Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Marek Roszak, Adam Rylski


31-10-2020 17:17:11

Marek Roszak

Dr hab. inżynier, profesor Politechniki Śląskiej. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego PŚ. Inżynier mechanik, dydaktyk i naukowiec, zajmujący się zagadnieniami w obszarze inżynierii materiałowej i jakości, specjalista z zakresu obróbki cieplnej, zarządzania technologią, inżynierii jakości, systemów zarządzania.

Z kształceniem kadr technicznych i inżynieryjnych związany jest od początku drogi zawodowej. Był promotorem prac dyplomowych nagradzanych na Olimpiadach Mistrzów Techniki, pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Inżynieria procesów odlewniczych i przeróbki plastycznej” nagrodzonych „Laurem Innowacji” w konkursie Studia z Przyszłością. Studia te kończą się pracami dyplomowymi o wartościach aplikacyjnych, w tym zgłoszeniami patentowymi. Jest promotorem doktoratów, m.in. wdrożeniowych w ramach programu MNiSW, promotorem ponad 200 dyplomów magisterskich i inżynierskich.

Dr hab. inż. Marek Roszak jest szkoleniowiecem, auditorem systemów zarządzania jakością oraz procesów obróbki cieplnej. Współpracuje z instytutami badawczymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Jest kierownikiem prac naukowo-badawczych o znaczeniu aplikacyjnym i kierownikiem grantów naukowych.

Prezes VII i VIII kadencji Klubu Polskiego Forum ISO 9000, ruchu na rzecz zarządzania jakością. Organizuje seminaria i konferencje z zakresu zarządzania jakością. Integruje osoby i instytucje na rzecz budowy projakościowego społeczeństwa, jest kontynuatorem Śląskiej Szkoły Jakości. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą prace dyplomową z zakresu zarządzania im. Profesora Romualda Kolmana. Pełnomocnik Rektora w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przez lata pełnomocnik ds. certyfikowanego SZJ.

Jest autorem publikacji naukowych z zarządzania technologią, zarządzania jakością, z obróbki cieplnej. Członek rad programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, społecznik, współzałożyciel Stowarzyszenia „Wyspa w mieście”, członek Rady Fundacji „Index do przyszłości”. Prywatnie pasjonuje się dobrą muzyką, książkami i podróżami. jaz

Adam Rylski

Doktor inżynier, pracownik Politechniki Łódzkiej od 1983 r., obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Materiałowej. W pracy naukowej koncentruje się na fizyko-chemii powierzchni ciał stałych, na wytwarzaniu metodami fizycznego osadzania z fazy gazowej cienkich warstw o szczególnych właściwościach. Po stażach naukowych i zawodowych w Finlandii, Niemczech i Szwajcarii odbył staże „Invited professor” w Rumunii i w Chinach oraz wykłady zaproszone. Jest współautorem ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, brał udział w kilkunastu projektach badawczych KBN i NCBR oraz w trzech projektach europejskich. Współtworzył 51 innowacyjnych rozwiązań, w tym 15 patentów i zgłoszeń patentowych nagradzanych na wystawach. Czterokrotny laureat nagrody Prezydenta Miasta Łodzi „Łódzkie Eureka”, nominowany do nagrody National Geographic Traveler 2009 w kategorii „Naukowe odkrycie roku”.

Dr inż. Adam Rylski opiekuje się studenckim kołem naukowym Concept, przewodniczy komisji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PŁ. W roku akademickim 2010/2011 studenci przyznali mu tytuł „Najlepszego nauczyciela”. Za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne otrzymał 14 nagród JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Od lat promuje polskie innowacje i wynalazki, szczególnie uczniów i studentów na międzynarodowych wystawach. Na wielu z nich jest członkiem jury. Był m.in. dyrektorem generalnym Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. Posiada prestiżowe odznaczenia zagraniczne, m.in. złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO oraz Krzyż Oficerski International Order of Merite Invention  przyznany przez IFIA. Pełni wiele funkcji w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Współorganizował liczne imprezy wynalazcze, m.in. Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny „EKO” i Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze i promocyjne został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018). jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl