Parlament 434 milionów. Powietrze dla Europy. Im dalej w las


31-10-2020 17:13:34

Powietrze dla Europy

W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym zaapelowano o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030 r. i 2040 r. Wszystkie państwa członkowskich powinny do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

Przyjęto stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego – 392 posłów było za, 161 przeciw,  142 wstrzymało się od głosu.

Posłowie uważają, że Unia i wszystkie państwa członkowskie muszą stać się neutralne dla klimatu do 2050 r., a potem Unia ma osiągnąć ujemny bilans emisji. Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest odpowiednie finansowanie.

Do 31 maja 2023 r. Komisja Europejska ma przedstawić wniosek w tej sprawie, uwzględniając całkowitą wielkość gazów cieplarnianych, jakie Unia będzie mogła wyemitować do połowy wieku, nie zagrażając osiągnięciu celu ograniczenia wzrostu temperatury zgodnie z porozumieniem paryskim. Plan ma podlegać przeglądowi po każdej globalnej ocenie sytuacji. Posłowie chcą też powołania unijnej rady ds. zmiany klimatu. Zadaniem tego niezależnego organu naukowego będzie ocena zgodności polityki unijnej z porozumieniem paryskim oraz monitorowanie postępów w osiąganiu wyznaczonych celów.

Obecny cel redukcji emisji CO2 na 2030 r. wynosi 40% w stosunku do 1990 r. KE zaproponowała niedawno, by podwyższyć go do przynajmniej 55%. Posłowie podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej, wzywając do redukcji emisji o 60% w 2030 r., dodając jednak, że cele narodowe powinny być zwiększane w sposób opłacalny i sprawiedliwy dla poszczególnych krajów.

Unia i państwa członkowskie muszą też stopniowo, ale najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. znieść wszystkie bezpośrednie i pośrednie dopłaty do paliw kopalnych. Potrzebne przy tym będą działania na rzecz zapobiegania ubóstwu energetycznemu.

Im dalej w las

Unia Europejska powinna promować model gospodarki leśnej, który zapewni środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze zrównoważenie lasów – na początku przyszłego roku KE ma przedstawić nową europejską strategię leśną na lata po 2020 r. Polityka leśna ma być niezależna i samodzielna, dostosowana do Europejskiego Zielonego Ładu, umożliwiająca kontynuowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Sektor leśny ma być zarówno rentowny ekonomicznie, jak i przyjazny dla środowiska.

Zrównoważona gospodarka leśna musi przystosować lasy do zmieniających się warunków klimatycznych. Właściciele lasów, którzy będą kierować się tymi zasadami, powinni otrzymać lepsze wsparcie finansowe. Będzie to np. nowa, specjalna pomoc dla obszarów Natura 2000 oraz rekompensata za straty gospodarcze spowodowane wprowadzeniem środków ochronnych.

Nowa strategia ma też – m.in. przez finansowanie badań i innowacji oraz stworzenie narzędzi wczesnego ostrzegania – wzmocnić odporność lasów na kataklizmy: pożary, powodzie czy inwazje szkodników. Nowy mechanizm kryzysowy UE powinien dać wsparcie właścicielom lasów, którzy walczą z kryzysami oraz przywracają obszary leśne dotknięte kataklizmami. Posłom PE zależy także na promowaniu drewna jako elementu zrównoważonego budownictwa i odnawialnego surowca.

Wzywają do walki z nielegalnym wyrębem, żądają łatwiejszego śledzenia importowanych produktów oraz proponują, aby Unia zajęła się zachęcaniem do zrównoważonego leśnictwa na całym świecie.

Lasy mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Dlatego oczekujemy ambitnej i samodzielnej strategii UE, która zachowa równowagę między gospodarczą, ekologiczną i społeczną funkcją lasów i terenów leśnych, wspiera ich odporność oraz pomaga nam iść w kierunku gospodarki o zamkniętym obiegu – zaapelował sprawozdawca Petri Sarvamaa (Europejska Partia Ludowa, Finlandia).

Lasy i inne obszary zalesione zajmują obecnie ok. 43% powierzchni UE (182 mln ha), co stanowi 5% wszystkich lasów na świecie. Niemal jedna czwarta europejskich lasów znajduje się na obszarach Natura 2000. Lasy absorbują ponad 10% emisji gazów cieplarnianych UE. Ok. 60% lasów UE jest własnością prywatną, a duża część to małe gospodarstwa leśne (poniżej 3 ha). Ponad 60% ma certyfikat podmiotu dobrowolnie spełniającego normy zrównoważonej gospodarki leśnej. W sektorze leśnym UE bezpośrednio pracuje co najmniej 0,5 mln osób, natomiast pośrednio zatrudnionych jest 2,6 mln.

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl