Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Włodzimierz Gogołek, Katarzyna Ławińska, Piotr W. Matejuk


19-09-2021 13:00:56

Włodzimierz Gogołek

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, absolwent Wydz. Cybernetyki WAT, habilitację uzyskał w 1988 r. W l. 1990-91, jako doc., kierował zakładem Metodologii i Realizacji Badań w Instytucie Badań Problemów Młodzieży. Od lat 70. zajmował się problematyką komputerowego wspomagania nauczania, a od 1991 r. wykorzystaniem technologii informacyjnych, jako przedmiotu i narzędzia w edukacji i dziennikarstwie. Jednocześnie przez 5 lat prowadził własną firmę brokera informacji uzyskiwanych online. W l. 1994-96, jako redaktor naczelny - prezes PAP, zaprojektował i wdrożył (pierwszy na świecie w agencji narodowej) system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem Internetu. W 1998 r. był członkiem zarządu TP SA i zajmował się wdrażaniem dużych systemów teleinformatycznych - powszechnym dostępem do Internetu. W l. 1991-2004 był prof. Politechniki Radomskiej i kierował (1992-95) Katedrą Informatyki na Wydz. Nauczycielskim. Jednocześnie w l. 1996-2005 był prof. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości oraz kierował (2001-2002) Katedrą Zastosowań Informatyki.

Od 2004 r. jest prof., kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych Mediów UW. Poza pracą naukowo-badawczą, prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie technologii informacyjnych mediów. Opracował (wdrożony w 2001 r.) kompleksowy program nauczania nowej specjalności - Dziennikarstwo online i nowych kierunków studiów - Logistyka i administrowanie w mediach oraz, unikatowego kierunku, Zarządzania Big Data.

Jest autorem 7 książek dot. problematyki technologii informacyjnych. Od 1999 r. prowadzi na bieżąco stronę internetową (www.gogolek.pl) z materiałami dydaktycznymi do jego wszystkich zajęć. Wypromował 9 doktorów i kilkuset magistrów. Był wykładowcą (visting professor) uniwersytetów w: RPA, Portugalii i Włoszech.

Merytorycznie kieruje dużymi projektami na rzecz NCBiR w zakresie identyfikacji i predykcji nowych technologii w gospodarce krajowej oraz ochrony przed zagrożeniami informacyjnymi w przestrzeni wirtualnej.

bh

 

Katarzyna Ławińska

Dr inż. Katarzyna Ławińska jest aktywnym badaczem i praktykiem w obszarze dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego). Stopnień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna uzyskała w 2015 r. na Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od lat współpracuje z firmami oraz środowiskiem naukowym celem ich efektywnej synergii. Interesują ją szczególnie wyzwania w zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych, a zwłaszcza tych uciążliwych dla środowiska.

Jest kierownikiem projektów finansowanych przez NCN (Miniatura 1) oraz NCBR (LIDER VIII, Eureka). Opracowywane innowacje wpisują się w koncepcję Circular Economy oraz są spójne z Europejskim Zielonym Ładem. Dotyczą one również zagadnień odnawialności i biodegradowalności materiałów kompozytowych, zrównoważonego rolnictwa i minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska. Prowadzi wielopłaszczyznowe badania mające na celu efektywne zagospodarowanie odpadów poprzez ich przetworzenie i zmianę właściwości fizycznych, w tym strużyn z chromowych i bezchromowych procesów wyprawy skór. W międzynarodowych konsorcjach przeprowadzała wiele prac B+R w zakresie wykorzystania preparatów kolagenowych pozyskanych z odpadów garbarskich w agrotechnice, jako składnik otoczek nasion zwiększających odporność na suszę. W celu poprawy paramentów użytkowych obuwia dziecięcego opracowała innowacyjną, ekologiczną technologię wyprawy skór naturalnych z zastosowaniem ekstraktu bambusa.

W dorobku ma 32 pozycje wg Web of Science oraz patenty m.in. dotyczące sposobu wytwarzania aglomeratu ze strużyn garbarskich i nowych konstrukcji maszyn przesiewających - wielostożkowy przesiewacz kaskadowy i przesiewacz bębnowo-wibracyjny. Posiada m.in. tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019, Platynowy Medal IWIS 2019, Złoty medal INTARG POLAND 2019, Złoty Laur Innowacyjności 2018 w  konkursie im. S. Staszica. Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Naukowiec Przyszłości.

jaz

Piotr W. Matejuk

Dr inż. Piotr Wiesław Matejuk jest absolwentem (1955 r.) Wydz. Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej, w specjalności przyrządy optyczne. Po obronie pracy dyplomowej „Konstrukcja automatycznego bezogniskowego niwelatora” otrzymał dyplom inż. i nakaz pracy w Ministerstwie Przemysłu Motoryzacyjnego. Stąd trafił 07.09.1955 do Polskich Zakładów Kinotechnicznych na stanowisko inż. konstruktora. Został przydzielony do grupy specjalizującej się w konstruowaniu powiększalników fotograficznych serii „Krokus”. Po przejęciu radzieckiej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uruchomienia produkcji fotokarabinu lotniczego stanowiącego wyposażenie samolotu MIG produkowanego w Mielcu, opracowywał procesy technologiczne, niezbędne oprzyrządowanie, narzędzia i sprawdziany do każdej części tego złożonego urządzenia. Noc sylwestrową 1955/56 przepracował przy montażu pierwszych 300 szt. najpopularniejszego młodzieżowego aparatu fotograficznego DRUCH.

Kolejno był kierownikiem działów: kontroli technicznej, montażu, postępu technicznego. Po 10 latach pracy został powołany 21.08.1965 na stanowisko z-cy dyrektora zakładu ds. administracyjno-handlowych. Po ukończeniu studiów w SGPiS, uzyskał tytuł mgra ekonomii (1974 r.). W l. 1968 - 69 był dyr. w Wytwórni Sprzętu Filmowego „Spefika”, a w l. 1970-72 z-cą dyr. ds. administracyjno-handlowych w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Błonie”. Kolejno był dyr. ekonomicznym i dyr. naczelnym Centralnego Laboratorium Optyki. Potem został powołany na stanowisko dyr. ds. inwestycji w Zjednoczeniu Przemysłu Optycznego i Medycznego OMEL. W l. 1982-90 był z-cą dyr. ds. eksportu i handlu w PZO. Po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Produkcja wojskowych przyrządów optycznych w Polsce w latach II RP” otrzymał (1996 r.) stopień dra n. humanistycznych.

Był członkiem i prezesem PTHT, a po połączeniu z Towarzystwem Kultury Technicznej  jest wiceprezesem Towarzystwa Kultury i Historii Techniki. Za działalność społeczną otrzymał wiele wyróżnień, w tym m.in. „Złotą Odznakę Honorową NOT”.

bh

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl