Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Arkadiusz Kamiński, Jan Franciszek Lemański, Kamil Edward Nawirski


19-10-2021 16:17:09

Arkadiusz Kamiński

Dr hab. inż. A. Kamiński - absolwent Wydz. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (kier. Inż. Środowiska) oraz studiów podyplomowych. Ukończył studia MBA. Dra hab. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uzyskał na AGH. Kilkukrotnie nagrodzony przez Rektora PW oraz wyróżniony zł. odznaką Zasłużony dla Budownictwa. Ma uprawnienia budowlane i energetyczne. Menedżer, naukowiec (na rzecz ekologii), działacz SITPChem.

Przez 14 lat był pracownikiem PW, zajmując się badaniami dot. ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. W PKN Orlen ekspert w obszarze operacyjnym. Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych. Brał udział w Projekcie Komisji Europejskiej NEXUSLIFE Boosting the sustainability of the urban water cycle: energy harvest in supply networks using micro-hydropower systems, (Energetyczne równoważenie miejskiego obiegu wody: odzysk energii traconej w sieciach zasilających przy użyciu urządzeń małej energetyki wodnej) celem przygotowania dla PKN Orlen „Studium wykonalności prac niezbędnych do wznowienia odzysku energii hydraulicznej na zrzucie wody z oczyszczalni ścieków rafinerii ropy naftowej”. Uczestniczył w projekcie JCOAL – dot. korzyści płynących z wykorzystania energii niskowęglowej, realizowanym przez Japońskie: Centrum Energetyki Węglowej i Agencję Energii Atomowej.

W l. 2009-18 pełnił funkcję dyr. Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa SITPChem O/Płock, jest członkiem: Mazowieckiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa, Rady Programowej Chemia Przemysłowa, Rady Nauk. czasopisma Biegły Sądowy, Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Stow. Płockich Naftowców i sekretarzem Rady Programowej Przemysł Chemiczny. Był też Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. W l. 2015-19 był wiceprezesem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, a w l. 2010-18 członkiem Kapituły Programu Responsible Care.

bh

 

Jan Franciszek Lemański

Mgr inż. Jan F. Lemański  to jeden z pionierów inżynieryjnej ochrony środowiska - głównie w Wielkopolsce. Absolwent Politechniki Pozn. (PP) i studiów podyplomowych na PW. Był pracownikiem nauk.-bad., adiunktem, dyrektorem Wydz. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Woj. w Poznaniu. Rzeczoznawca i projektant (autor ok. tys. ekspertyz, opinii i projektów). Autor, współautor i redaktor ponad 300 publikacji naukowo-technicznych. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegających się o tytuł biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Współautor Programu Ochrony Środowiska Woj. Poznańskiego na l. 1983-88 i 1993-2010. Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Współzałożyciel Wlkp. Okręgowej Izby Inż. Budownictwa. W latach 70. przez kilka lat prowadził ćwiczenia w zakresie projektowania sieci i instalacji wodociągów i kanalizacji na Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PP. Był promotorem i recenzentem kilkunastu prac dyplomowych, wykładowcą na Studiach Podyplomowych PP (1989-2000) i na Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska AR (1999-2003).

W l. 1990-94 członek-rzeczoznawca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady m. Poznania. W l. 1990-2002 członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Sejmiku Samorządowego Woj. Wlkp. W PZITS od 1954 r. Od 1975-2018 i nadal, prezes ZO i członek ZG PZITS. W l. 1995-2008 dyrektor Wlkp. Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska „CEDEKO” przy Wlkp. Oddz. PZITS. Od 1969 r. członek Rady FSNT NOT w Poznaniu, przez 3 kadencje jej wiceprzewodniczący, ponad 20 lat członek RG i Rady Kraj. FSNT-NOT. W l. 2008-12 członek GKR FSNT-NOT.

Odznaczony m.in. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP, Zł. Krzyżem Zasługi, Odzn. Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Sr. i Zł. Odzn. Honorową PZITS, Sr., Zł. i Diamentową Odzn. Honorową NOT, Odzn. Honorową za zasługi dla woj. Wlkp., Medalem Tow. im. H. Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”.

jk

Kamil Edward Nawirski

Mgr inż. Kamil Edward Nawirski jest absolwentem Wydz. Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od 2006 r. jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Reprezentował Oddział Dolnośląski w Komisji ds. Strategii PZITS. Działa także intensywnie w strukturach Wrocławskiej Rady FSNT NOT, gdzie od 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej. Był pomysłodawcą comiesięcznych studenckich spotkań pn. „Piwo Organizacji Studenckich”. Był również pomysłodawcą i organizatorem Forum Inżynierów Przyszłości, które odbyło się (23–24.10.2020) w formie hybrydowej we Wrocławiu.

Działalność społeczną i menadżerską rozpoczął jako wolontariusz stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami” w latach 2004–2007. W czasie studiów był szefem Studenckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Samorządzie Studenckim PWr.; w latach 2006–2008 wiceprezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Politechnika”; 2009–2010 przewodniczył Samorządowi Studenckiemu PWr.; a następnie pełnił funkcję sekretarza Forum Uczelni Technicznych. Był liderem spotkań Klubu Fundraisiera we Wrocławiu, w którym w kadencji 2012–16 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Umiejętności menadżerskie doskonalił jako prezes Fundacji Studenckiej „Manus”, a następnie - prezes Fundacji na Rzecz Politechniki. Jego działalność menadżerska w organizacjach pozarządowych została zauważona przez organizatorów Forum Ekonomicznego we wrześniu 2021 r. w Karpaczu, którzy zaprosili go do udziału w panelu "Inwestycje zagraniczne jako źródło transferu know how – współpraca inwestorów z MŚP oraz środowiskiem edukacyjnym i naukowym".

Jest propagatorem nowoczesnych technologii, o czym świadczy nie tylko bogaty dorobek ubiegłorocznego Forum Inżynierów Przyszłości, jak również przygotowywane i prowadzone liczne Webinaria oraz publikacje zamieszczane regularnie na portalu Linkedin.

W 2018 r. został uhonorowany srebrną odznaką honorową PZITS.

bh