W Europie...


11-12-2020 12:53:49

Naczelna Organizacja Techniczna znana mi była od dawna, niemniej osobiście się z nią zetknąłem dopiero w 2002 r., kiedy jako wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) organizowałem 85-lecie Stowarzyszenia. Na uroczystości rocznicowe, wśród zaproszonych gości, inżynierów polonijnych z Europy, USA i Kanady, przybył do Paryża ówczesny Prezes FSNT-NOT dr inż. Wojciech Ratyński. W swoim wystąpieniu wspomniał o korzeniach kontaktów SITPF z NOT sięgających już 1996 r. Wówczas to na I Sympozjum „Polacy Razem” w Warszawie jeden z referatów wygłosił prof. Stefan Du Chateau, Prezes SITPF w latach 1954–1956.

Od tego paryskiego spotkania rozpoczęły się bliższe kontakty i współpraca między SITPF i NOT. Świadczą o tym liczne spotkania reprezentantów obu organizacji z okazji kolejnych, okrągłych uroczystości jubileuszowych i nie tylko.

Relacje SITPF z FSNT-NOT nie ograniczają się jedynie do oficjalnych kontaktów, ale opierają się konkretnej współpracy, nie tylko z Zarządem Głównym FSNT-NOT, lecz także z jej oddziałami regionalnymi. Dobrym przykładem jest podpisanie umowy o współpracy SITPF z Wrocławską Radą NOT w 2011 r. i wspólna organizacja Europejskiego Sympozjum Przeciwpowodziowego w Paryżu i Orleanie w 2012 r. Ich owocem było sporządzenie konkretnych wniosków zapobiegania skutkom powodzi, wykorzystanych później w gospodarce wodnej polskiej i francuskiej. Inna wspólna inicjatywa to zorganizowanie wystawy 100-lecia SITPF w Domu Technika w Warszawie w 2018 r.

Podobnie rzecz się ma z innymi stowarzyszeniami polonijnymi, które współpracują z oddziałami NOT w zależności od bliskości geograficznej. I tak np. stowarzyszenie inżynierów w Austrii (VPI) i w Niemczech (ZFPITN), współpracują bliżej z oddziałem NOT we Wrocławiu, stowarzyszenia na Litwie: naukowców (SNPL) i inżynierów (STIPL) współpracują raczej z oddziałami NOT w Łomży i Ostrołęce, pozostałe zaś mają kontakty z niektórymi branżowymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i z Zarządem Głównym w Warszawie.

Poza współpracą z polonijnymi, krajowymi stowarzyszeniami, FSNT-NOT, organizując Sympozja „Polacy Razem” w Warszawie (1996 r. i 1999 r.) oraz w Londynie (2000 r.), niewątpliwie przyczyniła się do zrzeszania się stowarzyszeń polonijnych.

Jako jeden ze współzałożycieli Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), chciałbym się bardziej skoncentrować na aspekcie współpracy naszej europejskiej Federacji z NOT na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Należy podkreślić, że reprezentanci władz FSNT-NOT byli obecni od pierwszej chwili powstania EFPSNT, m.in. w osobie ówczesnego wiceprezesa Grzegorza Lipowskiego w Londynie przy podpisaniu aktu fundacyjnego 23 kwietnia 2004 r. Również Prezesi NOT – Wojciech Ratyński, a następnie Ewa Mańkiewicz-Cudny – uczestniczyli w walnych zebraniach EFPSNT, często z referatami przedstawianymi podczas towarzyszących im konferencji.

Jednocześnie stowarzyszenia członkowskie EFPSNT zaangażowały się w przygotowanie kolejnych sympozjów „Polacy Razem”, których inicjatorem i głównym organizatorem była FSNT- NOT. Były to: IV Sympozjum w Wilnie w 2004 r. i V Sympozjum w Wiedniu w 2006 r.

Z czasem sympozja te przerodziły się Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich (SZIP), w których udział stowarzyszeń członkowskich EFPSNT i zasięg współpracy stawały się coraz silniejsze. Nie ograniczał się on jedynie do udziału reprezentantów EFPSNT w Komitecie Honorowym i Komisji Wnioskowej, jak to miało miejsce na I Zjeździe w Warszawie w 2010 r., ale do coraz większego udziału w przygotowaniu merytorycznym kolejnych Zjazdów i Kongresów Techników Polskich.

I tak na II Zjazd w Warszawie w 2013 r. przyjechała liczna grupa przedstawicieli stowarzyszeń EFPSNT, spośród których wielu wystąpiło w sesjach panelowych z referatami na temat wdrożeń, infrastruktury i transportu czy też dotyczących kwestii przemysłu energetycznego.

Na kolejnym III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, połączonym z XXV Kongresem Techników Polskich w czerwcu 2016 r. we Wrocławiu, EFPSNT była jednym ze współorganizatorów, a jej reprezentanci wzięli udział w większości sesji jako moderatorzy i paneliści.

Również do organizacji IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie (czerwiec 2019 r.), którego tematem przewodnim był „Inżynier przyszłości”, EFPSNT została zaproszona przez prezes FSNT-NOT już w fazie przygotowawczej w kwietniu 2018 r., a w Zjeździe, obok polonijnych inżynierów z całego niemal świata, udział wzięli inżynierowie ze stowarzyszeń członkowskich EFPSNT.

Podobnie sytuacja się przedstawia odnośnie przyszłego, V ŚZIP, zaplanowanego na czerwiec 2022 r. w Katowicach. EFPSNT i jej stowarzyszenia otrzymały już zaproszenia do udziału w organizacji zjazdu i z całą pewnością odpowiedzą pozytywnie.

Potwierdzeniem i uznaniem tej współpracy jest fakt nadania wysokich odznaczeń FSNT-NOT w postaci Honorowych Odznak, Medalu im. Piotra S. Drzewieckiego oraz tytułów „Złotego Inżyniera Polonijnego Przeglądu Technicznego” wybitnym reprezentantom stowarzyszeń polonijnych, w gronie których ma zaszczyt się znaleźć również autor niniejszego artykułu.

Stowarzyszenia EFPSNT swoimi odznaczeniami wyraziły swoje podziękowania za wsparcie wspólnych działań. A aktualnej pani prezes, Ewie Mankiewicz-Cudny, w 2018 r. na Walnym Zebraniu w Heidelbergu został przyznany tytuł Honorowego Członka EFPSNT, w uznaniu jej wkładu w zacieśnianie współpracy między FSNT-NOT i EFPSNT.

Należy dodać, że oprócz oficjalnej współpracy nawiązały się więzi przyjaźni między członkami stowarzyszeń polonijnych i NOT, czego dowodem jest zawsze serdeczne przyjęcie inżynierów polonijnych w siedzibach FSNT-NOT, w tym w historycznym, mającym 115 lat Domu Technika w Warszawie.

 

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny EFPSNT

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl