Parlament 434 milionów. Legalny internet, Nowa polityka rolna


11-12-2020 16:49:21

Legalny internet

Konsumenci muszą być lepiej chronieni przed nielegalnymi, podrabianymi i niebezpiecznymi produktami dostępnymi w internecie. Zasada „nielegalne w życiu – nielegalne w internecie”, a także ochrona i bezpieczeństwo użytkownika, powinny stać się zasadami przewodnimi aktu o usługach cyfrowych

Obowiązujące w UE przepisy o usługach cyfrowych prawie nie zmieniły się od 22 lat, kiedy przyjęto dyrektywę o handlu elektronicznym. Jeszcze w tym roku Komisja Europejska przedstawi pakiet dotyczący usług cyfrowych. Unia ma ambicje, by zawarte w nim uregulowania stały się wzorem dla reszty świata, tak jak to się stało w przypadku unijnych przepisów o ochronie danych. Również zagraniczni usługodawcy, z siedzibą w państwach trzecich, będą zobowiązani do przestrzegania przepisów, jeżeli ich usługi są kierowane do konsumentów na terenie UE.

Potrzebny jest mechanizm, za pomocą którego użytkownicy będą zawiadamiać pośredników internetowych o potencjalnie nielegalnych treściach lub niezgodnej z prawem działalności online. Dzięki temu pośrednicy internetowi będą mogli szybko reagować. Europosłowie rekomendują zasadę „znaj swojego klienta biznesowego”, zgodnie z którą platformy internetowe muszą sprawdzać firmy korzystające z ich usług i blokować te, które sprzedają nielegalne lub niebezpieczne produkty i treści. Konieczne będzie rozróżnienie na treści nielegalne i szkodliwe – system odpowiedzialności prawnej dotyczyłby tylko treści nielegalnych określonych jako takie w prawie unijnym lub prawie krajowym. Platformy internetowe nie powinny stosować filtrów treści lub jakiejkolwiek formy kontroli ex ante, by stwierdzić czy są one nielegalne lub szkodliwe. Ostateczna decyzja w kwestii legalności lub nielegalności treści należy do niezawisłych sądów, a nie do prywatnych przedsiębiorstw.

Platformy będą musiały skuteczniej wykrywać i usuwać fałszywe twierdzenia i radzić sobie z nieuczciwymi przedsiębiorcami, np. takimi, którzy sprzedają podrabiany sprzęt medyczny lub niebezpieczne produkty w internecie. Rozliczne przykłady takiej działalności zaobserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19.

Większą kontrolę użytkowników nad treściami online można zapewnić m.in. dzięki wyłączeniu opcji selekcjonowania treści. Konsumentów należy uwolnić od algorytmów. Ukierunkowana reklama musi podlegać bardziej rygorystycznej regulacji – chodzi o mniej natarczywe i kontekstowe formy ogłoszeń, które wymagają mniejszej ilości danych i nie są uzależnione od wcześniejszego kontaktu użytkownika z treściami. Nowe uregulowania powinny w możliwie najwyższym stopniu zapewnić prawo do anonimowego korzystania z usług cyfrowych.

Niepożądane treści mają być usuwane z zachowaniem staranności, proporcjonalności i niedyskryminacji, aby zapewnić wolność wypowiedzi i swobodny dostęp do informacji, a także ochronę prywatności i danych. Najlepszym sposobem radzenia sobie z tzw. targetowaniem niszowym opartym na ludzkich słabościach oraz rozprzestrzenianiem się mowy nienawiści i dezinformacji jest przejrzystość oraz pomaganie obywatelom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych i umiejętnym korzystaniu z mediów.

Nowa polityka rolna

Polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, zapewniająca większe wsparcie dla rolników, którzy stosują praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska. Co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich będzie skierowana na działania związane ze środowiskiem i klimatem, a co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie należy przeznaczyć na dobrowolne programy ekologiczne. Na usługi doradztwa rolniczego powinno trafić co najmniej 30% funduszy unijnych na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i w ochronie różnorodności biologicznej. Należy zachęcać rolników do przeznaczania 10% gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej – żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne i stawy.

Posłowie popierają lepsze dostosowanie polityki rolnej UE do potrzeb państw członkowskich, ale jednocześnie nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. W zatwierdzanych przez KE planach strategicznych rządów krajowych trzeba będzie określić, w jaki sposób poszczególne kraje zamierzają realizować cele unijne. Komisja będzie sprawdzać wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Zakłada się stopniowe zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw rolnych, a w zamian wspieranie małych gospodarstw i młodych rolników. Przynajmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno wspierać rolne MŚP. Państwa mogłyby wykorzystać 4% swojego budżetu na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalsze wsparcie, z inwestycjami młodych rolników traktowanymi priorytetowo, może być przyznane z funduszy rozwoju obszarów wiejskich,

Dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla prowadzących co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Należy zatem automatycznie wykluczyć podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Parlament chce zwiększyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie przestrzegają wymogów UE, np. w zakresie ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt. Ma to kosztować rolników 10% ich uprawnień (obecnie 5%). Jednocześnie rolnikom trzeba bardziej pomagać, by mogli lepiej radzić sobie z ryzykiem i przyszłymi kryzysami. Rezerwa kryzysowa, uruchamiana w przypadku niestabilności cen lub rynku, powinna zostać przekształcona z instrumentu doraźnego w stały instrument o odpowiednim budżecie.

Posłowie odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zarezerwowania nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się więc nie zmieni w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i ich nazw, czyli nadal będziemy mieli burgery warzywne i steki z tofu.

Wspólna Polityka Rolna to 34,5% budżetu UE na 2020 r. (58,12 mld euro), 70% budżetu WPR wspiera dochody 6-7 mln gospodarstw rolnych w UE.

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl