Parlament 434 milionów: Oddech dla turystyki, Przyjeżdżają pracownicy


19-07-2020 17:28:33

Oddech dla turystyki

Turystyka pilnie potrzebuje szansy na przetrwanie. Posłowie szukają dodatkowych środków ratunkowych dla unijnego sektora turystyki i podróży. Chcą też uodpornić go w przyszłości na kryzysy typu COVID-19.

W państwach unijnych w transporcie i turystyce pracuje 22,6 mln osób (11,2% całkowitego zatrudnienia). Jeszcze w ub.r. branża ta dała 9,5% PKB UE. W rezolucji przyjętej 587 głosami (32 przeciw, 46 wstrzymało się) zaproponowano finansowanie krótkoterminowe, które pozwoli uniknąć bankructwa firm i będzie wspierać szczególnie osoby prowadzące działalność na własny rachunek, oraz pomoc na kilka następnych lat, która ma ożywić i zmodernizować sektor.

Eurodeputowani chcą gwarancji bezpieczeństwa dla firm i ich klientów. Można to osiągnąć wprowadzając: wspólne standardy i szczegółowe protokoły dotyczące środków kontroli higieny i zdrowia; system wczesnego powiadomienia ostrzegający turystów przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia w miejscu docelowym; unijny certyfikat bezpieczeństwa dla placówek i operatorów spełniających najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. Niezbędny jest też bezpieczny tranzyt i sposób przemieszczania się między krajami, nieutrudniony przez jednostronne umowy i porozumienia między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Należy uruchomić kampanię informacyjną na temat podróży i turystyki, mającą na celu promowanie podróży wewnątrz UE, przywrócenie zaufania do branży podczas COVID-19 oraz edukowanie turystów o obowiązujących środkach ochrony zdrowia. Parlament zachęca ponadto Komisję Europejską do przeanalizowania mechanizmu zarządzania kryzysowego dla turystyki w UE, aby odpowiednio i szybko zareagować na wszystkie przyszłe wyzwania o podobnej skali.

Kryzys COVID-19 jest historyczną okazją do modernizacji turystyki w UE i uczynienia jej bardziej zrównoważoną – można np. wspierać lokalne i wiejskie inicjatywy turystyczne lub podróże poza sezonem. UE powinna promować i certyfikować przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i racjonalne ekonomicznie podróże i turystykę. W tym celu PE wezwał do ustanowienia specjalnej linii budżetowej na zrównoważoną turystykę w długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.

Przyjeżdżają pracownicy

Posłowie zajęli się ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i warunkami zatrudnienia pracowników transgranicznych i sezonowych. Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej ujawnił i pogłębił dumping społeczny oraz niepewność sytuacji wielu mobilnych pracowników zatrudnionych w sektorach rolno-spożywczym, budowlanym i opieki zdrowotnej. PE przyjął rezolucję (593 głosami do 34, przy 38 wstrzymujących się), w której wzywa Komisję, by pilnie oceniła warunki zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników transgranicznych i sezonowych oraz przyjrzała się roli agencji pośredniczących i firm podwykonawczych, identyfikując niedociągnięcia w prawodawstwie unijnym i krajowym. KE powinna zwłaszcza ocenić, czy istniejące przepisy UE są wystarczające, także w przypadku pandemii. Niezbędne jest skoordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego, aby zwalczać oszustwa wymierzone w systemy zabezpieczeń społecznych i ochronę praw pracowników mobilnych. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) musi więc jak najszybciej osiągnąć w pełni zdolność operacyjną (zakładaną na 2024 r.). Państwa członkowskie powinny zwiększyć kompetencje inspektoratów pracy, a pracownikom zapewnić wysokiej jakości zakwaterowanie, którego koszty nie powinny być potrącane z wynagrodzenia.

W 2018 r. najwięcej pracowników transgranicznych wyjechało z Polski do pracy w Niemczech (125 000 osób, głównie sektor budowlany), z Francji do Luksemburga (88 000), z Niemiec do Luksemburga (52 000), ze Słowacji do Austrii (48 000 – kobiety pracujące w opiece zdrowotnej) oraz z Francji do Belgii (46 000).

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl