Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Anna Masek, Mirosław Rodzewicz, Edward Ziaja


20-11-2021 19:27:25

Anna Masek    

Anna Masek, dr hab. inż. w zakresie technologii polimerów, obecnie jest profesorem uczelni w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników PŁ, liderem zespołu zajmującego się bioinspirowanymi kompozytami polimerowymi. Kieruje unikalnym w kraju laboratorium do starzenia polimerów. Jest autorką przełomowych technologii zagospodarowania odpadów, dzięki nowej generacji biodegradowalnych materiałów polimerowych.

Wynalazki opracowane przez prof. Masek zostały nagrodzone kilkunastoma medalami i nagrodami specjalnymi na targach i wystawach wynalazków m.in. w: Kanadzie, Tajlandii i Rumunii, w tym nagrodą główną IX Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych, przez Światową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych (w ramach Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020) oraz prestiżowym wyróżnieniem PARP w konkursie „Polski produkt przyszłości” i nagrodą Eureka 2020. Jest współautorką 15 rozdziałów w monografiach, ponad 80 artykułów w międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (IF), a indeks H jest równy 16. Współautorka 13 patentów i 5 zgłoszeń patentowych. Współpracowała z wieloma prestiżowymi jednostkami naukowymi i firmami przemysłowymi w kraju i zagranicą (USA, Niemcy, Turcja, Szwecja).

Kierownik i opiekun naukowy wielu projektów badawczych finansowanych z MNSzW, NCBR oraz członek zespołów do projektów KBN/NCN/UE. Jest autorką 3 skomercjalizowanych know-how, zakupionych przez polskie firmy. Obecnie kieruje w PŁ trzema dużymi projektami b+r, współfinansowanymi przez przedsiębiorstwa, w tym jednego projektu polsko-amerykańskiego. Jest ekspertem NCBR, PARP oraz recenzentem w międzynarodowych czasopismach. Jest członkiem SITPChem.

Promotor i opiekun naukowy 7 doktoratów, w tym 3 wdrożeniowych oraz ponad 115 prac inżynierskich i magisterskich. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polimer. Za osiągnięcia dydaktyczne w 2018 r. prof. Masek została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

jaz.

Mirosław Rodzewicz

Dr hab. inż. M. Rodzewicz, absolwent Wydz. Mech. Energetyki i Lotnictwa PW (1976). Tytuł dra n. techn. uzyskał w 1993, a habilitację w 2009 r. Specjalista z zakresu lotniczych konstrukcji kompozytowych i samolotów bezzałogowych, zatrudniony na stanowisku prof. w macierzystym Wydz. PW. Promotor 171 prac inż. i magisterskich, autor lub współautor 89 publikacji naukowych oraz 7 patentów.

Wychowanek pierwszego pokolenia naukowców PW wprowadzających kompozyty polimerowe do budowy wysokoobciążonych konstrukcji. Kierował lub był członkiem zespołu w wielu projektach badawczych dot. technologii kompozytów polimerowych, badań kompozytowych konstrukcji lotniczych, rejestracji spektrów obciążeń statków powietrznych, konstrukcji śmigieł otunelowanych, spadochronowych systemów bezpieczeństwa do wiropłatów, itd. Unikalnym projektem zrealizowanym pod jego kierownictwem było latające laboratorium aerodynamiczne na szybowcu PW-6. Kierował też zespołem konstruktorów samolotów bezzałogowych PW-ZOOM użytych do misji fotogrametrycznych na Antarktyce (grant polsko-norweski MONICA, realizacja - konsorcjum PAN-UW, PW, i NORUT w l. 2014-16). Wykonano wtedy nad Wyspą Króla Jerzego dalekodystansowe loty fotogrametryczne o łącznej dł. ponad 4 tys. km. Ich rezultatem były szczegółowe ortofotomapy, które posłużyły m. in. do monitoringu flory i fauny w aspekcie zmian klimatycznych, a wyniki grantu i samoloty prezentowano na wieku konferencjach i wystawach, m. in. podczas Warsz. Dni Techniki w 2017 r. Wygłoszony został wówczas w NOT referat p.t. „MELowskie skrzydła nad Antarktyką”.

Członek Polskiego Stow. Aeronautyki i Astronautyki, w którym sprawował funkcję prezesa. Należy do pokolenia pionierów lotniarstwa i motolotniarstwa w Polsce. Skonstruował i oblatał kilka lotni i motolotni. Był trenerem lotniarskiej kadry narodowej. Za zasługi dla rozwoju sportu mikrolotowego uzyskał (1992) Dyplom Colibri stanowiący wyróżnienie honorowe Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI w sporcie mikrolotowym. Pilot szybowców, odbył też szkolenie samolotowe. Jest czynnym modelarzem lotniczym, operatorem BSP oraz zapalonym żeglarzem.

jk

Edward Ziaja

Mgr inż. Edward Ziaja, specjalista w projektowaniu układów automatyki. Po studiach na Wydz. Elektr. PWr. (1971) podjął pracę w Inst. Układów Elektromaszynowych PWr. na stan. asystenta i st. asystenta do 1981 r. W l. 1983-88 zatrudniony na budowach za granicą jako gł. inż. w firmie algierskiej EPBTP SAIDA i w USA (1991). W l. 2007-2019 Prezes Zarządu w Inst. Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. (IASE) we Wr. W Instytucie był: specjalistą, kier. działu marketingu, I z-cą dyr., z-cą dyr. ds. rozwoju i marketingu, z-cą dyr. ds. rozwoju i kluczowych klientów oraz dyrektorem. Uczestniczył w pracach przyłączenia Polskiego Systemu Elektroenergetycznego do Systemu el-en. Europy Zach.

Jako prezes przyczynił się do rozwoju i pozycji Instytutu oraz wprowadzenia wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym - komputerowego systemu MASTER. Autor i współautor 12 patentów i wzorów użytkowych, zdobywca 8 nagród Rektora PWr. oraz Odznaki Wyróżnionego Absolwenta. Autor i współautor wdrożeń 8 patentów w elektroenergetyce i 65 publikacji w prasie branżowej. Uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej i Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych. Członek Rady Konsultacyjnej „Poradnika producenta i użytkownika” oraz przewodniczący Rady programowej Biuletynu IASE. Odznaczony: Sr. Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Elektrowni Turów”, 2-krotnie medalem „Za zasługi dla Energetyki”, Krzyżem Komandorskim Wynalazczości i Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii. Posiada  Laur Białego Tygrysa.

Członek SEP od 1968 r. W kadencji 2012/2021 przewodniczy Oddz. Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów, a  od 2020 r. - Sekcji Energetyki SEP. Zorganizował ogólnopolską inaugurację Roku prof. J. Kożuchowskiego założyciela IASE, oraz 110 rocznicę urodzin Rektora PWr. Z. Szparkowskiego. Wyróżniony medalem im. prof. K. Idaszewskiego  i Zł. Odzn. Honorową SEP. Obecnie  Pełnomocnik Zarządu IASE ds. Kluczowych  Klientów.

                                                   bh

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl