Ponownie MECHATRONIK


04-02-2020 18:02:48

Technikum Mechatroniczne nr 1 z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie ponownie zwyciężył w XXII Rankingu Liceów i Techników organizowanym przez Fundację Edukacyjną i miesięcznik „Perspektywy”.

Podsumowanie rankingu odbyło się w Szkole Głównej Handlowej (9.01.2020). Dyplomy i nagrody odebrali dyrektorzy 15 najlepszych w kraju liceów, 10 techników i najlepszego w każdym z 16 województw liceum i technikum. W Gali uczestniczył m. in. Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Gospodarzami byli: prof. dr hab. Marek Rocki – rektor SGH, Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Perspektywy („Honorowy Inżynier Przeglądu Technicznego”) oraz prof. dr hab. Jan Łaszczyk – przewodniczący Kapituły Rankingu, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Technika przyszłości

W technikach kształcą się adepci wielu dziedzin, którzy będą następcami dzisiejszych fachowców dla gospodarki stojącej przed wyzwaniem rewolucji przemysłowej 4.0. I nie tyle szkolnictwo zawodowe nie dostrzega tego wyzwania, ile nie dostrzegają go decydenci kształtujący pozycję i miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji narodowej. Uczniowie tych szkół będą już wkrótce odpowiadać za utrzymanie właściwego poziomu technicznego w przedsiębiorstwach. Niestety aspiracje edukacyjne większości absolwentów kończą się uzyskaniu tytułu technika. Zbyt mały procent wybiera dalsze kształcenie na poziomie wyższym, aby uzyskać tytuł inżyniera.

Obecnie większość studentów politechnik i kierunków technicznych innych uczelni to absolwenci liceów! Mają lepsze przygotowanie z nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii), ale znajomości realiów przemysłu technicznego – na ogół żadnej.

W XXII rankingu 300 szkół technicznych. Ponownie, jak w minionym roku, zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 z Warszawy. Jest to szkoła, która jeszcze parę lat temu miała problem z egzystencją i którą uratowało połączenie w 1992 r. w Zespół Szkół Licealnych i Technicznych z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. To wielki sukces grona pedagogicznego i zespołu, którym kieruje mgr inż. Sławomir Kasprzak, a za przedmioty zawodowe odpowiada mgr inż. Magdalena Polak. Szkoła od lat współpracuje z kilkoma Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi sfederowanymi w NOT. Ma podpisaną umowę z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), współpracuje z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx. Dyrektor S. Kasprzak był też członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych, a także Systemu Informacji Oświatowej.

Ranking Techników uwzględnił szkoły (bez szkół specjalnych i dla dorosłych), w których w 2019 r. zdawało maturę minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium.

Sukcesu najlepszym szkołom gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy kilku uczelni, prezydenci miast oraz reprezentanci władz oświatowych. Lista najlepszych szkół dostępna jest na stronie http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow

Gwoli kronikarskiej rzetelności należy wspomnieć, że tytuł najlepszego liceum w Polsce w XXII rankingu zdobyło Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.

Janusz M. Kowalski, członek Kapituły XXII Rankingu

 

II miejsce w rankingu zajęło Technikum nr 7 z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia. Trzy lata temu nowosądecki ZSEM triumfował. III miejsce zajęło Technikum nr 14 z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. Ta szkoła też bywała triumfatorem rankingu, a w zeszłym roku był druga. Czyli pierwsza trójka w rankingu praktycznie pozostaje bez zmian. W pierwszej dziesiątce, poza dwiema, również znalazły się te same szkoły co w roku ubiegłym, z drobnym jedynie przetasowaniem pozycji: IV - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (pow. Bełchatów); V – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie; VI – Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy; VII – Technikum nr 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego („Budowlanka") z Zielonej Góry; VIII – Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie; IX – Technikum z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu; X – Technikum Organizacji i Zarządzania z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Inny rodzaj zmian nastąpił w fotelach dyrektorskich. Wieloletniego dyrektora ZS Łączności w Krakowie, mgr inż. Antoniego Borgosza zastąpił Paweł Kucharczyk. W ZS Elektronicznych w Bydgoszczy mgr inż. Romana Wojciechowskiego zastąpił Piotr Siwka. W gronie dyrektorów najlepszych szkół technicznych od kilku lat są też panie: mgr Agnieszka Nagoda-Gębicz – dyrektorka Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, mgr inż. Elżbieta Hanc – dyrektorka ZS Elektrycznych w Lublinie i mgr inż. Małgorzata Ragiel – dyrektorka „Budowlanki” w Zielonej Górze.

 

Jak liczono miejsca w rankingu ?

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (20 %) – uwzględniono wyniki 54 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • wyniki matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (20%);
  • wyniki matury ze wszystkich przedmiotów dodatkowych (30%);
  • wyniki egzaminu zawodowego (30%) – gdzie wskaźnik obliczany był jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl