Parlament 434 milionów. Emisje w dół. Finansowanie „pakietu spójności”


22-08-2021 15:53:28

Emisje w dół

Powstał Europejski Naukowy Panel Badawczy ds. Zmian Klimatu. Będzie czuwać nad transformacją i kontrolować zgodność polityki europejskiej z jej celami. Uchwalono wspólne przepisy obejmujące Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.

Plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. wszedł w kolejny etap. 24 czerwca europosłowie potwierdzili nowe porozumienie (442 głosy za, 203 przeciw, 51 wstrzymujących się) tworzące warunki do wypełnienia deklaracji politycznej zawartej w Europejskim Nowym Ładzie. Stanowi ono kolejny krok na drodze UE do neutralności klimatycznej i uniezależnienia od zużycia surowców. W zgodzie z ustaleniami z państwami członkowskimi, potwierdzonymi podczas konsultacji w kwietniu br., zwiększono cel zmniejszenia emisji w 2030 r. z 40% do co najmniej 55%.

Jednocześnie oczekiwany jest wniosek KE dotyczący rozporządzenia o zmianie użytkowania gruntów i leśnictwa (t zw. LULUCF), w którym uregulowana zostanie emisja dwutlenku węgla z takich gruntów. Jego konsekwencją mogłoby być zmniejszenie emisji nawet do 57% dzięki naturalnym pochłaniaczom CO2.

Osiąganie celu klimatycznego zawartego w nowych przepisach ma ułatwić „budżet emisji gazów cieplarnianych”, który tworzony będzie na bazie globalnego przeglądu KE (zgodnie z porozumieniem paryskim ma się odbyć w 2023 r., a wnioski z niego do 6 mies. później). Pozwoli to Parlamentowi ogłosić szacunkową ilość emisji, którą UE może wyprodukować do 2050 bez narażania swoich zobowiązań wynikających z porozumienia. Nowe ciało doradcze – Europejski Naukowy Panel Badawczy ds. Zmian Klimatu – będzie czuwać nad transformacją i kontrolować zgodność polityki europejskiej z jej celami.

Nowe przepisy umożliwią obywatelom i przedsiębiorcom w UE przystosowanie do celów klimatycznych w stabilnym środowisku prawnym. Szczególnie z uwagi na fakt, że obecne plany zakładają zmniejszanie emisji aż do ujemnego bilansu po 2050 r.

Finansowanie „pakietu spójności”

23 czerwca Parlament Europejski uchwalił finansowanie trzech funduszy wchodzących w skład tzw. „pakietu spójności”, wzmacniające jedność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE. Środki w kwocie 243 mld euro zasilą cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności.

Przynajmniej 30% przyznanych funduszy skierowanych jest na działania związane z klimatem, gospodarką zamkniętego obiegu oraz inwestycjami w zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy. Część kwot wesprze MSP i najbardziej oddalone regiony.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności to obecnie największe fundusze publiczne UE, z budżetem w wysokości 243 mld euro w cenach z 2018 r. Fundusze stanowią łącznie czwartą część wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, ich część trafi do sektorów objętych skutkami pandemii COVID-19: kultury, zrównoważonej turystyki, cyfryzacji i systemów zdrowia publicznego. Z finansowania wyłączono natomiast inwestycje związane z energią jądrową i paliwami kopalnymi (wyjątek: inwestycje w gaz ziemny zastępujący technologie oparte na węglu, zatwierdzone do końca 2025 r.).

Interreg otrzymało finansowanie w kwocie 8,05 mld euro w cenach z 2018 r. przy stopie współfinansowania 80% (85% w przypadku najbardziej oddalonych regionów). Zdecydowana większość środków skierowana jest na współpracę transgraniczną, pozostałe fundusze na współpracę transnarodową, międzyregionalną i z najbardziej oddalonymi regionami. Przewidziano do 20% kwoty na małe projekty oraz przedsięwzięcia people-to-people.

W ramach trzech rozporządzeń uchwalono wspólne przepisy obejmujące Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. Kwota 330 mld euro (w cenach z 2018 r.) to trzecia część budżetu UE na kolejne 7 lat.

Warunkiem otrzymania finansowania jest przestrzeganie przez kraje Karty praw podstawowych UE, celów zrównoważonego rozwoju ONZ i paryskiego porozumienia klimatycznego, promowanie równości płci i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Rozporządzenia weszły w życie 1 lipca.

Oprac. ab

                                                  Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl