Świąteczne, cyfrowe życzenia


18-12-2021 15:16:08

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 2021 i Nowy Rok 2022. W czasie, gdy w świątecznej atmosferze będziemy składali sobie życzenia, warto pomyśleć o tych, których działalność i praca w dużym stopniu kształtuje naszą codzienność i którzy mają znaczący wpływ na naszą przyszłość.   

Zwracamy się do decydentów, aby pomimo wszystkich codziennych niemałych trudności umieli spojrzeć w przyszłość i pamiętali również o sferze, która choć od 20 lat jest obecna w wielu deklaracjach i programach, to jednak nie doczekała się dotąd pełnego zrozumienia i przełożenia na sferę kompleksowych przedsięwzięć. To sfera powszechnej cyfryzacji i powstawania społeczeństwa informacyjnego. Wymaga ona, już nie tylko tworzenia kolejnych wizji, ale i podejmowania poważnych, również politycznych, systemowo spójnych działań.

Społeczeństwo Informacyjne (SI) jest nową, postindustrialną formą cywilizacyjną, powstającą na bazie rozwoju techniki cyfrowej i w jej następstwie - masowego upowszechnienia technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (Information and Communications Technology) oraz powszechnej cyfryzacji i robotyzacji.

SI ma nie tylko charakter globalny, ale i bezpośrednio wpływa na kształt i sposób funkcjonowania wszystkich dziedzin życia i pracy. Wymaga również odpowiedniego rozwoju źródeł energii elektrycznej, jej sposobów magazynowania i przesyłania, które będą zapewniały powszechną i niezawodną dostępność tej formy energii.

SI oddziałuje w decydujący sposób na bezpieczeństwo narodowe i gospodarkę. Warunkuje zdolność państwa i społeczeństwa do sprawnego funkcjonowania i skutecznej obrony we wszystkich jej niezbędnych wymiarach.

SI powstaje niezależne od woli władz poszczególnych państw. Mogą one jednak, do pewnego stopnia, wpływać na tempo i kierunki przemian oraz współdecydować o realizowanej strategii różnorodnych działań, decydujących o pozycji i roli ich państwa w nowej rzeczywistości.

Mając na względzie tę perspektywę, można sformułować co najmniej 10 powodów, dla których politycy powinni włączyć się w nurt działań na rzecz kompleksowej, odpowiedzialnej cyfryzacji i powstawania w kraju SI, jako dziedziny strategicznej dla rozwoju Polski w bliskiej i dalszej przyszłości:

  • SI stanowi nowy obszar aktywności i pracy. Kraje, intensywnie rozwijające na dużą skalę technologie oparte na technice cyfrowej, oraz inwestują w elektroniczną gospodarkę a także dokonują modernizacji kraju, uzyskują nie tylko pewien wpływ na kierunki przemian, ale przede wszystkim, wymierne korzyści społeczno – gospodarcze wynikające z pozycji lidera. Ci, którzy będą czekali, zadawalając się jedynie doraźnym zakupem gotowych rozwiązań i technologii, będą musieli ponieść w przyszłości sumarycznie znacznie wyższe koszty, wymuszonej przez zewnętrzne warunki transformacji. Będą one obejmowały nie tylko koszty zakupu określonego rozwiązania, ale i koszty związane z zapewnieniem mu przez wiele lat właściwego utrzymania i obsługi. Zbyt późno wkraczając w nowe technologie, i ponosząc nawet wysokie koszty na ich pozyskanie i utrzymanie, nie uzyskamy dobrego miejsca w globalnym podziale pracy.

Problemów ze zdobyciem zaniedbanych w przeszłości kompetencji w wielu tradycyjnych dziedzinach jest bardzo dużo, a z efektami doganiania liderów może być różnie. W dziedzinach opartych na ICT, można uzyskać najlepszy stosunek efektów do kosztów. W tych obszarach, wyścig ruszył na tyle niedawno, że jeszcze można dołączyć do peletonu, a w niektórych obszarach podjąć nawet rywalizację ze ścisłą czołówką.

  • Powstanie SI jest tak samo naturalnym procesem jak w przeszłości powstanie społeczeństwa przemysłowego. Politycy albo wyrosną na tej fali na Mężów Stanu, albo przejdą do historii jako ci, których ta fala przygniotła.

Trzeba pamiętać i poznawać przeszłość, ale działać tu i teraz, aby uzyskać rezultaty w przyszłości.

  • SI powstaje w procesie tak szybkich przemian, że często mówimy o „cyfrowej rewolucji”. Od przezorności przywódców zależy, czy nie przegapimy nowej, dziejowej szansy jaką jest powszechna cyfryzacja i powstające SI. Szansy modernizacji i zapewnienia Polsce i pokoleniom Polaków godnego miejsca w społecznym, globalnym już, podziale pracy.

Polska, choć dobrze wystartowała w 2000 r. porusza się obecnie zbyt wolno i zamiast uczestniczyć w tworzeniu i rozwoju przełomowych innowacji, uzależnia się od technologii nad którymi nie ma często nawet pełnej kontroli. A w naszym miejscu Europy, aby przetrwać jako suwerenne państwo, musimy mieć nie tylko dojrzałe, świadome celów i wartości odpowiedzialne społeczeństwo, ale i silną, nowoczesną gospodarkę.

  • SI wymusza pilną modernizację kraju i daje szanse na rozwój dobrze płatnych, specjalistycznych stanowisk pracy, co znacznie zmniejszy drenaż młodych kadr. Powszechna cyfryzacja skłania również do gruntownej, ale bezpiecznej i przemyślanej, przebudowy administracji rządowej i samorządowej. Konieczność tej przebudowy jest wynikiem rozwoju nowej, cyfrowej formy dokumentu, zmieniającej metody jego pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania. Cyfryzacja zmusza również do przebudowy gospodarki, oświaty, ochrony zdrowia i unowocześnienia praktycznie wszystkich dziedzin. SI stymuluje przemianę sposobu życia i pracy, ale jego narzędzia powinny być wprowadzane w odpowiedzialny i bezpieczny, również dla psychiki ludzkiej, sposób.

W oparciu o tele-dostęp do zdobyczy cywilizacji, SI daje szanse rozwoju małym miasteczkom i wsiom. Otwiera przed ich mieszkańcami zupełnie nowe perspektywy życia w dobrych warunkach z pełnym dostępem do nowoczesnych, zdalnie świadczonych usług.

Niezbędna jest strategia skupiająca wokół idei modernizacji Polski całe społeczeństwo, a zwłaszcza młodych. Wszystkich.

  • SI i jego symbole – komputer, smartfon i Internet, to naturalne środowisko wzrastania nowego pokolenia. Trzeba zadbać, aby nie stały się dla niego tylko oknem na świat, skłaniającym do wyjazdu na stałe z kraju; narzędziem demontażu więzi społecznych i wyobcowania z dorobku narodowej kultury, ale mogły być użytecznym środkiem budowania ich dobrej przyszłości w Polsce. Młodych można zatrzymać w Polsce stwarzając im realną wizję udziału w historycznych przemianach, partycypację w korzyściach i dumę z udziału w jej realizacji. Zapewniając bezpieczeństwo socjalne, można również starać się odwrócić narastającą katastrofę demograficzną, zapowiadaną od półwiecza, a nie znajdującą adekwatnej reakcji ze strony polityków.
  • SI kształtuje nowe kanały komunikacji, wymiany myśli i współpracy, zarówno wewnątrz kraju jak i z zagranicą. W tym także z coraz liczniejszą Polonią na wszystkich kontynentach. Kto umiejętnie wejdzie w ten świat, może zbudować dla nowoczesnej wizji Polski silne społeczne poparcie. Ten, kto nie będzie tego umiał – może zostać odrzucony.
  • SI jest rzeczywistością, w której o sukcesie każdego kraju będzie decydować zdolność opracowywania i szybkiego przyswajania przez społeczeństwo nowych rozwiązań. Stąd szczególne znaczenie edukacji ku przyszłości, do życia w nowym świecie cyfrowych technologii z zachowaniem podstawowych wartości. To także budowa systemu edukacji permanentnej wysokiej jakości, angażującego liczne środowiska. To elementy wizji Polski, która powinna szybko dołączyć do liderów przemian, dbając w pierwszym rzędzie o to, aby te przemiany kształtowały świat przyjazny człowiekowi. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają też kultura i tradycja, właściwie osadzone w nowym SI.
  • SI otwiera nowe możliwości i nowe zagrożenia. Informacja staje się kluczowym dobrem i towarem, a jej wartość musi być na bieżąco identyfikowana a ona sama, odpowiednio do jej wartości, chroniona. SI to forma cywilizacyjna sprawnie przetwarzająca informacje w wiedzę. Wymagająca zasobów wiedzy i kompetencji w kluczowych dla przyszłości dziedzinach, aby w niezbędnym zakresie zapewnić suwerenność techniczną i technologiczną kraju.
  • Bezpieczeństwo krajowych zasobów informacyjnych urasta w SI do problemu strategicznego. Stąd wynika konieczność opracowywania na wszystkich szczeblach władzy Krajowej Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego, stałego jej monitorowania i aktualizowania. Odpowiedniej modernizacji sił zbrojnych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Przestrzeń cyfrowa stała się już, na równi z przestrzenia fizyczną obszarem działań, rozpoznania, dywersji a nawet agresji. Dlatego wymaga posiadana na wszystkich szczeblach niezbędnych sił i środków umożliwiających zarówno obronę jak i skuteczne kontruderzenie. Wobec ryzyka wpływu nieprzyjaznych działań w cyberprzestrzeni na materialną rzeczywistość, jest niezbędne posiadanie również stosownych sił i środków, aby sprawnie usuwać skutki takich działań.
  • Wobec powszechnej cyfryzacji i powstawania SI, politycy powinni umieć zbudować wizję bezpiecznej przyszłości a także wskazać strategiczne kierunki działań. Muszą również przekonać współobywateli, że rozumieją rzeczywistość i mają świadomość, że w dzisiejszym świecie „jedynie pewne są zmiany”, prawidłowo odczytują makrotrendy tych zmian i są gotowi do podjęcia wyzwań, trudnych nawet dziś do zidentyfikowania. Rządzący muszą poprowadzić państwo i społeczeństwo wąską ścieżką demokracji, między anarchią i totalitaryzmem, stanowiących obecnie główne zagrożenia nadchodzących czasów.

Do podjęcia takich, pilnych i odpowiedzialnych, kompleksowych działań, Szanowne Panie i Panów Polityków gorąco zachęcam i życzę sukcesów w tej „grze o jutro”, której stawką jest nasza przyszłość

dr inż. Andrzej M. Wilk, przewodniczący STI SEP

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl