Z historii Towarzystw Technicznych (13). Komitet Organizacyjny NOT


11-12-2020 16:00:20

„Przegląd Techniczny” nr 11-12/1946 r. (redakcja mieściła się wówczas w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr 50) opublikował „Protokół Zebrania Plenarnego Komitetu Organizacyjnego Naczelnej Organizacji technicznej odbytego w dniu 25.5.1946 r.”. Poniżej przytaczamy fragmenty tego protokołu, zachowując oryginalną pisownię.

Obecnych na zebraniu 50 osób, przyczym 21 osób przybyło spośród zaproszonych indywidualnie, pozostali reprezentowali 16 stowarzyszeń. Porządek obrad:

1. Zagajenie,

2. a) Sprawozdanie Prezesa,

b) Sprawozdanie Przewodniczącego delegacji N. O. T. na Kongres Inżynierów i Techników Jugosławii,

 3. a) Rozszerzenie podstaw organizacyjnych Stowarzyszenia Techników,

 b) Rozszerzenie Komitetu Organiz. i Prezydium N. O. T.

 4. a) Powołanie Komisji Budowy Domu Techników w Warszawie,

 b) Powołanie Spółdzielni Wydawnictwa Techniczne i przejęcie „Przeglądu Technicznego”,

 c) Powołanie Komisji popierania wynalazczości,

 5. Zwołanie Kongresu Inżynierów i Techników na październik b. r.,

 6. Wolne wnioski.

 Ad. 1-2a. Przechodząc bezpośrednio do sprawozdania, kol. Rumiński zaznacza: Od marca do maja b. r. powstało nowych 8 stowarzyszeń, a mianowicie: węglowców, przem. paliw płynnych, chemików, cukrowników, przem. materiałów budowlanych, komunikacji i transportu, przemysłu włókienniczego oraz wodno-meliorantów, wobec istniejących 4 stowarzyszeń, z których Stowarzyszenie Wodociągowców już przed wojną oparte było na strukturze branżowej; S.E.P. i S.M.P. zadeklarowały chęć dostosowania swych Statutów do Statutu Ramowego; Stowarzyszenie Hutników zadeklarowało oparcie się na Statucie Ramowym na II-gim Zebraniu Kom. Organiz. N. O. T. Wszystkie te stowarzyszenia wyraziły chęć współpracy w ramach N. O. T. w budowie nowych form organizacyjnych i społecznego życia Świata Technicznego w Polsce. Mamy już zorganizowanych 12 stowarzyszeń, które bądź włączyły się do N. O. T., bądź znajdują się w stadium włączania.

 N. O. T. musi objąć jeszcze budownictwo, przemysł drzewny, spożywczy oraz wybrzeże morskie i porty. Przeprowadzone z przedstawicielami stowarzyszeń rozmowy po linii ustalenia wspólnej platformy i zapełnienia luk, jakie musiało stworzyć przejście na branżowość, wykazały konieczność rozszerzenia dotychczasowych ram stowarzyszeń.

W związku z tym Prezydium Komitetu Organizacyjnego doszło do wniosku, że muszą powstać okręgowe organizacje na stopniu wojewódzkim, które będą wiązały stowarzyszenia branżowe pod względem kulturalnym, towarzyskim, sportowym, lokalowym itp.

Na skutek powstania i reaktywowania stowarzyszeń okazała się potrzeba poszerzenia dotychczasowego Prezydium tak, aby mogły w nim być reprezentowane wszystkie najważniejsze branże. Dotąd brakowało w Prezydium przedstawicieli: odbudowy, hutnictwa, elektryfikacji, komunikacji.

Statut N. O. T. został przez władze zatwierdzony, przy czym założycielami są wszyscy ci, którzy brali udział w jej powstawaniu. Nazwiska tych osób, jako członków – założycieli, będą podane w najbliższym numerze „Przegladu Technicznego”.

Starania Prezydium o uzyskanie Domu Technika zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. Przydzielono nam domy przy ul. Czackiego 3/5 oraz Mazowiecka 4. Przeprowadziliśmy odnośnie domu Czackiego 3/5 rozmowy z przedstawicielami dawnego Stowarzyszenia techników, którzy sprawę potraktowali b. przychylnie.

N. O. T. przejął „Przegląd Techniczny”, który będzie odtąd jego organem.

Prezydium N. O. T. postanowiło przystąpić do przygotowania Kongresu Inżynierów i Techników w jesieni b. r. Stawiamy sobie za cel powiązanie prac Stowarzyszeń Technicznych z pracami Państwa dla opracowania i realizacji planu 3-letniego, który winien być naczelnym zagadnieniem Kongresu Techniki Polskiej.

 W związku ze sprawozdaniem kol. Rumińskiego, kol. Bizowski zapytuje, ilu ludzi skupia w tej chwili N. O. T., na co otrzymuje odpowiedź, że około 3 tysięcy.

Ad 2b. Kol. Uzarowicz składa sprawozdanie z pobytu delegacji N. O. T. na Kongresie Inżynierów i Techników Jugosławii. Delegacja polska składała się z 5 osób: przedstawiciela N. O. T. – inż. Fr. Ciecióry, przedstawiciela S. M. P. – inż. Uzarowicza, przewodniczącego delegacji, przedstawiciela włókniarzy – prof. Bratkowskiego, przedstawiciela przem. węglowego – Dyr. Inst. inż. Laskowskiego, przedstawiciela wodociąg. i gazown. – inż. Piotrowskiego. Kongres obradował pod hasłem konsolidacji świata technicznego, jedności i braterstwa 6 narodów Jugosławii. Celem Kongresu było omówienie spraw dotyczących:

  1. odbudowy przemysłu i kraju,
  2. wyzyskania bogactw naturalnych Jugosławii,
  3. organizacji zakładów przemysłowych i doprowadzenia ich do pełnej produkcji,
  4. racjonalizacji metod produkcji,
  5. przygotowania kadr o różnym stopniu wykształcenia od rzemieślników do inżynierów.

 Delegaci polscy wygłosili na Kongresie 2 referaty:

1. Szkolenie rzemieślników wg skróconych metod technicznego nauczania – kol. Uzarowicza.

2. Zasady organizacji inżynierów i techników w Polsce – kol. Ciecióry.

Streszczenia i wnioski, wynikające z tych referatów, zostały przetłumaczone na język serbski.  Po Kongresie delegacja polska zwiedziła szereg fabryk w Zagrzebiu, okolice miasta, jak również Belgrad, stolicę Jugosławii, gdzie miała możność obejrzenia wystawy „Warszawa oskarża”…

Ad. 3a. Kol. Brach referuje potrzebę stworzenia stowarzyszeń regionalnych, które automatycznie obejmą wszystkich członków stowarzyszeń branżowych. Organizacje te będą reprezentowały świat techniczny w stosunku do władz regionalnych, jak również będą reprezentowały N. O. T. na danym terenie; obejmą one sprawy kulturalne, towarzyskie, resortowe, lokalowe itp. W związku z powyższym kol. Brach odczytuje wniosek:

 „Celem ujednolicenia systemu tworzenia Oddziałów Stowarzyszeń Branżowych oraz umożliwienia nadania właściwych form organizacyjnych Stowarzyszeniom Techników w okręgach wojewódzkich, Komitet Organizacyjny N.O.T. uchwala co następuje:

Stowarzyszenia Branżowe winny tworzyć swe Oddziały w ten sposób, aby obejmowały one zakresem swego działania całe województwo. Na terenie jednego województwa może być i więcej oddziałów tego samego Stowarzyszenia Branżowego, jednak nie obejmujących swym zasięgiem innych województw. W różnych ośrodkach przemysłowych danego województwa mogą być organizowane koła, będące członkami danego oddziału wojewódzkiego.

Komitet Organizacyjny upoważnia Prezydium N. O. T. do przeprowadzenia tej uchwały w stosunku do stowarzyszeń.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl