Modernizujemy polską kolej


18-09-2021 17:54:33

Od wielu lat obserwujemy swoistą rewolucję modernizacyjną w polskiej kolei. Zmienia się infrastruktura, dworce kolejowe oraz tabor. Z punktu widzenia pasażera najbardziej widoczne są nowoczesne budynki dworcowe lub zabytkowe dworce, które pod nadzorem konserwatorów zabytków odzyskują swoją dawną świetność.

Dzisiejszy pasażer podróżuje nowoczesnymi pociągami wyposażonymi w klimatyzację i wi-fi. Jednak mniej widoczną dla oka pasażera ale zarazem największą i najbardziej kosztowną jest szeroko rozumiana modernizacja infrastruktury kolejowej umożliwiająca uzyskanie prędkości 160 km/h a na niektórych odcinkach 200 km/h. Obecnie zarządca infrastruktury PKP, Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje Krajowy Program Kolejowy o wartości 70 mld zł dofinansowany przez Unię Europejską w wysokości 41 mld zł. Właśnie PKP PLK S.A. są największym beneficjentem środków unijnych w sektorze kolejowym dzięki czemu w obecnej perspektywie unijnej do końca 2023 r. zostanie zrealizowanych 228 projektów inwestycyjnych na terenie całego kraju. Krajowy Program Kolejowy przewiduje zmodernizowanie linii kolejowych o łącznej długości torów 9 000 km.

Modernizacje infrastruktury (linii, węzłów i stacji kolejowych) są bardzo złożonym procesem budowlanym ponieważ charakteryzują się złożoną specyfiką, dużym stopniem trudności wykonania, multibranżowością, gdzie oprócz branży przewodniej - torowej,  występują równie ważne składniki infrastruktury takie jak: sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja, elektroenergetyka, odwodnienie, drogi, czy obiekty kubaturowe. Ponadto, najważniejszym wyzwaniem dla inżynierów realizujących projekty infrastrukturalne na polskich torach jest prowadzenie prac budowlanych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości w ruchu kolejowym. Dlatego ważnym aspektem jest skrócenie czasu realizacji poprzez wykorzystanie najnowszych technologii dostępnych na rynku kolejowym.

Jedną z metod, które mają na celu skrócenie procesu budowlanego i są obecnie wykorzystywane podczas realizacji projektów kolejowych jest tzw. blokowa dostawa rozjazdów za pomocą specjalistycznych wagonów kolejowych. Wagony dzięki uchylnym platformom umożliwiają przewóz zmontowanych ponadgabarytowych bloków rozjazdowych z zachowaniem kolejowej skrajni transportowej. Natomiast zintegrowane żurawie na wagonach umożliwiają rozładunek rozjazdu w zaprojektowanej lokalizacji bez konieczności zastosowania dodatkowego systemu dźwigowego. Powyższa innowacyjna technologia polega na tym, że rozjazd kolejowy jest montowany u producenta a nie jak wcześniej na placu budowy co znacznie skraca realizacje np. wymiany rozjazdu podczas krótkiego wyłączenia z ruchu danego odcinka torowego.

Podczas realizacji dużych projektów w budownictwie kolejowym wykorzystywane są również wysokowydajne maszyny torowe, które ograniczają do minimum pracę ludzką. Przykładem technologii, która kompleksowo wykonuje roboty podtorzowe jest wysokowydajna maszyna do wymiany podtorza AHM 800 R wraz z zespołem maszyn towarzyszących: transporterów MFS 40 Y, stacji załadowczej BLS 2000R oraz ładowarki kołowej. Natomiast do wymiany nawierzchni stosuje się zespół do potokowej układki nawierzchni P 95 UMP wraz z zestawem wagonów. Powyższa technologia poprzez zestawienie odpowiednich maszyn wybiera istniejącą podsypkę tłuczniową spod toru, następnie wybiera warstwę istniejącego podtorza do głębokości 40 cm, ładuje na wagony MFS i odwozi w miejsce składowania. Kolejnym etapem jest wbudowanie niesortu kamiennego w koronę torowiska, zagęszczając go do odpowiednich parametrów, tworząc stabilne wzmocnienie podtorza.

Następnym etapem robót jest wprowadzenie pociągu do potokowej wymiany nawierzchni P 95, który jednocześnie demontuje stare podkłady i wbudowuje nowe, natomiast kolejny zespół maszyny wymienia stare szyny na nowe. Główną zaletą wykorzystania maszyn wysokowydajnych AHM 800 R i P 95 UMP jest to, że zespół maszyn porusza się tylko po torze co ma niewątpliwie duży wpływ na środowisko i otoczenie linii kolejowej ponieważ nie ingeruje w tereny przyległe. Średnia wydajność AHM 800 R wynosi około 400 mb/dobę. Modernizacja linii kolejowych przy zastosowaniu tradycyjnej technologii (maszyny ogólnobudowlane) powoduje niszczenie dróg lokalnych czy konieczność budowania dróg technologicznych do dowozu jak również wywozu materiałów i urobku.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii umożliwiających skrócenie czasu realizacji dużych kontraktów w budownictwie kolejowym będzie miało coraz większe znaczenie patrząc optymistycznie na poziom budżetu unijnego, jaki w ramach polityki spójności trafi do Polski w latach 2021 – 2027. Polska w nowej perspektywie unijnej ma szanse przebić obecnie przyznaną kwotę 41 mld dofinansowania. Będzie to również wielkie wyzwanie, biorąc pod uwagę plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w swoim programie przewiduje budowę 1 800 km nowych linii kolejowych.

                                                                                                                        Dariusz Kruk

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-cleaning-machines-with-  supply-of-new-ballast/rm-802-frm-802

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl