Telekonferowanie w Światowym Dniu


21-06-2020 12:10:27

 

W ramach obchodzonego corocznie Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja)Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zorganizowało w przestrzeni wirtualnej XXI Konferencję Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”.

Zgromadzonych przed komputerami/tabletami/komórkami uczestników Tele-KOS 2020 powitał dr inż. Andrzej M. Wilk, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wiceprzewodniczący Komitetu Programowego KOS.

Tegorocznych hasłem ŚDSI są „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030 i współczesnych wyzwań”. (…) To swoisty znak czasu, że trzeba było takiego wydarzenia jak pandemia, aby szerzej wykorzystać techniki informacyjne i komunikacyjne do udziału w Konferencji - pracy zdalnej bez maseczek. Dodam, że transmisja była praktycznie bez zarzutu – tylko jednego prelegenta nie słyszeliśmy.

Kto i na co liczy?

W inaugurującym wystąpieniu dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP, podkreślił, że Stowarzyszenie przestępując do organizacji tegorocznej KOS, postawiło sobie za cel dotarcie do środowisk politycznych i opiniotwórczych z informacją o znaczeniu technologii ICT dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. - Chciałbym, aby trwałym rezultatem tego wydarzenia było powstanie ogólnopolskiego środowiska, które solidarnie podejmie wspólne działania, mające na celu uwzględnienie tych zagadnień w pracach parlamentarnych i rządowych. (…) Żywimy przekonanie, że wdrożenie wielu proponowanych pomysłów i inicjatyw staje się absolutną koniecznością. Jeśli nie zostaną szybko podjęte i wykorzystane, to jutro możemy przegrać wyścig we wdrażaniu nowych technologii. Chciałbym w imieniu Stowarzyszenia i współpracujących z nami środowisk zaproponować wybitnym specjalistom, firmom oraz władzom centralnym i samorządowym podjęcie wypracowania wspólnej strategii działania w tej sferze.

Prezes  Szymczak powitał zalogowanych do Zooma przedstawicieli świata nauki, animatorów technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (lista uczestników jest na stronie KOS). Specjalne słowa powitania skierował do aktywnych w środku nocy, a przebywających za oceanem profesorów :Piotra Moncarza (Uniwersytet Stanforda w Kalifornii) i Jana Żurady (Uniwersytet Louisville w Kentucky) oraz studentów i młodzieży ze szkół średnich.

W przygotowaniu KOS 2020 partnerami SEP-u były: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Honorowego patronatu udzielili: Minister Cyfryzacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju, a patronat merytoryczny objęła Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Polska Sekcja Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, inżynier Wojciech Murdzek powiedział m.in., iż nowe wyzwania sprawiają, że jeśli chcemy być rozpoznawalni w świecie i należeć do czołówki, to musimy je wyprzedzać. - Musimy je przekuć na siłę polskich inżynierów, siłę polskiej nauki i wspierać wszystkie konieczne zmiany gospodarcze. (…) Żebyśmy nie tylko wrócili do dynamicznego rozwoju, ale też poprzez inteligentny wybór kierunków aktywności, poprzez zaangażowanie w innowacje, byli w stanie przeskoczyć ileś pozycji w różnych notowaniach, rankingach. Nie tylko europejskich, ale i światowych. Na pewno jednym z takich kierunków jest obszar związany z cyfryzacją, wszystkimi technologiami komunikacyjnymi, ale też i z energetyką.

Michał Wiśniewski, dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji, zaznaczył, iż dzięki nowym technikom informacyjnym, internetowi rzeczy, sztucznej inteligencji możemy się spotkać i porozmawiać. Umożliwiają one optymalizacje kosztów, bezpieczeństwo, monitorowanie pracy i standaryzację. Ministerstwo Cyfryzacji liczy na dobrą współpracę z Państwem w tym zakresie.

Były senator Kosma Złotowski, inicjator i twórca powstałego w 2000 r. parlamentarnego Zespołu na rzecz społeczeństwa Informacyjnego, podkreślił, iż społeczeństwo informacyjne to nie tylko myśl techniczna. W życiu zawsze musi być obudowana prawem. Ale, jak zwykle, technika, technologia są szybsze niż prawo. Myślimy o różnych prawnych rozwiązaniach dotyczących czegoś, co już jest, choć nie ma tego zastosowania, o którym myślimy, że będzie miało.

Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, poinformował o tworzeniu e-Uniwersytetu. Umożliwi on nie tylko komunikację miedzy studentami, ale zbuduje bardzo ważne dla gospodarki zaplecze łączące naukę z biznesem, z wdrożeniami technologii cyfrowych. - W ciągu kilku lat stworzyliśmy bardzo silny ośrodek skoncentrowany na rozwoju technologii cyfrowych. Niebawem oddamy do użytku Centrum Nauki i Technologii z myślą o zastosowaniu jej w obszarach życia gospodarczego i społecznego. Równocześnie zwróciliśmy uwagę na wykorzystanie szerokiego potencjału UKS jako uczelni szerokoprofilowej. Stwierdził też, że nie można mówić o zrównoważonym rozwoju odcinając się od technologii cyfrowych, od komunikacji. Ale wymaga to spojrzenia na jej wpływ na rozwój człowieka. Andrzej Wilk w krótkim wystąpieniu podkreślił, że w historii świata świadomość sytuacyjna była niezwykle cennym zasobem i stworzyła platformę dla technik ICT, które stały się podstawowym narzędziem zmian (…) Musimy panować nad własnymi zasobami informacyjnymi i wykorzystać nowe techniki, nowe możliwości, nie tylko do wzmocnienia państwa, społeczeństwa, perspektyw narodowych, ale także do poprawy naszej pozycji na arenie międzynarodowej i naszych warunków rozwojowych.

Nawiązując do tegorocznego hasła SDSI prof. dr hab. Marek Niezgódka, przewodniczący Komitetu Programowego KOS, przypomniał, że Agenda 2030 powstała w 2015 r. jako zbiór ideowych założeń, zdefiniowanych celów strategicznych, określających kierunki, wokół których ma być skoncentrowany planowany rozwój gospodarki, struktur politycznych. Obecnie nabrała dodatkowego znaczenia, bo te cele dotyczą: zmniejszenia nierówności na różnych poziomach, zrównoważonego rozwoju miast i stworzenia warunków sprzyjających inkluzyjności społecznej, wielkich zadań przeciwdziałających zmianom klimatu i ich skutkom, zapewnieniu zrównoważonego użytkowania ekosystemu. (…) Granice podziału na dyscypliny naukowe i całe obszary nauki stają się coraz bardziej nienaturalne, anachroniczne.

Debata techniczna

Płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, moderator, zaproponował rozmowę o czterech celach  Agendy 2030, związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. To zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowanie dobrobytu, wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie, stabilnego, zrównoważonego i inkluzyjnego wzrostu gospodarczego. To także godna praca dla wszystkich oraz budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i wspieranie innowacyjności. Zaznaczył, iż w Agendzie 2030 stwierdzono, że każde państwo ma i będzie swobodnie sprawować stałą, pełną i niezależną kontrolę nad całym swoim bogactwem, zasobami naturalnymi i działalnością gospodarczą. A także zobowiązuje się do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Ponieważ - zdaniem moderatora - kto panuje nad dystrybucją wiedzy ten panuje nad światem, więc niezwykle ważne są: zarządzanie narzędziami ICT, ich bezpieczeństwo cybernetyczne, istniejące narzędzia zdalnego nauczania i kreacja innowacyjnych narzędzi ICT. Dla przeciętnego użytkownika istotna jest odpowiedź na pytanie: kto kontroluje przepływ danych w serwisach społecznościowych, sieciach telefonicznych, komunikatorach, platformach edukacyjnych, serwisach technicznych, zawodowych?

W dyskusji mówiono o manipulowaniu użytkownikami internetu, inwigilacji w smart domach, w których różne urządzenia podłączone są do internetu, śledzeniu przez Google’a czy YouTube’a i ochronie prywatności urządzeń. A choć biometria (skanowanie twarzy, odcisku palca) ogranicza dostęp do telefonu osobom nieuprawnionym, to jednocześnie tracimy bezpieczeństwo! Zwracano też uwagę na podatność na cyberataki sieci telefonii komórkowej, nawet 5G.

Jednocześnie podkreślono zalety narzędzi ICT, które uwidoczniła pandemia, choć... to student decyduje o tempie e-learningu, a zdalne nauczenie może być powierzchowne (przeczy temu podany przez prof. Andrzeja Jakubiaka z PW przykład Ignacego Paderewskiego). Od nauczania za pomocą środków komunikacji na odległość nie ma odwrotu, choć może ono prowadzić do błędów edukacyjnych!

Prof. Marcin Żurada, mówiąc o kreacji innowacyjnych narzędzi ICT, stwierdził, m.in. że na rynek dociera ich nadmiar, a do klienta tylko te, które mają duży marketing.

Debata Interdyscyplinarna

Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mówiąc o walce z pandemią i bałaganie do jakiego doprowadziliśmy w systemie liczenia tego, co osiągamy, zacytowała Oscara Wilde’a: cynik, to człowiek, który zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości niczego (…) Doszliśmy do sekularnej  stagnacji, która dotyka kraje najbogatsze: mamy zerowe i ujemne stopy procentowe, a nie ma zainteresowania kredytami. Istotny jest trwały i zharmonizowany wzrost gospodarczy, łączący cele społeczne i ekonomiczne. Niestety, daleko nam do niego, a im bardziej, tym bardziej jesteśmy narażeni na ryzyko. Dlatego relacje państwo-rynek muszą ulec zmianie – rządzących powinno obowiązywać hasło: „społeczeństwo, głupcze”! – Zamieniliśmy świat w Świat Botaniego: tanio, byle jak.

Prof. Andrzej Jakubiak przypomniał, że już Stanisław Staszic wiedział co to jest rozwój zrównoważony, gdy mówił, by regiony rozwijały się równomiernie, by był postęp techniczny, do czego niezbędne było szkolnictwo na poziomie wyższym, szkolnictwo techniczne.

Na czasie było wystąpienie Łukasza Jachowicza, który uważa, iż jeszcze nie jesteśmy gotowi na wybory przez internet. Nie ma np. możliwości identyfikacji głosującego, można też kupować setki tysięcy głosów. Ponadto często zdarza się, że używane systemy informatyczne, np. do opublikowania listy przyjętych do przedszkola, na jakiś czas „siadają”! - Problemy techniczne można rozwiązać, ale… potrzebne jest zaufanie i zrozumienie.

Prof. dr hab. Józef Oleński zaapelował, by SEP zainicjował opracowanie strategii rozwoju infrastruktury informacyjnej Polski i kształtowanie roli środowiska informacyjnego w perspektywie roku 2030, która może skutecznie wspomóc pojawianie się  w naszym środowisku informacji spełniających kryteria jakościowe.

Konferencję Okrągłego Stołu zakończyła Debata Młodych, o której szerzej w osobnym artykule.

W podsumowaniu trwającej 7 godz. Konferencji (2 godz. dłużej niż zaplanowano), którą do końca bezpośrednio śledzono na 70 urządzeniach (na początku na ponad 170), odnotowano też ponad 11 tys. wejść na stronę SEP na Facebooku gdzie KOS była transmitowana na żywo, Andrzej Wilk stwierdził m.in. że jesteśmy między Scyllą anarchii, a Charybdą totalitaryzmu cyfrowego, który jest bardzo, bardzo blisko. - Konferencja poruszyła wiele zagadnień, które wymagają jeszcze przedyskutowania, w celu opracowania konkretnych wniosków. Prezes Piotr Szymczak zadeklarował w imieniu SEP-u nawiązanie kontaktu z posłami i senatorami, władzami centralnymi i samorządowymi i podjęcie wypracowania wspólnej strategii działania. - Trzeba się też zastanowić jak zmienić w Polsce rzeczywistość, która czasami nam doskwiera. A Jacek Nowicki, sekretarz generalny SEP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KOS, który podczas Konferencji wspierał moderatów, zaprosił na Debatę Społeczną Konferencji Okrągłego Stołu 2020, w ramach dodatkowego spotkania na jesieni: w trybie konferencji konwencjonalnej lub zdalnej.

Jerzy Bojanowicz

 

Komentuje Waldemar Rukść

18-19
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl