Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Zygfryd Behrendt, Kornel Dybich


09-09-2020 16:21:50

Zygfryd Behrendt

Mgr inż. rolnik po Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Urodził się na Pomorzu, studiował w Olsztynie, a większość dorosłego życia spędził na Mazowszu, w miejscowości Dzierżanów blisko Płocka. Sprawdził się w roli dyrektora kombinatu PGR Osiek, po 1990 r. zarządzał 2000-ha gospodarstwem jako prezes spółki pracowniczej, a w ostatnich latach gospodaruje na 500 ha będących własnością jego i jego żony Elżbiety Zduniak-Behrendt. I właśnie to zarządzanie jednym gospodarstwem oraz sprawdzenie się w rolach dyrektora, prezesa i właściciela przez 45 lat uznaje za swój największy sukces

Za swoje znaczące sukcesy uważa też zajęcie III miejsca w konkursie Agencji Nieruchomości Rolnych na najlepszego w kraju dzierżawcę gruntów należących do tej Agencji oraz miejsce na podium w konkursie dotyczącym przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Bardzo wysokie plony i zbiory (pszenica 113 q z ha, 180 q z ha ziarna kukurydzy i 920 q z ha buraków) są – jego zdaniem sukcesami żony Elżbiety, która jest formalnie głównym agronomem w firmie.

Jeszcze jako student został asystentem na olsztyńskiej ART i na uczelni mógł pracować także po studiach. Podjął jednak decyzję, że chce pracować bezpośrednio w produkcji rolnej i jako 25-letni magister inżynier został dyrektorem kombinatu PGR Osiek (z czasem siedzibę dyrekcji przeniósł) z kilkunastoma zakładami produkcyjnymi. Wyprowadził kombinat z deficytu i przeszedł przez trudne lata 80. oraz przemian ustrojowych. Wybudował w Dzierżanowie dom nie tylko dla swojej rodziny, ale także i dla pracowników firmy. Ubolewa, że jedyne dziecko – córka – związała się z Belgiem i zamieszkała z dziećmi za granicą.

W czasie ustrojowych przemian PGR nie dysponował odpowiednią bazą do produkcji zwierzęcej ani środkami na jej wybudowanie, zatem podjął decyzję o wyspecjalizowaniu gospodarstwa w produkcji roślinnej.

Mgr inż. Zygfryd Behrendt jest inżynierem o zacięciu humanistycznym. Pisze wiersze, wydaje książki i wspiera kulturę w okolicy Dzierżanowa. Utrzymuje bliskie kontakty z kadrą naukową swojej uczelni oraz SGGW.

hp

     

Kornel Dybich

Magister inżynier mechanik. Po ukończeniu Zespołu Szkół Mechaniczno–Samochodowych Technikum Mechaniczne w Olkuszu rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (kierunek mechanika, specjalność – silniki spalinowe). W 1996 r. rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie, początkowo na stanowisku inżynier mechanik, a od 1998 r. jako asystent. Od 2008 r., po włączeniu ITN do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie (od 2013 r. Państwowy Instytut Badawczy), pracuje na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Oceny Właściwości Eksploatacyjnych.

Mgr inż. Kornel Dybich w laboratorium badań silnikowych zajmuje się metodyką badań właściwości eksploatacyjnych paliw i biopaliw ciekłych oraz oceną w silnikowych testach laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych i użytkowo- eksploatacyjnych wg najnowszych procedur badawczych, zarówno europejskich, jak i amerykańskich: paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów oraz smarowych olejów silnikowych.

Prowadzi jedyne w kraju badania oceny właściwości użytkowo-eksploatacyjnych paliw silnikowych wg ogólnoeuropejskich testów silnikowych opracowanych przez CEC (Coordinating European Council) i wymaganych m.in. przez Worldwide Fuel Charter, a także krajowy monitoring paliw w ramach umowy Instytutu z UOKiK w zakresie oznaczania liczb oktanowych benzyn silnikowych i liczby cetanowej oleju napędowego i biopaliw. W tym obszarze uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez holenderski Institute for Interlaboratory Studies.

W latach 2004-2006, we współpracy z AGH, zajmował się doradztwem technicznym i pracami rozwojowo-koncepcyjnymi, a w ramach umów z FSNT-NOT był współwykonawcą 5 grantów celowych dla mśp. Jest współwykonawcą projektów naukowych BIOTRETH i BIODEG realizowanych w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Mgr inż. Kornel Dybich jest autorem i współautorem publikacji dotyczących oceny parametrów użytkowych paliw silnikowych na silnikowych stanowiskach hamownianych. W latach 2015-2017 otrzymał stopień Inżyniera Górniczego III, a następnie II Stopnia.

boj

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl