Parlament 434 milionów: Wkraczanie na nowe tory. Przyszłość Europy w rękach obywateli


19-09-2021 12:51:06

Wkraczanie na nowe tory

7 lipca br. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na lata  2021-2027. Nowy, udoskonalony program o wartości 30 mld euro, uwzględniający porozumienie pomiędzy Europarlamentem a Radą osiągnięte w marcu, pozwoli sfinansować projekty dotyczące transportu, technologii cyfrowych i energetycznych o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

„Łącząc Europę” uwzględnia europejskie cele klimatyczne. Na projekty wspomaga-jące „zieloną” transformację skierowane zostanie 60% środków. 15% wesprze pro-jekty transeuropejskie związane z energią odnawialną. Program usprawni ukończenie kluczowych projektów transgranicznych, takich jak: Rail Baltica mająca połączyć Warszawę i Helsinki, infrastruktura służąca do ładowania pojazdów alternatywnymi  paliwami, czy wprowadzenie sieci 5G na istotnych dla transportu obszarach. Usprawniono jednocześnie procedury przyznawania pozwoleń dotyczą-cych transeuropejskich sieci transportowych, czemu posłużą m.in. punkty kontaktowe w krajach członkowskich oraz ograniczenie czasu uzyskiwania pozwoleń na start projektu (maksymalnie 4 lata).

Program obejmuje trzy obszary finansowania. Najwięcej, bo 23 mld zasili rozwiązania transportowe, natomiast 5 mld przeznaczono na energetykę, a 2 mld na technologie cyfrowe. 10 mld euro skierowanych zostanie z funduszy spójności i umożliwi stworzenie brakujących połączeń komunikacyjnych. 1,4 mld posłuży przyspieszeniu ukończenia brakujących transgranicznych projektów kolejowych wybranych przez Komisję na podstawie konkurencyjności.

W ramach programu sfinansowane zostaną projekty związane z bezpiecznymi i chronionymi sieciami cyfrowymi o bardzo wysokiej przepustowości, technologiami 5G oraz cyfryzacją sieci transportowych i energetycznych, jednocześnie wpisujące się  w krajowe plany klimatyczne oraz energetyczne.

Transport to jeden z istotnych sektorów dla „zielonej” gospodarki, usprawniający komunikację. Jak powiedział sprawozdawca Komisji Transportu i Turystyki Marian-Jean Marinescu (PPE, RO) podczas sesji plenarnej Parlamentu: Instrument ‘Łącząc Europę’ zmodernizuje połączenia transportowe w całej UE. Pomoże Europie sprostać wyzwaniom związanym z dekarbonizacją sektora i przyczyni się w szczególności do urzeczywistnienia hasła „przejścia na kolej”. Uzupełnienie brakujących połączeń będzie również sprzyjać przepływowi osób i towarów.

Rozporządzenie weszło w życie po publikacji 14 lipca z mocą wsteczną, obowiązuje od 1 stycznia br.

Przyszłość Europy w rękach obywateli

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, zainaugurowana 12 maja br. podczas obchodów Dnia Europy, wywołała odzew: ponad 5000 zgłoszeń za pomocą dedykowanej platformy internetowej. Nadal oczekiwane są pomysły obywateli na ulepszenie Unii w obliczu współczesnych wyzwań: kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, wciąż przyspieszającym rozwojem technologii cyfrowych, zagrożeniami dla klimatu czy konkurowaniem na globalnych rynkach. Gromadzenie idei idzie w parze z przygotowaniami od strony technicznej.

Rada Wykonawcza konferencji uaktualniła 19 lipca procedurę, dodając do posiedzeń plenarnych 6. reprezentantów regionalnych i 6. Lokalnych, oraz zwiększyła trzykrotnie udział partnerów społecznych - do 12. Parlament Europejski, Rada oraz KE wspólnie koordynują działania w celu dalszego poszerzania udziału społeczeństwa w kształtowaniu przyszłości Unii poprzez zgłaszanie idei na platformie internetowej wydarzenia. Tym samym faza planowania dobiega końca, a we wrześniu rozpoczną się panele społeczne, których wyniki zaowocują omawianiem wybranych pomysłów podczas sesji plenarnych. Spodziewany wynik konferencji to efektywniejsza, elastyczna i demokratyczna Unia Europejska w przyszłości – a jednocześnie taka, jakiej oczekują jej obywatele.

Jak powiedział Guy Verhofstadt, współprzewodniczący Rady Wykonawczej Parlamentu, podczas otwarcia Konferencji: Jeżeli chcemy móc spełniać swoje zadanie przez następne dziesięciolecia, trzeba będzie zreformować Unię Europejską, a nie być unią, która za słabo i za późno reaguje na to, co się dzieje na świecie i w naszych społeczeństwach. To jest podstawowe pytanie: jak sprawić, by Unia Europejska mogła spełniać swoje zadanie, była gotowa do działania i reagowania w świecie, który nadejdzie.

Oprac. ab

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl