

W 2019 r. obchodzimy jubileusz 60-lecia funkcjonowania szkół w strukturach Związku ZDZ. Przypada on w czasie reformowania systemu oświaty, wprowadzonego Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Likwidowane są szkoły gimnazjalne, wprowadzona ośmioletnią szkoła podstawowa oraz szkoły branżowe I i II stopnia.

Głównym celem proponowanych przez MEN rozwiązań ma być odbudowa pozycji kształcenia zawodowego w Polsce w wyniku poprawy jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych. Zmierzają one do zmiany nastawienia społeczeństwa do edukacji zawodowej. Mamy też nadzieję na podniesienie rangi tej edukacji.

Wdrażana obecnie reforma to oprócz zmian ustroju szkolnego, także zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. To większa troska o lepsze kształcenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy dzięki współpracy szkoły z pracodawcami.  To oni bowiem dysponują najlepszą wiedzą na temat lokalnego zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody. Są coraz większe oczekiwania w stosunku do zaangażowania przedsiębiorców w  edukację i szkolenie praktyczne uczniów. Powinno się to odbywać dzięki m.in. włączanie się ich w modernizację podstaw programowych, określanie zakresu umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminach, organizowanie praktyk i staży zawodowych, tworzenie szkół przyzakładowych, wspieranie szkoleń branżowych dla nauczycieli. Resort edukacji w art. 120 Ustawy – Prawo oświatowe: w ust. 1 zapisał, iż praktyczna nauka zawodu może odbywać się w jednostkach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, w tym u pracodawców oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego. Dopuszcza się (ust. 1a) zapis regulujący praktyczną naukę zawodu także za granicą.

Praktyki zawodowe mogą się odbywać u pracodawców na podstawie umowy między szkołą i pracodawcą (w 85% tak były realizowane). Dotąd tylko uczniowie branżowej szkoły I stopnia - młodociani pracownicy, mogli uczyć się zawodu
w rzeczywistych warunkach (na podstawie umowy z pracodawcą).

Zajęcia praktyczne w technikum będą się odbywały u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie umowy zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą. Niestety tylko 8% uczniów technikum realizowało kształcenie dualne w ten sposób.

Od 1 września 2019 r. został wprowadzony także obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu przeprowadzanego przez OKE albo przed komisją izb rzemieślniczych. Przystąpienie do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. Do tej pory egzamin potwierdzający kwalifikacje nie był obowiązkowy. W technikach przystępowało do niego 45% uczniów. Szkoły ZDZ realizują naukę w oparciu o podstawy programowe i programy nauczania zgodne z obowiązującą klasyfikacją zawodów. Wiedza i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne w programach są opisane, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji.

W ubiegłym roku szkolnym ZDZ prowadziły w sumie blisko 300 szkół wszystkich typów określonych w Ustawie. Najwięcej młodzieży uczyło się w technikach ( ponad 6000 osób), preferując kierunki: technik logistyk, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk.

Oferta szkół ZDZ jest stale poszerzana o nowe kierunki kształcenia takie jak technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik portów i terminali, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody, technik realizacji dźwięku, terapeuta zajęciowy.

Aktualnie w szkołach ZDZ uczy się ponad 20 000 uczniów. W ok. 400 szkolnych pracowniach oraz 20 warsztatach szkoleniowych odbywa się praktyczna nauka zawodu oraz zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych.

W strukturze szkół ZDZ funkcjonują szkoły i klasy mundurowe w których obecnie uczy się prawie 4000 uczniów. Klasy takie funkcjonują w LO, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, ich program nauczania jest poszerzony o zagadnienia proobronnościowe i patriotyczne.

Szkoły ZDZ są szkołami mobilnymi, szybko reagującymi na potrzeby rynku pracy i zapotrzebowanie lokalne. Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia, szybkie reagowanie na zagrożenia środowiskowe, atrakcyjne systemy wychowawcze, dobrze wyposażone placówki, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, otwarta na innowacje pedagogiczne, wysoka zdawalność, współpraca z pracodawcami, partnerami zagranicznymi - to zalety, które stale umacniają markę szkół ZDZ. Przy wielu funkcjonują ośrodki egzaminacyjne OKE, w których prowadzone są egzaminy maturalne i zawodowe. Szkoły ZDZ stanowią największą sieć placówek wpierających kształcenie publiczne.

Równolegle z kształceniem w formach szkolnych ZDZ uczą również na kursach. Oferta szkoleniowa zawiera różnego rodzaju kursy od przyuczających do zawodu, doskonalących umiejętności do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w wielu obszarach. Rocznie na kursach ZDZ szkolą ponad 100 tys. osób. Jestem przekonany, iż wieloletnie doświadczenie ZDZ w prowadzeniu szkół i placówek oświatowych przygotowujących  i doskonalących kadry dla gospodarki będzie nadal procentowało, a nasi absolwenci doskonale przygotowani do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Notował: Marek Bielski

Komentuje Waldemar Rukść

14-15
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl