Recenzja PT: Rynek energetyczny – zapobieganie przestępczości


09-05-2020 22:08:52

Anonsowana monografia* stanowi wynik prac analitycznych prowadzonych przez zespół  ekspertów w ramach projektu „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przestępczości”.  Program powyższy  był realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości  z udziałem specjalistów z takich ośrodków badawczych jak Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School. Projekt miał  na celu przybliżenie najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, znajdujących uznanie wśród administracji wysokorozwiniętych państw oraz największych korporacji. Dzięki projektowi wytworzone rozwiązania obejmujące obszary finansów, energetyki, ubezpieczeń oraz zarządzania ludźmi zostaną dostosowane do polskich warunków prawnych i logistycznych.

 Prace nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przestępczości”  miały więc  na celu wypracowanie dla polskiego ustawodawcy klarownych i bezwarunkowych rekomendacji , dotyczących  wprowadzenia zmian w systemie normatywnym, odpowiadających głównym założeniom projektu. W opracowaniu opisano istotne i aktualne  zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości energetycznej oraz efektywne metody skutecznego zapobiegania jej przyczynom.

W monografii dokonano analizy zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przestępczości. . Zajęto się problematyką związaną z działalnością szpiegowską w sektorze energetyki ,oraz sformułowano możliwości podjęcia określonych działań prewencyjnych. Przedstawiono blok tematyczny związany z efektywnością służb śledczych i specjalnych w zwalczaniu przestępstw w sektorze paliwowym w Polsce. Dokonano omówienia relacja między ubóstwem energetycznym a przestępstwem kradzieży energii elektrycznej i zaproponowano metody zapobiegania.

W  monografii zamieszczono studium  polityczno-ekonomiczne, dotyczące kompleksu zagadnień  pt. „Rozwój technologii i obce kultury energetyczne a legislacyjne zabezpieczenie interesów ekonomicznych państwa – wybrane aspekty prawne”.Udokumentowano też, w postaci sprawozdania z warsztatu naukowego omawiającego w dniu 29 kwietnia 2019 r., zagadnienia związane z tematem „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym”. Podczas tego warsztatu naukowego omówiono także główne założenia projektu „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przestępczości.”

Efektywne eliminowanie przestępczości na rynku energetycznego wymaga sformułowania konkretnych metod jej zwalczania. W szczególności  istotnego znaczenia nabierają referowane przez autorów monografii wskazania odpowiednich skutecznych działań profilaktycznych.

Wskazano również szczególnie istotne zagadnienia prawne, na które  powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania stopnia  bezpieczeństwa krajowego sektora energetycznego. Produktem prac ekspertów Zespołu Implementacyjnego, – autorów  monografii – są właśnie owe rekomendacje o charakterze postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy. Stąd też na końcu opracowania opublikowanego przez Instytutu Sprawiedliwości  autorzy odnieśli  się do założeń  projektu oraz – co stało się niezbędne w realizacji programu badawczego  zaprezentowali analizę czynów zabronionych w obszarze energetycznym w Polsce.

I już na koniec tych skrótowych uwag koniecznie należy odnotować, iż autorzy podejmując wątek działalności szpiegowskiej w cyberprzestrzeni  zwrócili uwagę na znaczenie najnowszych technologii.  W odniesieniu do infrastruktury energetycznej  omówili zagadnienia związane z możliwością „zarażenia wirusami polskiej infrastruktury energetycznej”oraz podejmowania działań o charakterze prewencyjnym.  W publikacji zaakcentowano kwestie  szkolenia  personelu oraz konieczności inwestowania koncernów energetycznych w odpowiedniej klasy zabezpieczenia techniczne

Marek Bielski

Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości, praca zbiorowa pod redakcję: Łukasza Wojcieszaka, Bartłomieja Oręziaka i Marcina Wielca, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, stron 203.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl