Zbigniew Korab - geolog naftowy 1929-2018


03-10-2020 18:31:46

Zbigniew Korab urodził się w Sanoku. Tam w czasie okupacji ukończył Szkołę Powszechną, a po wojnie Liceum im. Królowej Zofii. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego.

Tytuł magistra filozofii w zakresie geologii z paleontologią uzyskał w 1952 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracę rozpoczął w Przedsiębiorstwie Robót Mierniczo-Wiertniczych. Uczestniczył w poszukiwaniach rud niklu oraz miedzi. Dzięki poparciu prof. Stanisława Wdowiarza - Głównego Geologa Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego, uzyskał zmianę nakazu pracy i związał się z górnictwem naftowym.

Zasłużony dla polskiej nafty

Szybko awansował. Został kierownikiem Zespołu Geologów Jasielskiego Przedsiębiorstwa Geologiczno-Wiertniczego Przemysłu Naftowego. Uczestniczył w rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego we wschodniej części Karpat. Wkrótce został Głównym Geologiem Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Pile.

W 1967 r. został przeniesiony do Zjednoczenia Przemysłu Naftowego w Warszawie. Tu zajął się organizacją geologicznych służb programowania prac poszukiwawczych. Doprowadził do uruchomienia Centralnego Laboratorium z siedzibą w Wołominie. W 1982 r. został Dyrektorem Biura Geologicznego GEONAFTA . Doskonałe wyniki pracy zaowocowały awansem na stanowisko Dyrektora Departamentu Geologii, Nafty i Gazu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. Mimo przejścia w 1987 r. emeryturę, przez 11 lat był doradcą Dyrektora PGNiG.

Droga zawodowa Z. Koraba nie oddaje wszystkich jego działań i aktywności. Kolejno uzyskiwał stopnie górnicze poczynając od Inżyniera Górniczego, aż do tytułu Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

Uczestniczył w pracach Petrobalticu, poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Bałtyku. Był m.in. członkiem Komisji Oceny Projektów Badań Geologicznych, Komisji Zasobów Kopalin, Komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień geologicznych oraz Geologicznej Rady Programowej. Współpracował oraz pełnił różne funkcje w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (członek Rady Naukowej), Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także medalami resortowymi i odznakami stowarzyszeń i innych jednostek. W 1984 r. otrzymał Zespołową Nagrodę Państwową za odkrycie złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim.

....i społeczności technicznej.

Od 1954 r. był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego pełniąc w nim szereg funkcji. W 2016 r. wstąpił także do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM). W latach 1960 - 1967 był członkiem Zarządu Oddziału w Pile i przedstawicielem Oddziału SIiTPNiG w Zarządzie Głównym w Krakowie. Od roku 1971 do roku 1990 był Przewodniczącym Komitetu Naukowo - Technicznego ds. Geologii i Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego przy Zarządzie Głównym SITPNiG w Krakowie. W trakcie całej kariery zawodowej, a szczególnie w okresie zajmowania stanowisk kierowniczych i dyrektorskich (przede wszystkim jak Dyrektor Biura Geologicznego GEONAFTA), bardzo ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem. Wspierał jego działalność oraz inspirował tematykę licznych sympozjów i konferencji naukowo - technicznych organizowanych wspólnie przez SITPNiG i Biuro. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał w Stowarzyszeniu. Był jednym z inicjatorów zorganizowania przy Oddziale Warszawa II Klubu Seniora SITPNiG i należał do członków - założycieli Klubu, powołanego w roku 2006. Za aktywną działalność na rzecz SITPNiG i Federacji NOT oraz wspieranie tych organizacji, Kolega Zbigniew Korab został wyróżniony Złotą i Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Godnością "Zasłużony Senior SITPNiG" oraz Godnością "Zasłużony Senior NOT".

Śpiewający naftowiec

Przejawiał zamiłowania do śpiewu najpierw w chórze parafialnym i miejskim w Sanoku, a następnie chórze akademickim Politechniki Wrocławskiej. Przywiązywał do tego wagę, o czym świadczy fragment jego własnych wspomnień:

- Poza pracą zawodową w kręgu moich zainteresowań były także inne sprawy. W latach 1938 - 1944 śpiewałem w chórze młodzieżowym prowadzonym przez organistę parafialnego w Sanoku, a w latach 1945 - 1948 w chórze miejskim prowadzonym przez mecenasa Filipczaka. Kontynuowałem to zamiłowanie także w czasie studiów w latach 1948 - 1952 w akademickim chórze Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Zamiłowanie do śpiewu wyniosłem z domu. U nas cała rodzina często śpiewała piosenki ludowe, patriotyczne, kolędy, pieśni religijne. Dużo również śpiewaliśmy w szkole podstawowej na lekcjach śpiewu, a później w harcerstwie. To zamiłowanie pozostało mi na całe życie i kontynuowałem je w czasie towarzyskich spotkań w pracy, bo okazji w nafcie do śpiewania jest wiele w czasie spotkań towarzyskich na konferencjach technicznych i naukowych oraz na Barbórkach i karczmach piwnych. Lubię również spektakle operowe i operetkowe. W 1950 r. zdobył Górską Odznakę Turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zbigniew Korab pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl