Parlament 434 milionów: Równe reguły gry. Na czterech łapach. Bezpieczny recykling


27-03-2020 15:59:46

Równe reguły gry

UE musi chronić swoje najbardziej wrażliwe sektory. Trzeba zagwarantować równe szanse, zachować integralność jednolitego unijnego rynku i unii celnej – oto nowe pobrexitowe wyzwania.  Aby im sprostać, przepisy UE i Wielkiej Brytanii powinny być „dynamicznie dostosowywane”.

Parlament Europejski przyjął rezolucję przed zbliżającymi się negocjacjami z rządem brytyjskim w sprawie nowego partnerstwa. Układ o stowarzyszeniu z Wielką Brytanią ma być jak najgłębszy, oparty na trzech filarach: partnerstwie gospodarczym, partnerstwie w sprawach zagranicznych i konkretnych kwestiach sektorowych. Jednak państwo nienależące do UE nie może korzystać z tych samych praw co państwo członkowskie, a integralność jednolitego rynku i unii celnej ma być zawsze zachowana. Przyszła konkurencja z UE musi pozostać otwarta i uczciwa dzięki „równym regułom gry”, co oznacza gwarancje równych zasad w kwestiach spraw społecznych, środowiska, podatków, pomocy państwa, ochrony konsumentów i klimatu.

W celu utrzymania bezkontyngentowych i bezcłowych stosunków handlowych, rząd brytyjski powinien zobowiązać się do uaktualnienia przepisów dotyczących np. konkurencji, standardów pracy i ochrony środowiska, zapewniając „dynamiczne dostosowanie” prawa UE i Wielkiej Brytanii. Trzeba też określić zasady dotyczące praw obywateli i mobilności osób, ochrony danych, przyszłości usług finansowych, roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu sporów, programów i agencji UE, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Na czterech łapach

Chrońmy zwierzęta domowe, ich właścicieli oraz zdrowie publiczne – eurodeputowani chcą unijnego planu działania na rzecz zwierząt domowych. Niemal jednogłośnie (607 głosów za, 3 przeciw i 19 wstrzymujących się) przyjęli niewiążącą rezolucję, w której domagają się podjęcia działań kładących kres nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi, powodującemu ich cierpienie, rozprzestrzenianie się chorób, a z drugiej strony generuje wysokie dochody dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Należy zatem wprowadzić obowiązkowy unijny system rejestracji kotów i psów, co umożliwi lepsze egzekwowanie prawa i ostrzejsze sankcje za nielegalny handel. W tym kontekście niezbędne będzie wprowadzenie unijnej definicji komercyjnych obiektów hodowlanych na dużą skalę, w których odbywa się masowa hodowla szczeniąt lub kociąt.

Warto też zachęcać ludzi do adoptowania, a nie zakupu zwierząt domowych.

Szacuje się, że każdego miesiąca między krajami UE sprzedaje się co najmniej 46 tys. psów, z których większość nie jest zarejestrowana. W tym celu hodowcy komercyjni nadużywają unijnych przepisów o przemieszczaniu się zwierząt domowych, dotyczących niehandlowego przewozu zwierząt domowych, czyli zwierząt podróżujących z właścicielem.

Bezpieczny recykling

Zawetowano wniosek Komisji Europejskiej, która zaproponowała zmianę zasad dotyczących stężenia ołowiu w PCW. Wprawdzie co do zasady w PCW tolerowana jest zawartość 0,1% ołowiu, lecz w przypadku PCW pochodzącego z recyklingu dopuszczalne progi miałyby być wyższe (2% w PCW sztywnym oraz 1% w PCW elastycznym).

Posłowie uważają, że wniosek Komisji jest sprzeczny z główną zasadą rozporządzenia REACH, a mianowicie z ochroną zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Przypominają, że ołów jest substancją toksyczną, która może mieć poważny wpływ na zdrowie i nawet bardzo małe dawki mogą doprowadzić do nieodwracalnych szkód neurologicznych. Eurodeputowani uważają, że poziomy zaproponowane przez Komisję nie odpowiadają „bezpiecznym poziomom" i podkreślają, że są dostępne rozwiązania alternatywne.

Parlament od dawna stoi na stanowisku, że recykling PCW nie może utrwalać problemów związanych z obecnością w środowisku metali ciężkich. Europejscy producenci – podejmując dobrowolne zobowiązanie – już w 2015 r. zaczęli wycofywać ołów z PCW, jednak w importowanym PCW ołowiu jest nadal obecny.

Sprzeciw Parlamentu oznacza, że projekt nie może zostać przyjęty przez Komisję Europejską. Komisja może przedłożyć zmieniony projekt lub przedstawić nową propozycję.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl