Parlament 434 milionów: Sprawiedliwa energia, Wirusowe standardy


03-10-2020 20:30:20

Sprawiedliwa energia

Transformacja energetyczna nie powiedzie się bez znaczącego wsparcia dla regionów i negocjacji z Radą Europejską w sprawie złagodzenia społecznych skutków „ekologizacji” gospodarki.

PE rozszerzył zakres nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Będą mogły z niego skorzystać przede wszystkim regiony, dla których przejście do tzw. zielonej gospodarki i osiągnięcie neutralności klimatycznej jest szczególnie trudna. Jednak tylko 50% krajowych przydziałów ma być dostępne dla krajów, które nie zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia krajowego celu w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. Krajem, który tego nie zrobił na szczycie UE, jest Polska. Z drugiej strony zaproponowano „zielony mechanizm nagród”, pozwalający na przydzielenie 18% środków Funduszu państwom, które szybciej niż inne kraje zmniejszają emisje gazów cieplarnianych. Poziom współfinansowania projektów ma wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Parlament chce dużego zwiększenia środków na Fundusz z budżetu UE na lata 2021–2027: 25 mld euro w cenach z 2018 r. (Komisja Europejska zaproponowała 11 mld euro, natomiast Rada Europejska zmniejszyła środki do 7,5 mld euro). Zdaniem posłów kwota ta powinna zostać uzupełniona o 32 mld euro w cenach bieżących. Regiony silnie uzależnione od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, łupków bitumicznych lub torfu powinny móc finansować z niego również inwestycje gazowe pod warunkiem, że taką działalność będzie można uznać za zrównoważoną środowiskowo.

Fundusz ma być rozszerzony o mikroprzedsiębiorstwa, zrównoważoną turystykę, infrastrukturę społeczną, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, technologie magazynowania energii, niskoemisyjne ciepłownictwo komunalne, inteligentną i zrównoważoną mobilność, innowacje cyfrowe, w tym rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, projekty zwalczające ubóstwo energetyczne, a także o kulturę, edukację i tworzenie wspólnoty.

Po blisko dwóch latach od zgłoszenia pomysłu powołania takiego Funduszu w Komisji Przemysłu, Badań i Energii wchodzimy w decydującą fazę prac. Przed nami niełatwe zapewne negocjacje z Prezydencją Niemiecką. Cieszę się, że w stanowisku Parlamentu Europejskiego udało się nam zapisać to, co – niestety – nie udało się polskiemu rządowi w Radzie: dopuszczenie finansowania inwestycji gazowych. W regionach takich jak Śląsk i Zagłębie jest to kluczowe nie tylko dla szybszego odchodzenia od węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań, ale również w walce ze smogiem czy zjawiskiem ubóstwa energetycznego – podkreślił Jerzy Buzek, sprawozdawca ds. Funduszu w komisji przemysłu PE.

Stanowisko przyjęto 417 głosami za, przy 141 przeciw i 138 wstrzymujących się. Sprawozdania nie poprali europosłowie delegacji PiS.

Wirusowe standardy

Zaniepokojeni niedawnym wzrostem liczby pozytywnych przypadków COVID-19 w całej Europie, posłowie ubolewają, że państwa członkowskie nie wyciągnęły wniosków z początku kryzysu i po raz kolejny podjęły różne i nieskoordynowane działania. W całej UE powinny zostać zharmonizowane procedury testowania i klasyfikacji ryzyka związanego z koronawirusem. Wspólne definicje, kryteria i metodologie są niezbędne do skutecznej walki z pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami. Brak zharmonizowanej metodologii gromadzenia i oceny liczby osób zakażonych prowadzi do różnic w ocenie ryzyka zdrowotnego i ograniczenia swobodnego przepływu osób podróżujących.

Konieczne jest m.in.: przyjęcie przyjęcia wspólnych definicji zakażenia COVID-19, zgonu spowodowanego COVID-19 i wyzdrowienia po zakażeniu, wzajemne uznawania wyników testów między wszystkimi państwami członkowskimi, skrócenie nieproporcjonalnie długiego czasu oczekiwania na wykonanie testu, uzgodnienie jednakowego okresu kwarantanny. Należy też niezwłocznie omówić plan odbudowy strefy Schengen i powrotu do jej pełnego funkcjonowania bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób powinno publikować cotygodniową aktualną mapę ryzyka, wykorzystując wspólny kod kolorystyczny oraz informacje gromadzone i dostarczane przez państwa członkowskie.

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl