Mechatronik po raz trzeci!


19-09-2021 13:57:41

Zwycięzcami XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 zostały: Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Skończyły się wakacje dla bohaterów opisywanego wydarzenia i warto powrócić do wypracowanych przez nich efektów pracy. Zwłaszcza, że tym razem nie było radosnego spotkania dobrych znajomych, laureatów międzynarodowych i krajowych olimpiad oraz ich opiekunów, dyrektorów i reprezentantów gron pedagogicznych, życzliwie im sprzyjających przedstawicieli lokalnych samorządów, często gęsto z samymi prezydentami miejscowości, gdzie zlokalizowane są szkoły, a także grup uśmiechniętej, uradowanej z sukcesu swojej „budy” młodzieży.

Kto startował

Wyniki XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zostały ogłoszone na platformie elektronicznej. Dzięki temu poszerzyło się jego oddziaływanie na społeczeństwo, szczególnie rodziców i najbardziej zainteresowanych – przyszłych uczniów szkół średnich, poważnie myślących o dalszej edukacji, umożliwiającej udaną karierę zawodową i życiową.

Ranking stanowi pomoc w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje można czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących, Rankingu Maturalnego Techników oraz Rankingu Szkół Olimpijskich.

W podsumowanym w bieżącym roku rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu techników pod uwagę zostały wzięte wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała  szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, którymi były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Stan epidemiologiczny w 2020 r. wymusił zmiany we wskaźniku olimpijskim. Organizatorzy rankingu musieli się dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kryteria

Kryteria rankingowe spełniło 46 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020. Jednakże uwzględnione zostały wyniki tylko 41 olimpiad, ponieważ 5 zostało odwołanych ze względu na sytuację epidemiologiczną (Olimpiady: Techniki Samochodowej, Wiedzy Hotelarskiej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie oraz Wiedzy o Żywności). Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Wysoką rangę w ocenie miały wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych. Ten wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły, wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Kolejnym wskaźnikiem była matura z przedmiotów dodatkowych. Kryterium uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na jego potrzeby została wyliczona ogólnopolska wartość średnia z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów.

I czwarty wskaźnik – egzamin zawodowy – był obliczany jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Janusz M. Kowalski

Na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl www.technika.perspektywy.pl zamieszczono podrankingi wojewódzkie, które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich.

10 najlepszych szkół technicznych:

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZS Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

2. Technikum nr 7 w ZS Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

3. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

4. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

6. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

7. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu

8. Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie

9. Technikum nr 4 w ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

10. Technikum Łączności w ZS Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Kapituła Rankingu:

Przewodnicząca -  dr hab. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Honorowy Członek Kapituły – Wojciech Małecki, b. dyrektor OKE we Wrocławiu.

Przedstawiciele Komisji ds. Kształcenia KRASP:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor PW, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP
  • prof. dr hab. Jan Łaszczyk – Honorowy Przewodniczący Kapituły, b. rektor APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • dr hab. Tamara Zacharuk – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • dr hab. Jerzy A. Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • oraz Dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i przedstawiciele Komitetów Głównych Olimpiad.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorem zwycięskiego po raz trzeci w rankingu Technikum Mechatronicznego jest inż. Sławomir Kasprzak. W XXVII edycji Plebiscytu Złoty Inżynier 2020 został on uhonorowany tytułem Złotego Inżyniera 155-lecia "Przeglądu Technicznego".

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl